МЕТОДОЛОГІЯ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ І СУКУПНОСТІ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вадимович Голуб Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Денис Олександрович Великодний Центральноукраїнський національний технічний університет

Ключові слова:

транспортна система, ефективність, надійність, фактори, методологія

Анотація

В даний час не розроблено основних положень методологій дослідження і вирішення проблеми забезпечення надійності транспортних систем, які реалізують сукупність цілей дослідження цієї проблеми. Разом з тим існує необхідність в побудові моделей транспортних систем, які відображають їх основні властивості. При цьому системи розглядаються як складні цілеспрямовані ієрархічні системи, які розвиваються. Слід також враховувати підсистеми і елементи, зв'язки між ними, їх зміни в часі і просторі. Представлено узагальнену схему і модель надійності функціонування транспортних систем з розробкою основних положень, орієнтованих на дослідження проблеми.
Розкрито зміст і характер дослідження операцій в транспортних системах, виділено їх три визначальні аспекти, які дають відповідь на питання як діяти, чим діяти і на що впливати для досягнення мети операцій і забезпечення необхідного рівня надійності транспортних систем.
Показано, що реалізація шляхів забезпечення та підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем залежить від ступеня інформованості про зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, які характеризують умови проведення операцій. Дано узагальнену їх класифікацію, розроблено і обгрунтовано схему спрямованості властивостей системи в цільовому просторі. Виділено кілька рівнів дослідження ефективності і надійності транспортних систем, розглянуто різні форми їх структурної стійкості.
Застосовано комплексний підхід до аналізу якостей транспортних систем, таких як стійкість (R-якість), керованість (С-якість), здатність (А-якість), самоорганізація (L-якість). Схематично представлені напрямки їх розвитку та ускладнення. Виявлено чинники, які визначають ефективність транспортних систем, побудовано схему їх взаємозалежності при визначенні рівня надійності та ефективності функціонування, а також структурну схему факторів, які характеризують властивості систем.

Біографії авторів

Віктор Васильович Аулін, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Дмитро Вадимович Голуб, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин

Денис Олександрович Великодний, Центральноукраїнський національний технічний університет

аспірант кафедри експлуатації та ремонту машин

Посилання

1 Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування
автомобільних транспортних систем : монографія / В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків,
С. В. Лисенко ; під. заг. ред. проф. В. В. Ауліна. – Кропивницький : КОД, 2017. – 370 с.
2. Бочкарев А. А. Проблема надежности цепи поставок / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев //
Логистика: современные тенденции развития : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. 15, 16
апреля 2010 г. / ред. кол.: В. С. Лукинский и дм. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – С. 64–67.
3. Кокорев Г. Д. Исследование сложных организационно-технических систем с помощью
математических моделей / Г. Д. Кокорев // Материалы XLI научно-технической конференции
университета. – Челябинск : ЧГАУ, 2002. – С. 121–123.
4. Аулін В. В. Нормативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних
систем в Україні / В. В. Аулін, Д. В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного
університету. Серія технічні науки. – 2016. – №2 (77). – С. 28–35.
5. Кокорев Г.Д. Состояние теории создания объектов современной техники / Г. Д. Кокорев //
Сборник научных трудов РГСXА. – Рязань : РГСXА, 2001. – С. 425–427.
6. Курносов В. И. Методология проектных исследований и управление качеством сложных
технических систем электросвязи / В. И. Курносов, А. М. Лихачев. – СПб. : ТИРЕКС, 1998. – 495 с.
7. Ротштейн А. П. Моделирование и оптимизация надежности многомерных алгоритмических
процессов / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовбас, А. Н. Козачко. – Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007.
– 215 с.
8. Кокорев Г. Д. Моделирование надежности автомобильной техники на этапах жизненного цикла / Г. Д. Кокорев // Сборник научных трудов ВАИ. – Рязань : ВАИ, 2001. – Вып. 11. – С. 17–24.

==========REFERENCES=========
1. Aulin V. V., Golub D. V., Gryn'kiv A. V., Lysenko S. V. Metodologichni i teoretychni osnovy zabezpechennja ta pidvyshhennja nadijnosti funkcionuvannja avtomobil'nyh transportnyh system: monografija: pid. zag. red. prof. Aulina V. V. – Kropyvnyc'kyj: Vydavnyctvo TOV "KOD", 2017.–370 р. 2. Bochkarev A. A. Problema nadezhnosti cepi postavok / A. A. Bochkarev, P. A. Bochkarev / Logistika: sovremennye tendencii razvitija: materialy IX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 15, 16 aprelja 2010 g. /rod. kol.: V. S. Lukinskij i dm. - SPb.: SPbGIJeU, 2010. - Р. 64-67. 3. Kokorev G. D. Issledovanie slozhnyh organizacionno-tehnicheskih sistem s pomoshh'ju matematicheskih modelej / G. D. Kokorev // Materialy XLI nauchno- tehnicheskoj konferencii universiteta. - Cheljabinsk: ChGAU, 2002. - Р. 121-123. 4. Aulin V. V. Normatyvno-pravove zabezpechennja nadijnosti funkcionuvannja transportnyh system v Ukrai'ni / V. V. Aulin, D. V. Golub / Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija tehnichni nauky. – 2016. – №2 (77). – Р. 28-35. 5. Kokorev G. D. Sostojanie teorii sozdanija ob’ektov sovremennoj tehniki / G. D. Kokorev // Sbornik nauchnyh trudov RGSXA. - Rjazan': RGSXA, 2001. - Р. 425-427. 6. Kurnosov V. I., Lihachev A. M. Metodologija proektnyh issledovanij i upravlenie kachestvom slozhnyh tehnicheskih sistem jelektrosvjazi / V. I. Kurnosov, A. M. Lihachev. - Sankt-Peterburg.: «TIREKS», 1998. - 495 р. 7. Rotshtejn A. P. Modelirovanie i optimizacija nadezhnosti mnogomernyh algoritmicheskih processov / A. P. Rotshtejn, S. D. Shtovbas, A. N. Kozachko. – Vinnica: "UNІVERSUM-Vіnnicja", 2007. – 215 р. 8. Kokorev G. D. Modelirovanie nadezhnosti avtomobil'noj tehniki na jetapah zhiznennogo cikla / G. D. Kokorev // Sbornik nauchnyh trudov VAI. Vyp. 11. - Rjazan': VAI, 2001. - Р. 17-24.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 417

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

[1]
В. В. Аулін, В. В. Біліченко, Д. В. Голуб, і Д. О. Великодний, «МЕТОДОЛОГІЯ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ І СУКУПНОСТІ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ», ВМТ, вип. 2, Жов 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>