ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОРЕКТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

Автор(и)

  • Володимир Прохорович Сахно Національний транспортний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Миколайович Іванушко Національний транспортний університет

Ключові слова:

коректування періодичності ТО і Р, вагові коефіцієнти, метод експертних оцінок, ранжування, пряма розстановка, коефіцієнт конкордації для однакових рангів

Анотація

Були проаналізовані та обрані методи проведення і обробки експертних оцінок для визначення вагових коефіцієнтів факторів, що впливають на технічний стан автотранспортного засобу для побудови математичної моделі коректування періодичності проведення технічного обслуговування і ремонту.
Виконано розрахунок вагових коефіцієнтів та виконано їх перевірку через коефіцієнт конкордації і критерій Пірсона. Отримані результати мають середню узгодженість думок експертів з ймовірністю 99%.

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний транспортний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автомобілі»

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Олександр Миколайович Іванушко, Національний транспортний університет

асистент кафедри «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс», аспірант кафедри «Автомобілі»

Посилання

1. Сахно В. П. До аналізу методів визначення періодичності виконання технічних впливів / В. П. Сахно, О. М. Іванушко // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки» : науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2017. – Вип. 3 (39) – С. 53-65.
2. Коробов В. Б. Сравнительный анализ методов определения весовых коэффициентов «влияющих факторов» / В. Б. Коробов // Социология: Методология, методы, математические модели. – М., 2005. – Вып. 20/2005. – С. 54–73.
3. Гуляр Р. Е. Методи визначення вагових коефіцієнтів при розрахунку таксономічних показників [Електронний ресурс] / Р. Е. Гуляр ; Харківська національна академія міського господарства – 3 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/44.pdf.
4. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с.
5. Литвяк Б. Г. Экспертные решения и принятие решений / Б. Г. Литвяк. – М. : Патент, 1996. – 271 с.
6. Волощук Р. В. Порівняльний аналіз підходів до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів стану складних систем / Р. В. Волощук // Індуктивне моделювання складних систем – зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 151–165.
7. Подолянчук С.В. Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі / Подолянчук С.В. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – Вип. 4. – С. 112–122. – ISSN 2078-7782.
8. Лукичева Л. И. Управленческие решения : учебник / Л. И. Лукичева, Д. И. Егорычев. – М. : Омега-Л, 2009. – 383 с.

==========REFERENCES=========
1. Sakhno V. P. Analysis for the determination of the periodicity performance of technical influence / Sakhno V. P., Ivanushko O. M. // Visnyk National Transport University. Series “Technical sciences”. Scientific and Technical Collection. – Kyiv. National Transport University, 2017. – Issue. 3(39) – P. 53-65. – ISSN 2308-6645.
2. Korobov V. B. Comparative analysis of methods for determining the weight coefficients of «influencing factors» / Korobov V. B. // Sociology: Methodology, methods, mathematical models. – M.: 2005. – Issue 20/2005 – P. 54-73.
3. Gulyar R. E. Methods of determining weight coefficients in calculating taxonomic indices / Gulyar R. E. [Electron resource] / Gulyar R. E. // Kharkiv National Academy of Municipal Economy – 3 p. – Access: http://eprints.kname.edu.ua/29737/1/44.pdf.
4. Grabovetsky B. E. Methods of expert assessments: theory, methodology, directions of use: monograph / Grabovetsky B. E. – Vinnitsa: VNTU, 2010 – 171 p.
5. Litvyak B. G. Expert decisions and decision making – M.: Patent, 1996 – 271 p.
6. Voloshchuk R. V. Comparative analysis of approaches to the determination of weight coefficients of integral indexes of the state of complex systems / Voloshchuk R. V. // Inductive modeling of complex systems. Collection of scientific works. / National Acad. Sciences of Ukraine, International Scientist Center info Technologies and systems. – Kiev, 2013. – Issue. 5, 2013 – P. 151-165.
7. Podolianchuk S. V. Determination of the competence of experts in the evaluation of scientific activity at a higher educational institution / Podolianchuk S. V. // Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology: scientific and practical journal. / Kharkiv State Polytechnic University, Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy. – Kharkiv: 2014. – Issue. 4, 2014 – P. 112-122 – ISSN 2078-7782.
8. Lukicheva L. I. Management solutions: a textbook / L. I. Lukicheva, D. I. Egorychev. – M.: Omega-L, 2009. – 383 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 879

Опубліковано

2017-11-03

Як цитувати

[1]
В. П. Сахно, В. В. Біліченко, і О. М. Іванушко, «ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОРЕКТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ», ВМТ, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>