ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП «АВТОТРАНСКОМ»)

  • В. В. Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Є. В. Смирнов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автотранспортне підприємство, технічний розвиток, стратегія, моделювання, критерій ефективності, оптимальне рішення

Анотація

В роботі розглянуто технічний розвиток автотранспортних підприємств як механізм підвищення ефективності їх господарювання. Технічний розвиток являє собою комплекс заходів, оснований на розвитку парку рухомого складу комплексних автотранспортних підприємств з урахуванням розвитку їх виробничо-технічної бази на основі системного підходу.

На основі систематизації наукових розробок в роботі виконано пошук та моделювання стратегій технічного розвитку і визначено оптимальну стратегію технічного розвитку на прикладі ПП «Автотранском». За результатами аналізу ефективності роботи ПП «Автотранском» та результатами SWOT-аналізу в роботі було виявлено дві стратегії розвитку, а саме: збільшення присутності на ринку перевезення легких нафтопродуктів та ринку мінеральних будівельних сумішей. Для цих стратегій запропоновано варіанти реалізації за рахунок модернізації парку рухомого складу різними моделями автомобілів та розроблено необхідні заходи з розвитку виробничо-технічної бази.

В процесі моделювання варіантів технічного розвитку було визначено річні показники роботи рухомого складу за варіантами та значення показників техніко-економічних критеріїв ефективності, які відповідають обмеженням моделі стратегій технічного розвитку та цільової функції їх ефективності.

Визначення оптимальної стратегії технічного розвитку ПП «Автотранском» виконано на основі «методу найгіршого випадку», та встановлено, що оптимальним варіантом технічного розвитку є варіант 1.2, який передбачає модернізацію парку автомобілів-бензовозів автопоїздами на основі тягача DAF FT CF85.430 та напівпричепа бензовоза ємністю 32 м3.

Біографії авторів

В. В. Біліченко, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту
Є. В. Смирнов, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Бідняк М. Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с.
2. Біліченко В. В. Моделювання стратегій технічного розвитку виробництва підприємств автомобільного транспорту / В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2006.– № 3–4. – С. 21–24.
3. Біліченко В. В. Модель обґрунтування стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті / В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2008. – Випуск 19. – С. 271–274.
4. Смирнов Є. В. Визначення оптимальної стратегії технічного розвитку автотранспортних підприємств / Є. В. Смирнов // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2016. – Випуск 55. – С. 372–377.
5. Біліченко В. В. Визначення ефективності проектів технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті / В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету, – 2009. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/VNTU/2009-2/2009-2.files/uk/09vvboat_ua.pdf.
6. Бідняк М. Н. Планування інвестицій на автомобільному транспорті України / М. Н. Бідняк, Н. М. Бондар. – К. : Транспорт, 2000. – 118 с.
7. Біліченко В. В. Вибір найбільш ефективного проекту стратегій організаційно технічного розвитку підприємств автомобільного транспорту / В. В. Біліченко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – № 3 – С. 68 – 74.
8. Смирнов Є. В. Комп’ютерна програма «Прогнозування технічного розвитку автотранспортних підприємств» / Є. В. Смирнов, В. В. Біліченко // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 37390. — Київ : МОНУ. Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 16.03.2011.
9. Біліченко В. В. Оцінка ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту при визначенні стратегій технічного розвитку / В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов // Вісник житомирського державного технологічного університету. Серія : технічні науки. – 2014. – № 2 (69). – С. 44-47.
10. Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания / Г. М. Напольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1993. – 271 с.
11. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта : ОНТП-01-91 (РД 3107938-0176-91). – [Действителен от 1992-01-01]. – М. : Гипроавтотранс, 1991. – 184с.
12. Дрючин Д. А. Оптимизация структуры производственно-технической базы комплексного автотранспортного предприятия / Д. А. Дрючин // Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург – 2011. – №10 (129). – С. 108–114.


============REFERENCES=================
1. Bidniak M. N. Vyrobnychi systemy na transporti: teoriia i praktyka / M. N. Bidniak,
V. V. Bilichenko. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2006. – 176 s. – ISBN 966-641-200-4.
2. Bilichenko V. V. Modeliuvannia stratehii tekhnichnoho rozvytku vyrobnytstva pidpryiemstv avtomobilnoho transportu / V. V. Bilichenko, E. V. Smyrnov // Visnyk Donetskoho instytutu avtomobilnoho transportu. – 2006.– №3-4. – s. 21-24.
3. Bilichenko V. V. Model obgruntuvannia stratehii tekhnichnoho rozvytku vyrobnytstva na avtomobilnomu transporti / V. V. Bilichenko, E. V. Smyrnov // Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. Zbirnyk naukovykh prats : Vypusk 19. – Kyiv : NAU, 2008. – s. 271-274.
4. Smyrnov E. V. Vyznachennia optymalnoi stratehii tekhnichnoho rozvytku avtotransportnykh pidpryiemstv / E. V. Smyrnov // Naukovi notatky. Mizhvuzivskyi zbirnyk. – Lutsk, 2016. – Vypusk 55. –
s. 372 - 377.
5. Bilichenko V. V. Vyznachennia efektyvnosti proektiv tekhnichnoho rozvytku vyrobnytstva na avtomobilnomu transporti / V. V. Bilichenko, E. V. Smyrnov // Naukovi pratsi Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, – 2009. – №2. – Rezhym dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/VNTU/2009-2/2009-2.files/uk/09vvboat_ua.pdf.
6. Bidniak M. N. Planuvannia investytsii na avtomobilnomu transporti Ukrainy / M. N. Bidniak,
N. M. Bondar. – K.: B. V., 2000. – 118 s.
7. Bilichenko V. V. Vybir naibilsh efektyvnoho proektu stratehii orhanizatsiino tekhnichnoho rozvytku pidpryiemstv avtomobilnoho transportu / V. V. Bilichenko // Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia. – 2011. – № 3 – S. 68 – 74.
8. Smyrnov E. V. Kompiuterna prohrama «Prohnozuvannia tekhnichnoho rozvytku avtotransportnykh pidpryiemstv» / E. V. Smyrnov, V. V. Bilichenko // Svidotstvo na reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 37390. – Kyiv : MONU. Derzhavnyi departament intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. – Data reiestratsii : 16.03.2011.
9. Bilichenko V. V. Otsinka efektyvnosti roboty pidpryiemstv avtomobilnoho transportu pry vyznachenni stratehii tekhnichnoho rozvytku / V. V. Bilichenko, E. V. Smyrnov // Visnyk zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: tekhnichni nauky, – 2014. №2 (69). – s. 44-47.
10. Napolskiy G. M. Tehnologicheskoe proektirovanie avtotransportnyih predpriyatiy i stantsiy tehnicheskogo obsluzhivaniya / G. M. Napolskiy, – 2-e izd., pererab. i dop. – M. : Transport, 1993. – 271 s. : il.; 21 sm. – ISBN 5-277-01256-7.
11. Obschesoyuznyie normyi tehnologicheskogo proektirovaniya predpriyatiy avtomobilnogo transporta : ONTP-01-91 (RD 3107938-0176-91). – [Deystvitelen ot 1992-01-01]. – M. : Giproavtotrans, 1991. – 184s.
12. Dryuchin D. A. Optimizatsiya strukturyi proizvodstvenno-tehnicheskoy bazyi kompleksnogo avtotransportnogo predpriyatiya / D. A. Dryuchin // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, #10 (129). Orenburg, 2011. – s. 108–114.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
В. Біліченко і Є. Смирнов, ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП ‘АВТОТРАНСКОМ’), ВМТ, no 2, pp 29-36, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles