СИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНІВ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ КРУТНИХ МОМЕНТІВ МІЖ ОСЯМИ ПРИ РОЗГОНІ АВТОМОБІЛЯ

  • Михайло Абович Подригало Національна гвардія України
  • Олексій Васильович Бажинов Харківський Національний автомобільно-дорожній університет
  • Руслан Олегович Кайдалов Національна академія Національної гвардії України
  • Віталій Володимирович Глущенко Національна академія Національної гвардії України
  • Сергій Анатолійович Кудімов Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: електроавтомобіль, автомобіль з комбінованою енергетичною установкою, стійкість руху, прискорення, швидкість, крутний момент.

Анотація

В статті запропоновано підхід до забезпечення стійкості при розгоні повнопривідного електромобіля (автомобіля обладнаного комбінованою енергетичною установкою з електроприводом ведучих коліс) за рахунок перерозподілу величини крутних моментів між колесами передньої і задньої осей автомобіля. Визначено раціональний закон роздільного управління електродвигунами приводу передніх і задніх коліс, що забезпечує курсову стійкість електромобіля при розгоні. Для цього було визначено коефіцієнт розподілу сумарної дотичної реакції на колеса передньої осі, ідеальний за умовою збереження стійкості. На основі ідеального коефіцієнта розподілу сумарної дотичної реакції на колеса передньої осі визначено крутні моменти для електродвигунів коліс передньої і задньої осей автомобіля. Запропонована блок-схема роздільного управління електродвигунами приводу передніх і задніх коліс, при інтегруванні її в систему управління розгоном електромобіля (автомобіля обладнаного комбінованою енергетичною установкою з електроприводом ведучих коліс), дозволяє забезпечити стійкість автомобіля при розгоні.

Біографії авторів

Михайло Абович Подригало, Національна гвардія України

головний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Олексій Васильович Бажинов, Харківський Національний автомобільно-дорожній університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільної електроніки

Руслан Олегович Кайдалов, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри бойового та логістичного забезпечення оперативно-тактичного факультету, полковник

Віталій Володимирович Глущенко, Національна академія Національної гвардії України

кандидат технічний наук, заступник начальника Національної академії Національної гвардії України з тилу, начальник відділу тилового забезпечення, полковник

Сергій Анатолійович Кудімов, Національна академія Національної гвардії України

ад’юнкт докторантури та ад’юнктури, підполковник

Посилання

Бажинов О. В. Конверсія легкового автомобіля в гібридний / О. В. Бажинов, В. Я. Двадненко, М. Хакім. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 160 с.

Чудаков Е. А. Теория автомобиля / Е. А. Чудаков. – М. : Машгиз, 1950. – 343 с.

Иларионов В. А. Эксплуатационные свойства автомобиля / В. А. Иларионов. – М. : Машиностроение, 1966. – 280 с.

Подригало М. А. Устойчивость автомобиля против заноса в тяговом режиме движения / М. А. Подригало, Д. М. Клец // Автомобильная промышленность. – 2009. – № 12. – С. 23–26

Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів : в 3 ч. Ч 3. навчальний посібник / В. П. Сахно, В. М. Поляков, А. В. Костенко [та ін.]. – Д. : ЛАНДОН-XXI, 2015. – 400 с.

Клец Д. М. Вплив експлуатаційних факторів та технічного стану автомобіля на його стійкість проти заносу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд тех. наук / Клец Дмитро Михайлович ХНАДУ. – Х., 2009. – 20 с.

Гібридні автомобілі / О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Серіков [та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 160 с.

Динамічні властивості і стабільність функціонування автотранспортних засобів / Д. В. Абрамов, Н. М. Подригало, М. А. Подригало [та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 204 с.

REFERENCES

Bazhynov O.V. Konversiia lehkovoho avtomobilia v hibrydnyi / O. V. Bazhynov, V. Ia. Dvadnenko, M. Khakim. – Kh. : KhNADU, 2014. – 160 s.

Chudakov E. A. Teoryia avtomobylia / E. A. Chudakov. – M.: Mashhyz, 1950. – 343 s.

Ylaryonov V. A. Эksplutatsyonnыe svoistva avtomobylia / V. A. Ylaryonov. – M. : Mashynostroenye, 1966. – 280 s.

Podryhalo M. A. Ustoichyvost avtomobylia protyv zanosa v tiahovom rezhyme dvyzhenyia / M. A. Podryhalo, D. M. Klets // Avtomobylnaia promyshlennost, 2009 - №12.– s. 23-26

Ekspluatatsiini vlastyvosti avtotransportnykh zasobiv. V 3 ch. Ch 3. navchalnyi posibnyk / V. P. Sakhno, V. M. Poliakov, A. V. Kostenko ta in.; – D. : LANDON-XXI, 2015. – 400 s.

Klets D. M.. Vplyv ekspluatatsiinykh faktoriv ta tekhnichnoho stanu avtomobilia na yoho stiikist proty zanosu : avtoref. dys. kand tekh. nauk / Klets Dmytro Mykhailovych KhNADU. – Kh., 2009. – 20s.

Hibrydni avtomobili / O. V. Bazhynov, O. P. Smyrnov, S. A.Serikov y dr.; – Kh. : KhNADU, 2014. – 160 s.

Dynamichni vlastyvosti i stabilnist funktsionuvannia avtotransportnykh zasobiv / D. V. Abramov, N. M. Podryhalo, M. A. Podryhalo ta in. – Kh. : KhNADU, 2014. – 204 s.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
М. Подригало, О. Бажинов, Р. Кайдалов, В. Глущенко, і С. Кудімов, СИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНІВ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ КРУТНИХ МОМЕНТІВ МІЖ ОСЯМИ ПРИ РОЗГОНІ АВТОМОБІЛЯ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles