ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВЧИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОСЕРВІСНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • Анатолій Петрович Солтус Черкаський державний технологічний університет
  • Людмила Анатоліївна Тарандушка Черкаський державний технологічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Леонідівна Костьян Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: автосервісне підприємство, споживчі критерії, метод експертної оцінки

Анотація

При виборі автосервісного виробництва для обслуговування автомобілів власники розглядають низку необхідних критеріїв, які повинні бути виконані автосервісним виробництвом. Для того, щоб автосервісне підприємство користувалося попитом у автовласників, маркетологи повинні враховувати побажання своїх клієнтів. Тому в статті було досліджено номенклатуру споживчих критеріїв, які клієнти висувають до автосервісних підприємств. І за допомогою методу експертної оцінки були визначені найважливіші споживчі критерії, які найбільше впливають на вибір автосервісного підприємства.
Для формування статистичних даних щодо споживчих критеріїв, що впливають на вибір автосервісного підприємства для обслуговування власних автомобілів, було вибрано 50 осіб, які користуються послугами різних автосервісних підприємств. В результаті опитування автовласників було виявлено п'ятнадцять споживчих критеріїв, на які звертають увагу клієнти автосервісних підприємств. В результаті застосування методу експертної оцінки проранжовано споживчі критерії та виявлено найвпливовіші з них, які необхідно враховувати при організації роботи автосервісного підприємства.
Споживчими критеріям, які найбільше впливають на вибір автосервісного підприємства, виявилися: надійність виконаних робіт на автосервісних підприємствах; час виконання робіт, рівень сервісу обслуговування; вартість обслуговування.
Для оцінки ступеня узгодженості думок споживачів був розрахований коефіцієнт конкордації, який досяг 0,71, що підтверджує правильність вибору найважливіших споживчих критеріїв.

Біографії авторів

Анатолій Петрович Солтус, Черкаський державний технологічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Людмила Анатоліївна Тарандушка, Черкаський державний технологічний університет

кандидат технічних наук, завідувач кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Наталія Леонідівна Костьян, Черкаський державний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Посилання

Тарандушка Л. А. Технологія моніторингу показників якості технічного обслуговування таремонту автомобілів / Л. А. Тарандушка, І. П. Тарандушка // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 1 (71). – С.116-122.

Тарандушка Л. А. Розробка системи параметрів для оцінки якості процесів технічногообслуговування та ремонту автомобілів / Л. А. Тарандушка, І. П. Тарандушка, С. М. Одокієнко // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/2(29). – С. 52–56

Тарандушка Л. А. Ранжування номенклатури послуг для автосервісних підприємств /Л. А. Тарандушка, В. В. Яновський // Вісник Чернігівського НТУ. Серія «Технічні науки» : науковий збірник. – 2018. – Вип. 3(42). – С. 146–153.

Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей / О. Д. Марков. – К. :Кондор, 2008. – 536 с.

Бурєнніков Ю. Ю. Стратегічні засади розвитку та підвищення конкурентоспроможностістанцій технічного обслуговування автомобілів у сучасних умовах господарювання / Ю. Ю. Бурєнніков // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3(62). – С. 20–24.

Управление и организация в сфере услуг / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел,Р. Мердик ; : пер. с англ. под ред. В. В. Кулибановой. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с.

Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навч. посіб. / М. Ф.Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук, М. П. Цюман. – К. : НТУ, 2014. – 168 с.

Голубков Е. П. Технология принятия управленческих решений /Е. П. Голубков. – М. : Делои сервис, 2005. – 544 с.

REFERENCES

Tarandushka L.A., Tarandushka I.P. (2014) «Tekhnolohiia monitorynhu pokaznykiv yakostitekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu avtomobiliv», Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia ―Tekhnichni nauky‖, № 1 (71), pp..116-122.

Tarandushka L.A., Tarandushka I.P., Odokiienko S.M. (2016) «Rozrobka systemy parametriv dliaotsinky yakosti protsesiv tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu avtomobiliv», Tekhnolohycheskyi audyt y rezervi proyzvodstva, Kharkov, №.3/2(29), pp. 52-56.

Tarandushka L.A., Yanovskyi V.V. (2018) «Ranzhuvannia nomenklatury posluh dliaavtoservisnykh pidpryiemstv», Visnyk NTU. Seriia «Tekhnichni nauky», №3(42), pp. 146.-153.

Markov O.D. (2008) Stantsyy tekhnycheskoro obsluzhyvanyia avtomobylei. Kyiv: Kondor, 536 p.

Buriennikov Y. Y. (2012) «Stratehichni zasady rozvytku ta pidvyshchenniakonkurentospromozhnosti stantsii tekhnichnoho obsluhovuvannia avtomobiliv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia», Visnyk ZhDTU,- №3(62),pp. 20-24.

Khaksever K., Render B., Rassel R., Merdyk R. (2002) Upravlenye y orhanyzatsyia v sfere usluh.S.Pb.: Pyter, 752 p.

Dmytrychenko M.F. (2014) Metody systemnoho analizu vlastyvostei avtomobilnoi tekhniky:navch. Posib., K.: NTU, 168 p.

Holubkov E. P. (2005) Tekhnolohyia pryniatyia upravlencheskykh reshenyi, M.: Delo y servys,544 р.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
А. Солтус, Л. Тарандушка, В. Біліченко, і Н. Костьян, ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВЧИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОСЕРВІСНОГО ВИРОБНИЦТВА, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>