МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА ЯК ОБ'ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ

  • Дмитро Вікторович Борисюк Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Вячеслав Йосипович Зелінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, матриця діагностування, аналітична модель, діагностування, несправності, ознаки несправності, технічний стан, автомат Калашникова, ударно-спусковий механізм

Анотація

Автомат Калашникова і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю в світі. До цього типу (включаючи ліцензійні та неліцензійні копії, а також сторонні розробки на базі автоматів Калашникова) належить до 1/5 всієї наявної в світі стрілецької вогнепальної зброї. За 60 років було випущено більше 70 мільйонів автоматів Калашникова різних модифікацій. Вони перебувають на озброєнні близько 50 іноземних армій.
Багаторічний досвід експлуатації автоматів Калашникова показав, що найменш довговічним є ударно-спусковий механізм, збільшення ресурсу якого, підвищить експлуатаційні показники автомата.
У статті представлено математичну модель діагностування ударно-спускового механізму автомата Калашникова. Побудовано матрицю діагностування та блок-схему її синтезу.

Біографії авторів

Дмитро Вікторович Борисюк, Вінницький національний технічний університет

асистент, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Вячеслав Йосипович Зелінський, Вінницький національний технічний університет

асистент, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Руководство по 5,45-мм автоматам Калашникова АК74, АК74М, АКС74, АКС74У, АК74Н,АК74Н1, АК74Н2, АК74Н3, АКС74Н, АКС74Н1, АКС74Н2, АКС74НЗ, АКС74УН2 и 5,45-мм ручным пулеметам Калашникова РПК74, РПК74М, РПКС74, РПК74Н, РПК74Н1, РПК74Н2, РПК74НЗ, РПКС74Н, РПКС74Н1, РПКС74Н2, РПКС74Н3. – М. : Военное издательство, 2001. – 259 с.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова. – М. :Военное издательство МО СССР, 1967. – 176 с.

Уолтер Дж. Оружие Калашникова: Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, охотничьикарабины / Дж. Уолтер. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 144 с.

Кассанелли И. К. Современное огнестрельное оружие / И. К. Кассанелли. – Х. : КлубСемейного Досуга, 2013. – 304 с.

Ковтун А. В. Надійність озброєння та бойової техніки / А. В. Ковтун. – Х. : Військ. ін.-т ВВМВС України, 2005. – 86 с.

Музичук В. А. Організація експлуатації озброєння військ ППО Сухопутних військ. Ч. І.Експлуатаційно-технічні показники озброєння та методи їх оцінки / В. А. Музичук, А. В. Круглов, О. Л. Смірнов. – Х. : ХВУ, 2001. – 78 с.

Болотин Д. Н. Советское стрелковое оружие / Д. Н. Болотин. – М. : Воениздат, 1983. – 304 с.

Семенюк В. І. Стрілецька зброя механізованих підрозділів / В. І. Семенюк, Г. Б. Гишко. – Х. :ХУПС, 2010. – 304 с.

Ананьин А. Д. Диагностика и техническое обслуживание машин / А. Д. Ананьин,В. М. Михлин, И. И. Габитов. – М. : Академия, 2008. – 432 с.

Сырбаков А. П. Диагностика и техническое обслуживание / А. П. Сырбаков. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 220 с.

Яхьяев Н. Я. Основы теории надежности и диагностика / Н. Я. Яхьяев, А. В. Кораблин. –М.: Академия, 2009. – 256 с.

Бельских В. И. Диагностика технического состояния и регулировка тракторов /В. И. Бельских. – М. : Колос, 1973. – 495 с.

Мирошников Л. В. Диагностирование технического состояния автомобилей наавтотранспортных предприятиях / Л. В. Мирошников, А. П. Болдин, В. И. Пал. – М. : Транспорт, 1977. – 263 с.

Малкин В. С. Техническая диагностика / В. С. Малкин. – СПб. : Лань, 2013. – 272 с.

Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics / D. Borysiuk,A. Spirin, O. Trukhanska, L. Shvets, V. Zelinskyy // ТЕKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin – Rzeszow: Polish Academy of Sciences. University of Engineering and Economics in Rzeszow. University of Life Sciences in Lublin, 2017. – Vol. 17, No.1. – P. 41-47.

Математична модель діагностування системи уприскування палива «Mono-Jetronic» /В. М. Барановський, А. В. Спірін, В. Й. Зелінський, В. С. Наляжний // Вісник машинобудування та транспорту. – Вінниця : ВНТУ, 2018 – Випуск 1 (7). – С. 10–17.

REFERENCES

Rukovodstvo po 5,45-mm avtomatam Kalashnikova AK74, AK74M, AKS74, AKS74U, AK74N,AK74N1, AK74N2, AK74N3, AKS74N, AKS74N1, AKS74N2, AKS74NZ, AKS74UN2 i 5,45-mm ruchnym pulemetam Kalashnikova RPK74, RPK74M, RPKS74, RPK74N, RPK74N1, RPK74N2, RPK74NZ, RPKS74N, RPKS74N1, RPKS74N2, RPKS74N3. – M.: Voyennoye izdatel'stvo, 2001. – 259 s.

Nastavleniye po strelkovomu delu. 7,62-mm modernizirovannyy avtomat Kalashnikova. – M.:Voyennoye izdatel'stvo MO SSSR, 1967. – 176 s.

НИК МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ №2, 2015

Uolter Dzh. Oruzhiye Kalashnikova: Avtomaty, pulemety, snayperskiye vintovki, okhotnich'i karabiny / Dzh. Uolter. – M.: Izd-vo EKSMO-Press, 2001. – 144 s.

Kassanelli I.K. Sovremennoye ognestrel'noye oruzhiye / I.K. Kassanelli. – KH.: Knizhnyy Klub «Klub Semeynogo Dosuga», 2013. – 304 s.

Kovtun A.V. Nadiynist' ozbroyennya ta boyovoyi tekhniky / A.V. Kovtun. – KH.: Viys'k. in.-t VV MVS Ukrayiny, 2005. – 86 s.

Muzychuk V.A. Orhanizatsiya ekspluatatsiyi ozbroyennya viys'k PPO Sukhoputnykh viys'k. CH. I. Ekspluatatsiyno-tekhnichni pokaznyky ozbroyennya ta metody yikh otsinky / V.A. Muzychuk, A.V. Kruhlov, O.L. Smirnov. – KH.: KHVU, 2001. – 78 s.

Bolotin D.N. Sovetskoye strelkovoye oruzhiye / D.N. Bolotin. – M.: Voyenizdat, 1983. – 304 s.

Semenyuk V.I. Strilets'ka zbroya mekhanizovanykh pidrozdiliv / V.I. Semenyuk, H.B. Hyshko – KH.: KHUPS, 2010. – 304 s.

Anan'in A.D. Diagnostika i tekhnicheskoye obsluzhivaniye mashin / A.D. Anan'in, V.M. Mikhlin, I.I. Gabitov. – M.: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2008. – 432 s.

Syrbakov A.P. Diagnostika i tekhnicheskoye obsluzhivaniye / A.P. Syrbakov. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2009. – 220 s.

Yakh'yayev N.YA. Osnovy teorii nadezhnosti i diagnostika / N.YA. Yakh'yayev, A.V. Korablin. – M.: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2009. – 256 s.

Bel'skikh V.I. Diagnostika tekhnicheskogo sostoyaniya i regulirovka traktorov / V.I. Bel'skikh. – M.: «Kolos», 1973. – 495 s.

Miroshnikov L.V. Diagnostirovaniye tekhnicheskogo sostoyaniya avtomobiley na avtotransportnykh predpriyatiyakh / L.V. Miroshnikov, A.P. Boldin, V.I. Pal. – M.: Transport, 1977. – 263 s.

Malkin V.S. Tekhnicheskaya diagnostika / V.S. Malkin. - SPb.: Izdatel'stvo «Lan'», 2013. – 272 s.

Borysiuk D. Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics / D. Borysiuk, A. Spirin, O. Trukhanska, L. Shvets, V. Zelinskyy // ТЕKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin – Rzeszow: Polish Academy of Sciences. University of Engineering and Economics in Rzeszow. University of Life Sciences in Lublin, 2017. – Vol. 17, No.1. – P. 41-47.

Baranovs'kyy V.M. Matematychna model' diahnostuvannya systemy vporskuvannya palyva «Mono-Jetronic» / V.M. Baranovs'kyy, A.V. Spirin, V.Y. Zelins'kyy, V.S.Nalyazhnyy / Visnyk mashynobuduvannya ta transportu. – Vinnytsya: VNTU, 2018 – Vypusk 1 (7). – S. 10-17.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
Д. Борисюк, В. Біліченко, і В. Зелінський, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА ЯК ОБ’ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>