ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

  • Михайло Абович Подригало Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Олександр Андрійович Бобошко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Андрій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Василь Іванович Гацько Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: критерії енергетичної оцінки, тягова динаміка автомобіля, коефіцієнт зв'язку, кінетична енергія поступального руху автомобіля, лінійне прискорення автомобіля

Анотація

У статті обґрунтовано енергетичний підхід до оцінки технічного стану та функціональної стабільності автомобілів. Обрані й обґрунтовані показники і критерії енергетичної оцінки технічного стану автомобілів. Запропоновано коефіцієнт зв'язку між витратами потужності двигуна на подолання сил зовнішнього опору руху і кінетичною енергією поступального руху, який дозволяє визначити раціональну швидкість автомобіля. Максимальне значення певного коефіцієнта зв'язку може нормуватися при діагностуванні автомобіля за енергетичними показниками.
Об'єкт дослідження – показники і критерії енергетичної оцінки технічного стану автомобілів.
Мета роботи – розробка коефіцієнта зв'язку між витратами потужності двигуна на подолання сил зовнішнього опору руху і кінетичної енергією поступального руху.
Результатом роботи є визначення коефіцієнта зв'язку, який може нормуватися при діагностуванні автомобіля за енергетичними показниками.

Біографії авторів

Михайло Абович Подригало, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Олександр Андрійович Бобошко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

Андрій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Василь Іванович Гацько, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, докторант

Посилання

1. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин / Е. Е. Александров,
Д. О. Волонцевич, В. А. Карпенко, А. Т. Лебедев [и др.]. – Харьков : ХГАДТУ, 2001. – 642 с.
2. Динамика автомобиля / Подригало М. А., Волков В. П., Бобошко А. А. [и др.]. – Харьков :
ХНАДУ, 2008. – 424 с.
3. Бобошко А. А. Нетрадиционные способы маневрирования колесных машин / А. А. Бобошко.
– Харьков : ХНАДУ, 2006. – 172 с.
4. Советский энциклопедический словарь / А. М. Прохоров, М. С. Гиляров, Е. М. Жуков [и др.]
– М.: Советская энциклопедия, 1980.- 1600 с.
5. Подригало М. А. Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся
движении транспортно-тяговых машин / М. А. Подригало, Н. П. Артемов, Д. В. Абрамов,
М. Л. Шуляк // Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія:
автомобіле- та тракторобудування. – 2015. – № 9 (1118). – С. 98–107
6. Подригало М. А. Энергетический аспект обеспечения маневренности автомобилей /
М. А. Подригало, Д. М. Клец // Автомобильная промышленность. – 2013. – № 7. – С. 10–13.
7. Мазин А. С. Влияние колебаний направляющих колес автомобиля в горизонтальной
плоскости на затраты энергии двигателя / А. С. Мазин // Збірник наукових праць національної
академії Національної гвардії України. – Харьков : НАНГУ, 2015. – Вып. 1 (25). – С. 21–25.
8. Подригало М. А. Влияние дисбаланса и окружного люфта направляющих колес автомобиля
на затраты энергии двигателя / М. А. Подригало, А. С. Мазин // Збірник наукових праць Національної
академії Національної гвардії України. – Харьков : НАНГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 10–14
9. Подригало М. А. Влияние колебаний неподрессоренных масс автомобиля на
дополнительные затраты энергии двигателя / М. А. Подригало, А. С. Мазин, В. И. Гацько // Вестник
ХНАДУ : сборник научных трудов. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 75. – С. 158–164
10. Мазін О. С. Оцінка додаткових витрат енергії двигуна на виконання автомобілем повороту / О. С. Мазін // Наукові нотатки : Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). – Луцьк, 2017. – Вип. 57 (січень-березень). – С. 111–114
11. Стабильность эксплуатационных свойств колесных машин / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. А. Карпенко [и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2003. – 614 с.
12. Подригало М. А. Тяговый баланс или дисбаланс автомобиля? (в порядке обсуждения) / М. А. Подригало // Автомобильная промышленность. – 2010. – № 5. – С. 23–26.

==========REFERENCES=========
1. Dynamics of transport-traction wheeled and caterpillar machines / Aleksandrov E. E., Volontsevich D. O., Karpenko V. A., Lebedev A. T., Peregon V. A., Samorodov V. B., Turenko A. N. - Kharkov: Publishing House of the Kharkov State Technical University, 2001. - 642 p.
2. Vehicle dynamics / Podrigalo M. A., Volkov V. P., Boboshko A. A., Pavlenko V. A., Faist V. L., Klets D. M., Redko V. V. - Kharkov: Izdat – KhNADU , 2008.- 424 p.
3. Boboshko A. A. Non-traditional ways of maneuvering wheeled vehicles / Boboshko A. A. - Kharkov: KhNADU Publishing House, 2006. - 172 p.
4. Soviet encyclopedic dictionary / A. M. Prokhorov, M. S. Gilyarov, E. M. Zhukov and others - Moscow: Soviet Encyclopedia, 1980.- 1600 p.
5. Podrigalo M .A. Estimation of additional energy losses in the steady motion of transport-traction machines / M. A. Podrigalo, N. P. Artemov, D. V. Abramov, M. L. Shulyak // News of the National Technical University // Bulletin of the National Technical University "KhPI" Collection of scientific works. Series: automobile and tractor construction. - No. 9 (1118) 2015. - P. 98-107.
6. Podrigalo M. A. Energy aspect of ensuring the maneuverability of cars / M. A. Podrigalo, D. M. Klets // Automobile industry. – 2013. - №7. - P. 10-13.
7. Mazin A. S. Influence of oscillations of the steering wheels of a car in the horizontal plane on the energy consumption of the engine / A. S. Mazin // Collection of scientific works of the National Academy of the National Guard of Ukraine. - Kharkiv: NANU. 2015. - Issue 1 (25). - P. 21.25
8. Podrigalo M. A. Influence of unbalance and circumferential backlash of the steering wheels of the car on the energy consumption of the engine / M. A. Podrigalo, A. S. Mazin // Collection of scientific works of the National Academy of the National Guard of Ukraine. - Kharkov: NANU, 2015. - Vip. 2 (26). - P. 10-14
9. Podrigalo M. A. Influence of oscillations of unsprung masses of a car on additional expenditures of engine energy / Podrigalo M. A., Mazin A. S., Hatsko V. I. // Vestnik KHNADU. Collection of scientific papers. - Issue 75. - Kharkov: HNADU, 2016. - P. 158-164.
10. Mazin O. S. Estimation of additional energy consumption of an engine for a turning car / O. S. Mazin // Scientific notes. Intercollegiate collection (by branches of knowledge "Technical sciences") - Vip. 57 (January-March), 2017: Lutsk, 2017.- P. 111-114.
11. Stability of the operational properties of wheeled vehicles. M. A. Podrigalo, V. P. Volkov, V. A. Karpenko and others. Kharkov: from Khvedu, 2003- 614p.
12. Podrigalo M. A. Traction balance or vehicle imbalance? (in order of discussion) / М. А. Podrigalo // Automobile industry, 2010.-№5- P. 23-26.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
М. Подригало, О. Бобошко, А. Кашканов, і В. Гацько, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)