РАЦІОНАЛЬНА ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ

  • Михайло Абович Подригало Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
  • Руслан Олегович Кайдалов Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
Ключові слова: раціональна динамічна характеристика, мінімальні затрати енергії, динаміка розгону, додаткові витрати потужності, розгін автомобіля

Анотація

В статті розглядається проблема вибору раціональної швидкості руху за умовою забезпечення високих показників динамічності автомобіля.
Об’єкт дослідження – процес розгону автомобіля.
Мета роботи – покращення динаміки розгону автомобіля шляхом раціонального управління швидкістю його руху
Результати проведених досліджень такі: отримано раціональну динамічну характеристику автомобіля (залежність прискорення машини від швидкості), що дозволяє розгін при мінімальних витратах енергії двигуна; одержані аналітичні вирази дозволяють визначати раціональну швидкість усталеного руху автомобіля, при розгоні від якої можливе максимальне збільшення швидкості при мінімальних додаткових витратах потужності двигуна. Отримана динамічна характеристика дозволяє управляти процесом розгону автомобіля за рахунок зміни прискорення в залежності від швидкості руху. Ця динамічна характеристика може бути реалізована в конструкції автомобілів з комбінованим електромеханічним приводом ведучих коліс.

Біографії авторів

Михайло Абович Подригало, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру

Руслан Олегович Кайдалов, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

кандидат технічних наук, заступник начальника науково-дослідного центру

Посилання

1. Файст В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт
засобів транспорту» / В. Л. Файст. – Харків, 2012. – 20 с.
2. Динамічні властивості і стабільність функціонування автотранспортних засобів : монографія
/ Д. В. Абрамов, Н. М. Подригало, М. А. Подригало [та ін.] ; під ред. М. А. Подригало і
О. С. Полянського. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 204 с.
3. Подригало М. А. Тяговый баланс или дисбаланс автомобиля / М. А. Подригало // Автомобильная промышленность. – М. : Машиностроение, 2010. – № 5. – С. 23–26.
4. Бортницкий П. И. Тягово-скоростные качества автомобилей / П. И. Бортницкий, В. И. Задорожный. – К. : Вища школа, 1978. – 176 с.
5. Волков В. П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля / В. П. Волков. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 292 с.
6. Малая математическая энциклопедия / Э. Фрид, И. Пастор, И. Рейман [та ін.] ; пер. с венгерского Я. Кочиш и М. Соколов. – Budapest : Akademiai Kiado, 1976. – 693 с.

==========REFERENCES=========
1. Fayest V. L. Improvement of requirements for dynamic properties of passenger cars. Author's abstract. dis ... Candidate of technical sciences / Kharkiv. National Technical University of Agriculture. Petro Vasilenko - Kharkiv, 2012. - 20 p.
2. Dynamic properties and stability of the functioning of vehicles. Monograph / [D. V. Abramov, N. M. Underdog, M. A. Underdog, O. S. Polyansky, V. L. Fiesta]; under ed. M. A. Undertaken and O. S. Polyansky - X .: ХНАДУ, 2014 - 204 p.
3. Podrigalo M. A. Traction balance or unbalance of the car. Podrigalo // Automobile industry. – М. : Mechanical engineering, 2010. - №5. - P. 23 - 26.
4. Bortnitsky P. I. Traction-speed qualities of cars / P. I. Bortnitsky, V. I. Zadorozhny – К. : Vishcha school, 1978. - 176 p.
5. Volkov V. P. The theory of operational properties of a car / V. P. Volkov – Kh. KhNADU, 2003. - 292 p.
6. A small mathematical encyclopedia / E. Fried, I. Pastor, I. Reiman, P. Reves, I. Rups; trans. with the Hungarian J. Kocsis and M. Sokolov. - Budapest Akademiai Kiado, 1976. - 693 p.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
[1]
М. Подригало і Р. Кайдалов, РАЦІОНАЛЬНА ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles