ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ АВТОПОЇЗДІВ З ТЯГАЧАМИ КАТЕГОРІЇ N3 ЗА СЕРЕДНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ

Автор(и)

  • Володимир Прохорович Сахно Національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Костянтин Сергійович Жаров
  • Ігор Сергійович Мурований Луцький національний технічний університет
  • Світлана Михайлівна Шарай Національний технічний університет

Ключові слова:

автопоїзд, дорога, маршрут, рух, швидкість, час, шлях

Анотація

У статті проаналізовано показники тягово-швидкісних властивостей автопоїздів, що визначають середню швидкість руху, а отже і їх транспортну продуктивність. Останнє дуже важливо, бо автомобілі-тягачі категорії N3 в Україні не випускаються і перевізники повинні купувати їх за кордоном. Стаття дозволяє обрати кращий автомобіль-тягач категорії N3 для автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях.
Об’єкт дослідження – показники тягово-швидкісних властивостей автопоїзда, що визначають середню швидкість руху.
Мета роботи – порівняльна оцінка автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях за середньою швидкістю руху, що визначає собою транспортну продуктивність АТЗ.
Розв'язання поставленої задачі складається із розгляду низки послідовних питань із метою визначення:
 опору руху та сумарного опору;
 довжини ділянок дороги, які долаються на кожній передачі;
 часу руху на кожній із передач;

У статті проаналізовано показники тягово-швидкісних властивостей автопоїздів, що визначають середню швидкість руху, а отже і їх транспортну продуктивність. Останнє дуже важливо, бо автомобілі-тягачі категорії N3 в Україні не випускаються і перевізники повинні купувати їх за кордоном. Стаття дозволяє обрати кращий автомобіль-тягач категорії N3 для автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях.
Об’єкт дослідження – показники тягово-швидкісних властивостей автопоїзда, що визначають середню швидкість руху.
Мета роботи – порівняльна оцінка автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях за середньою швидкістю руху, що визначає собою транспортну продуктивність АТЗ.
Розв'язання поставленої задачі складається із розгляду низки послідовних питань із метою визначення:
– опору руху та сумарного опору;
– довжини ділянок дороги, які долаються на кожній передачі;
– часу руху на кожній із передач;

– середньої швидкості АТЗ на заданому маршруті.
Проведеними дослідженнями встановлено, що за середньою швидкістю руху, що визначає продуктивність транспортних засобів, автопоїзди з тягачами категорії N3 MAN TGA, Iveco Magirus, Scania Rseries, DAF XF 105, Volvo FH16 та напівпричепами категорії О4 у заданих дорожніх умовах майже ідентичні.

 

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автомобілі»

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Костянтин Сергійович Жаров

кандидат технічних наук, завідувач відділу реєстрації, інформаційного забезпечення та контролю ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Ігор Сергійович Мурований, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Автомобілі і транспортні технології»

Світлана Михайлівна Шарай, Національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри «Міжнародні перевезення та митний контроль»

Посилання

1. Фаробин Я. Е. Оценка эксплуатационных свойств автопоездов для международных перевозок / Я. Е. Фаробин, В. С. Шупляков. – М. : Транспорт, 1983. – 200 с.
2. Автомобили грузовые. Общие технические условия : ГОСТ 21398-89. – [Чинний від 1991-01-01]. – М. : Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1990. – 15 с.
3. Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний : ГОСТ 22576-90. – [Чинний від 1992-01-01]. – М. : Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 1991. – 13 с.
4. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, включая автотранспортные средства, оборудованные только электродвигателем, в отношении измерения максимальной скорости : Правило ООН № 68. – [Чинне від 1987-05-01]. – Женева : ООН, 1987. – 16 с. 5. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля : учебник для вузов / В. П. Тарасик. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 478 с. 6. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : навч. посібник / В. П. Сахно, Г. Б. Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай. – К. : КВІЦ, 2004. – 174 с. 7. Кошарный Н. Ф. Автомобили. Тягово-скоростные свойства : учеб. пособие / Н. Ф. Кошарный. – К. : УМК ВО, 1990. – 95 с.
8. Жаров К. С. Дослідження середньої швидкості руху та продуктивності автопоїздів / К. С. Жаров // Вісник НТУ : в 2-х частинах: Ч. 1. – К. : НТУ, 2008. – № 17. – С. 126–133. 9. Встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві : Директива Ради 92/6/ЕЕС. – [чинна від 1992-02-10]. – Брюссель : Офіційний вісник ЄС, 1992. – 2 с.
10. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: І. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости или их регулируемой функции ограничения скорости; ІІ. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС); III. Устройств ограничения скорости (УОС) и регулируемого устройства ограничения скорости : Правило ООН № 89. – [Чинне від 1992-10-01]. – Женева : ООН, 1992. – 40 с.
11. Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898 : за станом на 1 березня 2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. веб - портал. – 2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12

==========REFERENCES=========
1. Ya. Farobin, V. Shuplyakov (1983). Otsenka ekspluatatsionnyih svoystv avtopoezdov dlya mezhdunarodnyih perevozok [Evaluation of the operational properties of road trains for international transport]. Moscow, Transport, 200 p. [in Russian]
2. Avtomobili gruzovyie. Obschie tehnicheskie usloviya : GOST 21398-89. [Trucks. General specifications: GOST 21398-89 (1990)]. - [Existing from 1991-01-01]. – Moscow, USSR State Committee for Quality Management of Products and Standards. [in Russian]
3. Avtotransportnyie sredstva. Skorostnyie svoystva. Metodyi ispyitaniy : GOST 22576-90. [Motor vehicles. Velocity properties. Test methods: GOST 22576-90]. - [Existing from 1992-01-01] (1991). Moscow, State Committee of the USSR for the management of product quality and standards/ [in Russian].
4. Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles, including motor vehicles equipped only with an electric motor, with respect to the measurement of maximum speed: UN Regulation No. 68. - [Existing from 1987-05-01] (1987). Geneva, United Nations.
5. Tarasik V. (2006) Teoriya dvizheniya avtomobilya: Uchebnik dlya vuzov [The theory of motion of a car: Textbook for high schools]. St. Petersburg: BHV-Petersburg, 478 p. / [in Russian].
6. V. P. Sakhno, G. B. Bezborodova, M. M. Mayak & S. M. Sharai (2004). Avtomobili. Tiahovo-shvydkisni vlastyvosti ta palyvna ekonomichnist: navch. posibnyk [Cars. Pull-speed properties and fuel efficiency: teach. manual]. Kiev, KVITs, 174 p /[in Ukrainian].
7. Kosharny N. F. (1990) Cars. Avtomobili. Tyagovo-skorostnyie svoystva: Ucheb. Posobie [Traction-speed properties: teach. manual]. Кiev, UMK VO, 95 p.
8. Zharov K. S. (2008). Doslidzhennia serednoi shvydkosti rukhu ta produktyvnosti avtopoizdiv [Research of average speed of motion and productivity of trains / K. S. Zharov] Bulletin of NTU: In 2 parts: Part 1. Kiev: NTU. Vol. 17. P. 126-133.
9. Installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community: Council Directive 92/6 / EEC (1992). - [effective as of February 2, 1992]. Brussels: Official Journal of the EU. 2 p.
10. Edinoobraznyie predpisaniya, kasayuschiesya ofitsialnogo utverzhdeniya: I. Transportnyih sredstv v otnoshenii ogranicheniya ih maksimalnoy skorosti ili ih reguliruemoy funktsii ogranicheniya skorosti; II. Transportnyih sredstv v otnoshenii ustanovki ustroystv ogranicheniya skorosti (UOS); III. Ustroystv ogranicheniya skorosti (UOS) i reguliruemogo ustroystva ogranicheniya skorosti : Pravilo OON # 89. [Uniform provisions concerning the approval of: I. Vehicles with respect to limiting their maximum speed or their adjustable speed-limiting function; ІІ. Vehicles with regard to the installation of speed limitation devices (VSS); III. Speed limitation devices (VOS) and an adjustable speed limitation device: UN Regulation No. 89]. - [Existing from 1992-10-01] (1992). Geneva: United Nations. 40 p.
11. Poriadok zatverdzhennia konstruktsii transportnykh zasobiv, yikh chastyn ta obladnannia, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 17 serpnia 2012 roku № 521, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 14 veresnia 2012 roku za № 1586/21898 : za stanom na 1 bereznia 2014 r. [The procedure for approving the construction of vehicles, their parts and equipment, approved by the order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine dated August 17, 2012, No. 521, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on September 14, 2012 under No. 1586/21898: as at March 1, 2014] (2012). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12 / [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 468

Опубліковано

2017-11-03

Як цитувати

[1]
В. П. Сахно, В. В. Біліченко, К. С. Жаров, І. С. Мурований, і С. М. Шарай, «ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ АВТОПОЇЗДІВ З ТЯГАЧАМИ КАТЕГОРІЇ N3 ЗА СЕРЕДНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ», ВМТ, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>