НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ УЧАСНИКІВ ДТП

  • Андрій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система водій–автомобіль–дорога–середовище, невизначеність даних, підвищення ефективності, об’єктивність прийняття рішень, експертиза дорожньо-транспортних пригод

Анотація

Цілеспрямоване управління підвищенням ефективності та об’єктивності експертних досліджень дорожньо-транспортних пригод (ДТП), застосування сучасних інструментальних засобів збору, обробки, зберігання та передачі даних з місця ДТП, засобів обчислювальної техніки дозволяє досягнути більш високого рівня продуктивності праці автотехнічних експертів. Встановлення обставин та механізму взаємодії учасників руху при експертизі ДТП характеризується багатофакторністю моделей та нелінійністю зв’язків вхідних та вихідних параметрів. Тому є важливим реалістичне моделювання цих процесів з врахуванням максимальної кількості факторів впливу, яке дозволить не тільки мінімізувати час та вартість експертних досліджень, але й підвищить їх об’єктивність.
У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку автотехнічної експертизи ДТП, розглянуто питання обчислення похибок та обробки результатів вимірювань при проведенні експертиз дорожньо-транспортних пригод на прикладі визначення параметрів повороту та величини зупинного шляху автомобіля. При моделюванні визначено межі зміни похибки розрахунку зупинного шляху автотранспортних засобів та відхилення транспортного засобу в напрямку перпендикулярному початковому напрямку руху від коефіцієнта зчеплення коліс з дорогою.
У висновках подано результати аналізу проблем удосконалення якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз ДТП.

Біографія автора

Андрій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Туренко А. М. Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП : підручник для вищих навчальних закладів / А. М. Туренко, В. І. Клименко, О. В. Сараєв, С. В. Данець. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 320 с.

Кашканов В.А. Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП : монографія / В.А. Кашканов, В.М. Ребедайло, А.А. Кашканов, В.П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 128 с.

Экспертиза ДТП: методы и технологии / С. А. Евтюков, Я. В. Васильев. – СПб. : СПбГАСУ, 2012. – 310 с.

Franck, H. Mathematical methods for accident reconstruction: a forensic engineering perspective / H. Franck, D. Franck. – Boca Raton : CRC Press, 2009. – 328 p.

Struble, D. Automotive accident reconstruction: practices and principles / Donald E. Struble. – Boca Raton : CRC Press, 2013. – 498 p.

Steffan H. Accident reconstruction methods / H. Steffan // Vehicle System Dynamics. – 2009. – V.47. – Is. 8: State of the art papers of the 21st IAVSD symposium. – P. 1049–1073.

Тартаковский Д. Ф. Проблемы неопределенности данных при экспертизе дорожно-транспортных происшествий / Д. Ф. Тартаковский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – 268 с.

Кужель В. П. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби : монографія / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 200 с.

Кашканов А. А. Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних : монографія / А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло, В. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 148 с.

Кашканов А. А. Концептуальні засади підвищення ефективності автотехнічної експертизи ДТП / А. А. Кашканов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – 2015. – № 8 (1117). – С. 89–95.

International Vocabulary of Metrology – Basic and general concept and associated terms (VIM). Guide JCGM 200:2012. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.bipm.org/utils/ common/documents/jcgm/ JCGM_200_2012.pdf (дата звернення 11.09.2018). – Назва з екрана. 12. Васілевський О. М. Основи теорії невизначеності вимірювань : підручник / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 230 с.

Клепик Н. К. Статистическая обработка эксперимента в задачах автомобильного транспорта : учебное пособие / Н. К. Клепик . – Волгоград : ВГТУ, 1995. – 96 с.

Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях. – 2-е издание. – СПб. : ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 2002. – 149 с.

Иларионов В. А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : учебник для вузов / В. А. Иларионов. – М. : Транспорт, 1989. – 255 с.

Работа автомобильной шины / В. И. Кнороз, Е. В. Кленников, И. П. Петров [и др.] ; под. ред. В. И. Кнороза. – М.: Транспорт, 1976. – 238 с.

Bosch Automotive Handbook; [Translated from the German]. – 9th Edition / Konrad Reif, Karl-Heinz Dietsche & others. Karlsruhe : Robert Bosch GmbH, 2014. – 1544 p.

Вахидов У. Ш. Некоторые вопросы математического моделирования криволинейногодвижения транспортных средств / У. Ш. Вахидов, Ю. И. Молев, Д. Н. Прошин // Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров : материалы 65-й Международной научно-технической конференции и Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) Международного научного симпозиума «Автотракторостроение – 2009». – Книга 4. – М. : МГТУ «МАМИ», 2009. – С. 39–45.

Никонов В. Н. Классификация математических моделей ДТП и их допустимость всудебном процессе / В. Н. Никонов // Законность. – М. – 2007. – № 5. – С. 30–34.

Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічнимисистемами : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 185 с.

Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування :навчальний посібник / В. М. Дубовой. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 308 с.

REFERENCES

Turenko A. M., Klymenko V. I., Sarajev O. V. and Danec' S. V. (2013), Avtotehnichna ekspertyza.Doslidzhennja obstavyn DTP : pidruchnyk dlja vyshhyh navchal'nyh zakladiv, HNADU, Harkiv, 320 p.

Kashkanov V.A., Rebedajlo V.M., Kashkanov A.A. and Kuzhel' V.P. (2011), Intelektual'natehnologija identyfikacii' koeficijenta zcheplennja pry avtotehnichnij ekspertyzi DTP : monografija, VNTU, Vinnycja, 128 p.

Evtyukov S. A. and Vasil'ev Ya. V. (2012), Ekspertiza DTP: metody i tekhnologii, SPbGASU, S.-Peterburg, 310 p.

Franck, H. and Franck, D. (2009), Mathematical methods for accident reconstruction: a forensicengineering perspective, Boca Raton: CRC Press, 328 p.

Struble, D. (2013), Automotive accident reconstruction: practices and principles, Boca Raton: CRCPress, 498 p.

Steffan, H. (2009), «Accident reconstruction methods» Vehicle System Dynamics, Volume 47,Issue 8: State of the art papers of the 21st IAVSD symposium, pp. 1049-1073.

Tartakovskiy D. F. (2006), Problemy neopredelennosti dannykh pri ekspertize dorozhno-transportnykh proisshestviy, Yuridicheskiy tsentr Press, SPb, 268 p.

Kuzhel' V. P., Kashkanov A. A. and Kashkanov V. A. (2010), Metodyka zmenshennjanevyznachenosti v zadachah avtotehnichnoi' ekspertyzy DTP pry identyfikacii' dal'nosti vydymosti dorozhnih ob’jektiv v temnu poru doby : monografija, VNTU, Vinnycja, 200 p.

Kashkanov, A. A., Rebedailo, V. M. and Kashkanov, V. A. (2010), Otsinka ekspluatatsiinykhhalmovykh vlastyvostei avtomobiliv v umovakh netochnosti vykhidnykh danykh : monohrafiia, VNTU, Vinnytsia, 148 p.

Kashkanov A. A. (2015), «Konceptual'ni zasady pidvyshhennja efektyvnosti avtotehnichnoi'ekspertyzy DTP», Visnyk NTU «HPI». Serija: Avtomobile- ta traktorobuduvannja, № 8 (1117), NTU «HPI», Harkiv, pp. 89-95.

International Vocabulary of Metrology – Basic and general concept and associated terms (VIM).Guide JCGM 200:2012 (2012), Available from: https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/ JCGM_200_2012.pdf, (accessed 11.09.2018).

Vasilevs'kyj O.M., Kucheruk V.Ju., Volodars'kyj Je.T. (2015), Osnovy teorii' nevyznachenostivymirjuvan' : pidruchnyk, VNTU, Vinnycja, 230 p.

Klepik N. K. (1995) Statisticheskaya obrabotka eksperimenta v zadachakh avtomobil'nogotransporta: Uchebnoe posobie, VGTU, Volgograd, 96 p.

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement (2000), translated by Kadis R.L.,Nezhikhovskiy G.R., Simin V.B., pod obshchey redaktsiey L.A. Konopel'ko (2002) Rukovodstvo EVRAKhIM/SITAK. Kolichestvennoe opisanie neopredelennosti v analiticheskikh izmereniyakh. 2-e izdanie, VNIIM im. D.I. Mendeleeva, S.-Peterburg, 149 p.

Ilarionov V.A. (1989), Ekspertiza dorozhno-transportnykh proisshestviy: uchebnik dlya vuzov,Transport, Moskva, 255 p.

Knoroz V.I., Klennikov E.V., Petrov I.P. & others. (1976), Rabota avtomobil'noy shiny, pod. red.V.I. Knoroza, Transport, Moskva, 238 p.

Konrad Reif, Karl-Heinz Dietsche & others (2014), Bosch Automotive Handbook, 9th Edition, Robert Bosch GmbH, Karlsruhe, 1544 p.

Vakhidov U. Sh., Molev Yu. I. and Proshin D. N. (2009), «Nekotorye voprosy matematicheskogo modelirovaniya krivolineynogo dvizheniya transportnykh sredstv», Materialy 65-oy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii Assotsiatsii avtomobil'nykh inzhenerov (AAI) «Prioritety razvitiya otechestvennogo avtotraktorostroeniya i podgotovki inzhenernykh i nauchnykh kadrov» Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Avtotraktorostroenie – 2009», Kniga 4, MGTU «MAMI», Moskva, pp. 39-45.

Nikonov V. N. (2007), «Klassifikatsiya matematicheskikh modeley DTP i ikh dopustimost' v sudebnom protsesse», Zakonnost', № 5, Moskva, pp. 30–34.

Dubovoj V. M. and Kovaljuk O. O. (2008), Modeli pryjnjattja rishen' v upravlinni rozpodilenymy dynamichnymy systemamy : monografija, Universum-Vinnycja, Vinnycja, 185 p.

Dubovoj V. M. (2012), Identyfikacija ta modeljuvannja tehnologichnyh ob’jektiv i system keruvannja : navchal'nyj posibnyk, VNTU, Vinnycja, 308 p.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
А. Кашканов, НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ УЧАСНИКІВ ДТП, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)