ДО ВИЗАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНЕВРЕНОСТІ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИХ АВТОБУСІВ

  • В. П. Сахно Національний транспортний університет
  • І. С. Мурований Луцький національний технічний університет
  • В. Е. Cелезньов Луцький національний технічний університет
Ключові слова: автобус, маневреність, стійкість, швидкість, поворот, радіус

Анотація

Об’єкт дослідження – маневреність автобусів особливо великого класу.

Мета роботи – дослідження впливу масових і компонувальних параметрів ШЗА на показники маневреності автопоїзда.

Встановлено, що за довжини автобуса в межах до 18 м його маневреність задовільна. Проте при збільшенні габаритної довжини автобуса понад 18 м (18,2 м) внутрішній габаритний радіус виходить за межі допустимого (Rз.г= 4,97 м). Введення в систему управління ШЗА керованих коліс причепа або гальмування одного із його коліс майже не впливає на траєкторію тягача, зате збільшує внутрішній габаритний радіус причепа, що в свою чергу, спричиняє зменшення ГСР автобуса. При реалізації тягового зусилля на колесах причепа до швидкості 8,5 м/с маневреність і стійкість руху ШЗА залишаються задовільними. Разом з тим, при збільшенні швидкості руху до 10 м/с маневреність поліпшується, а стійкість руху порушується, тобто при підвищенні швидкості руху забезпечити стійкість ШЗА з приводом на вісь причіпної ланки без застосування спеціальних пристроїв стабілізації неможливо. Для автобусів особливо великого класу однією з найбільш значних властивостей є маневреність. Відповідно до ДСТУ UN/ECE R 36-03 пасажирські транспортні засоби великої місткості повинні вписатися у поворот із зовнішнім радіусом 12,50 м та внутрішнім 5,30 м.

Біографії авторів

В. П. Сахно, Національний транспортний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автомобілі»
І. С. Мурований, Луцький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій
В. Е. Cелезньов, Луцький національний технічний університет
аспірант кафедри автомобілів і транспортних технологій

Посилання

1. Редзюк А. М. Проблеми міського автобусного транспорту // Автошляховик України. – 1998. – № 4. – С. 7–9.
2. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЄЕК ООН № 36-03: 1993, IDT). ДСТУ UN/ECE R 36-03:2002. – Київ, 2002.
3. Determination of movement stability of especiality large class hybrid bus with active trailer / V.Sakhno, V. Poljakov, I. Myrovanyі, V. Stelmashchuk // INMATEN – Agricultural engineering. – 2016. – V. 49, No. 2. – P.107-118.
4. Тімков О. М. Поліпшення показників маневреності та стійкості автопоїздів з наближеними осями причепа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / О. М. Тімков ; Національний. трансп. ун-т. – К., 2005. – 20 с.
5. Сахно В. П. Результати чисельного інтегрування рівнянь руху в нелінійній постановці / В. П. Сахно, О. М. Тімков // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – 2003. – № 16. – С. 26–30.
6. Шляхи підвищення маневреності автопоїзда з керованим довгобазним напівпричепом / В. П. Сахно, М. І. Загороднов, Р. Г. Кізуб, В. М. Сондак //Автошляховик України. – 2001. – № 1. – С. 19–22.
7. Сахно В. П. До визначення показників стійкості міських автобусів великого класу / В. П. Сахно, О. А. Веремчук, М. І. Загороднов //Metody obliczeniowe i badawcze w rozwozu systemow pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samo-jezdnych. // Materialy YIIІ Sympozjum pod redakciq Kazimierza Lejdy. – Rzeszow, 2002. – С. 255–261.
8. До визначення параметрів закону управління причіпною ланкою шарнірно-зчленованого автобуса особливо великої місткості / В. П. Сахно, О. А. Веремчук, М. І. Загороднов, В. М. Сондак // Автошляховик України. Вісник ЦНЦ ТАУ. – 2003. – Окремий випуск №6. – С.134–139.


===============REFERENCES===============
1. Redziuk A. M. Problemy miskoho avtobusnoho transportu // Avtoshliakhovyk Ukrainy. – 1998. – №4. – P.7-9.
2. Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiinoho zatverdzhennia pasazhyrskykh transportnykh zasobiv velykoi mistkosti stosovno zahalnoi konstruktsii (Pravyla YeEK OON №36-03: 1993, IDT). DSTU UN/ECE R 36-03:2002. – Kyiv. – 2002.
3. Sakhno V. Determination of movement stability of especiality large class hybrid bus with active trailer / V. Sakhno, V. Poljakov, I. Myrovanyi, V. Stelmashchuk // INMATEN – Agricultural engineering. – Vol.49 / No2/2016. – P.107-118.
4. Timkov O. M. Polipshennia pokaznykiv manevrenosti ta stiikosti avtopoizdiv z nablyzhenymy osiamy prychepa: Avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.22.02 / Natsionalnyi. transp. un-t. – Kyiv, 2005. – 20 p.
5. Sakhno V. P. Rezultaty chyselnoho intehruvannia rivnian rukhu v neliniinii postanovtsi /
V. P. Sakhno, O. M. Timkov // Systemni metody keruvannia, tekhnolohiia ta orhanizatsiia vyrobnytstva, remontu i ekspluatatsii avtomobiliv. – Kyiv: NTU, TAU, 2003. – № 16 – P. 26–30.
6. Sakhno V. P. Shliakhy pidvyshchennia manevrenosti avtopoizda z kerovanym dovhobaznym napivprychepom / V. P. Sakhno, M. I. Zahorodnov, R. H. Kizub, V. M. Sondak // Avtoshliakhovyk Ukrainy. –2001. – №1. P. 19-22.
7. Sakhno V. P. Do vyznachennia pokaznykiv stiikosti miskykh avtobusiv velykoho klasu /
V. P. Sakhno, O. A.Veremchuk, M. I. Zahorodnov // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwozu systemow pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samo-jezdnych // Materialy YIII Sympozjum pod redakciq Kazimierza Lejdy. Rzeszow, 18-21 Wrzesien 2002. – P. 255–261.
8. Sakhno V. P. Do vyznachennia parametriv zakonu upravlinnia prychipnoiu lankoiu sharnirno-zchlenovanoho avtobusa osoblyvo velykoi mistkosti / V. P. Sakhno, O. A. Veremchuk, M. I. Zahorodnov,
V. M. Sondak // Avtoshliakhovyk Ukrainy. Okremyi vypusk. Visnyk TsNTs TAU. – 2003. Okremyi vypusk №6. P. 134-139.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
В. Сахно, І. Мурований, і CелезньовВ., ДО ВИЗАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНЕВРЕНОСТІ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИХ АВТОБУСІВ, ВМТ, no 2, pp 92-100, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles