НОВІТНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДТП

Автор(и)

  • Андрій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

система водій–автомобіль–дорога–середовище, автоматизовані технології, мінімізація невизначеності, підвищення ефективності, прийняття рішень, експертиза ДТП

Анотація

Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку автотехнічної експертизи ДТП, недоліки існуючих методик розслідування аварійних ситуацій та створених на базі них комп’ютерних програм, виявлено тенденції розвитку та стан впровадження автоматизованих технологій в практику дослідження ДТП.

Метою роботи є формування концептуальних засад підвищення ефективності автотехнічної експертизи ДТП на основі застосування новітніх автоматизованих технологій на всіх етапах експертного дослідження.

В статті запропоновано шляхи підвищення ефективності експертизи ДТП на основі прийняття рішень за концепцією системного аналізу та використання модульної технології синтезу, яка надає засоби для автоматизації компонентного проектування інтегральної системи автотехнічної експертизи ДТП будь-якого рівня складності та якості зі стандартних модулів, забезпечує високу гнучкість системи при зміні умов її функціонування.

Автоматизація як процес передачі машинам, у тому числі і обчислювальним, усіх функцій виконуваних людиною вимагає при застосуванні її принципів до будь-яких процесів, у тому числі і експертних, розробки гранично чітких уявлень про механізм перетворення інформації на кожному кроці експертного процесу виконуваного людиною. Вона дозволяє охопити ті види ДТП, аналіз яких здійснювався на основі інтуїції і досвіду експерта, тобто формалізувати складні логічні і обчислювальні завдання, які не вирішувані «вручну», надати велику об'єктивність і чіткість дослідженню, відійти від стереотипів, властивих суб'єктивному досвіду окремої особи експерта.

Біографія автора

Андрій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Аварійність на автошляхах України / Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем : офіційний web-сайт Департаменту ДАІ МВС України. – Режим доступу : http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_2014.pdf. – Дата звернення : 27 вересня 2015.

Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП : підручник для вищих навчальних закладів / А. М. Туренко, В. І. Клименко, О. В. Сараєв, С. В. Данець. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 320 с.

Совершенствование методов автотехнической экспертизы при дорожно-транспортных происшествиях: монография / В. П. Волков, В. Н. Торлин, В. М. Мищенко и др. – Харьков : ХНАДУ, 2010. – 476 с.

Суворов Ю. Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП : учеб. пособие / Ю. Б. Суворов. – М. : Экзамен, 2003. – 208 с.

Кужель В. П. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби : монографія / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 200 с.

Кашканов А. А. Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних : монографія / А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло, В. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 148 с.

Кашканов А. А. Концептуальні засади підвищення ефективності автотехнічної експертизи ДТП / А. А. Кашканов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування, 2015. – № 8 (1117). – С. 89–95.

Кашканов А. А. Методика багатокритеріального оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – № 3(62) – С. 68–73.


REFERENCES

Avariynist' na avtoshlyakhakh Ukrayiny / Tsentr bezpeky dorozhn'oho rukhu ta avtomatyzovanykh system : ofitsiynyy web-sayt Departamentu DAI MVS Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_2014.pdf. – Data zvernennya : 27 veresnya 2015.(Ukr)

Avtotekhnichna ekspertyza. Doslidzhennya obstavyn DTP : pidruchnyk dlya vyshchykh navchal'nykh zakladiv / A. M. Turenko, V. I. Klymenko, O. V. Sarayev, S. V. Danets'. – Kharkiv : KhNADU, 2013. – 320 s. (Ukr)

Sovershenstvovanie metodov avtotexnicheskoj e'kspertizy' pri dorozhno-transportny'x proisshestviyax : monografiya / V. P. Volkov, V. N. Torlin, V. M. Mishhenko i dr. – Xar'kov : XNADU, 2010. – 476 s. (Rus)

Suvorov Yu. B. Sudebnaya dorozhno-transportnaya e'kspertiza. Sudebno-e'kspertnaya ocenka dejstvij voditelej i drugix lic, otvetstvenny'x za obespechenie bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya, na uchastkax DTP : ucheb. posobie / Yu. B. Suvorov. – M. : E'kzamen, 2003. – 208 s. (Rus)

Kuzhel' V. P. Metodyka zmenshennya nevyznachenosti v zadachakh avtotekhnichnoyi ekspertyzy DTP pry identyfikatsiyi dal'nosti vydymosti dorozhnikh ob"yektiv v temnu poru doby : monohrafiya / V. P. Kuzhel', A. A. Kashkanov, V. A. Kashkanov. – Vinnytsya : VNTU, 2010. – 200 s. (Ukr)

Kashkanov A. A. Otsinka ekspluatatsiynykh hal'movykh vlastyvostey avtomobiliv v umovakh netochnosti vykhidnykh danykh : monohrafiya / A. A. Kashkanov, V. M. Rebedaylo, V. A. Kashkanov. – Vinnytsya : VNTU, 2010. – 148 s. (Ukr)

Kashkanov A. A. Kontseptual'ni zasady pidvyshchennya efektyvnosti avtotekhnichnoyi ekspertyzy DTP / A. A. Kashkanov // Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Avtomobile- ta traktorobuduvannya, 2015. – № 8 (1117). – S. 89–95. (Ukr)

Kashkanov A. A. Metodyka bahatokryterial'noho otsinyuvannya yakosti rozsliduvannya ta provedennya avtotekhnichnykh ekspertyz dorozhn'o-transportnykh pryhod // Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. – Zhytomyr : ZhDTU, 2012. – № 3(62) – S. 68–73. (Ukr)

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 191

Опубліковано

2016-04-07

Як цитувати

[1]
А. А. Кашканов, «НОВІТНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДТП», ВМТ, вип. 2, с. 29–35, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають