ВІБРОЗАХИСТ КУЛЕМЕТА, ВСТАНОВЛЕНОГО НА КОЛІСНОМУ АВТОМОБІЛІ

  • Орест Зенонович Горбай Національний університет «Львівська політехніка»
  • Богдан Михайлович Дівеєв Національний університет «Львівська політехніка»
  • Іван Степанович Керницький Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland
  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Д. Л. Паращук Академія сухопутних військ України, Львів
Ключові слова: кулемет, автомобіль, динамічний гасник коливань

Анотація

У статті розглядаються методи розрахунку вібраційних процесів колісних транспортних засобів з кулеметом.
Об’єкт дослідження – математичні моделі для визначення пружно-демпфувальних властивостей турелі кулемета.
Мета роботи – розробити систему динамічних гасників коливань для віброзахисту турелі кулемета.
Результатом проведених досліджень є розробка розрахункових схем з урахуванням взаємодії руки стрільця з туреллю.

Біографії авторів

Орест Зенонович Горбай, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілебудування

Богдан Михайлович Дівеєв, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій

Іван Степанович Керницький, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Poland

доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної інженерії

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобiлiв та транспортного менеджменту

Посилання

1. Раймпель И. Шасси автомобиля – элементы подвески / И. Раймпель. – М. : Машиностроение, 1987. – 288 с. 1. Динамика системы дорога-шина-автомобиль-водитель / под ред. А. А. Хачатурова. – М. : Машиностроение, 1976. – 530 с.
2. Пархиловский И. Г. Автомобильные листовые ресоры : Теория, расчет и испытания / И. Г. Пархиловский. – 2-е. изд. – М. : Машиностроение, 1978. – 227с.
3. Вікович І. А. Розрахунок та мінімізація коливних процесів у штангах обприскувачів / І. А. Вікович, Б. М. Дівеєв, І. Р. Дорош // Автоматизація виробничих процесі у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Вид-во «Львівська політехніка», 2011. – № 45. – С. 460–465.
4. Дівеєв Богдан. Оптимізація системи динамічних гасників коливань для чутливих елементів автомобілів / Богдан Дівеєв, Ігор Височан, Дмитро Паращук // 11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків. – Львів, 2013. – С. 107–108.
5. Паращук Д. Л. Дослідження динаміки колісного екіпажу / Д. Л. Паращук // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746. – С. 168–171.
6. Вплив параметрів об’єкта віброзахисту та динамічного гасника коливань на енергоефективність вібропоглинання / Б. М. Дівеєв, Д. Л. Паращук, Р. В. Сава, Г. Т. Черчик // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2013. – Вип. 41(2). – С. 28–33.
7. A comparison of biodynamic models of the human hand-arm for applications to hand-held power tools / Rakheja S., Wu J. Z., Dong R. G. and Schopper A. W. // Journal of Sound and Vibration. – 2002. – № 249 (1). – Р. 55–82.

==========REFERENCES=========
1. Ryimpel I. Chassis of the car - elements of the suspension / I. Reimpel. - M.: Mechanical Engineering, 1987. - 288 p.
1. Dynamics of the system road-tire-car-driver / ed. AA Khachaturov. - M.: Mechanical Engineering, 1976. - 530 p.
2. Parhilovsky I. G. Automobile leaf springs: Theory, calculation and tests / I. G. Parhilovsky. - 2nd ed. - M.: Mechanical Engineering, 1978. - 227s.
3. Vikovich IA Calculation and minimization of oscillatory processes in rod sprayers / IA Vikovich, B. M. Diveev, I. R. Dorosh // Automation of production processes in mechanical engineering and instrument making: Ukrainian interagency scientific and technical collection. - Lviv: View "Lviv Polytechnic", 2011. - No. 45. - p. 460-465.
4. Diveev Bogdan. Optimization of Dynamic Fader System for Sensitive Car Elements / Bogdan Diveev, Igor Vysochan, Dmytro Paraschuk // 11th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers. - Lviv, 2013. - P. 107-108.
5. Paraschuk D. L. Research of dynamics of a wheel-carriage / D. L. Paraschuk // Optimization of production processes and technical control in machine-building and instrument making. - 2012. - No. 746. - P. 168-171.
6. Influence of the parameters of the vibration protection object and the dynamic vibration damper on the energy efficiency of the vibration absorption / B. M. Diveev, D. L. Paraschuk, R. V. Savva, G. T. Cherchik // Scientific Notes: Interuniversity Collection. - Lutsk, 2013. - Vip. 41 (2). - pp. 28-33.
7. A comparison of biodynamic models of the human hand-arm for applications to hand-held power tools / Rakheja S., Wu J. Z., Dong R. G. and Schopper A. W. // Journal of Sound and Vibration. – 2002. – № 249 (1). – Р. 55–82.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)