ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАДДУВУ ТА ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ ЯМЗ-238 ПРИ РОБОТІ НА СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Автор(и)

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Вікторович Карбівський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біодизель, турбонаддув, інтеркулер, біопаливо, техніко-економічні показники.

Анотація

В статті запропоновано застосування турбонаддуву і проміжного охолодження повітря в дизелі при переведенні його на роботу на суміші дизельного та біодизельного палива для покращення техніко-економічних та екологічних показників дизеля.

Об’єкт дослідження – двигун ЯМЗ-238.

Мета роботи – визначення впливу турбонаддуву та проміжного охолодження повітря на показники дизеля при переведенні його на роботу  на суміш дизельного та біодизельного палива.

При переведенні дизеля на роботу на суміші дизельного та біодизельного палива, через відмінність фізико-хімічних властивостей палив, відбувається погіршення техніко-економічних показників двигуна. Вирішенням проблеми покращення техніко-економічних показників дизеля є використання нагнітача (компресора). Повітря, що подається у двигун, стискається перед його впуском в камеру згоряння. Тобто, компресор забезпечує подачу необхідної кількості повітря, достатнього для повного згоряння великої кількості біодизельного палива. Для усунення нагрівання повітря, яке проходить через компресор, встановлюють проміжне охолодження повітря, яке зменшує температуру повітря і підвищує його щільність. Що дозволяє спалити ще більшу кількість палива в циліндрі дизеля.

Було проведено дослідження за допомогою програми Дизель-РК, яке показало суттєву різницю показників між застосуванням наддуву та проміжного охолодження повітря і без надувного дизеля при роботі на суміші дизельного та біодизельного палива, при збереженні показників надійності дизеля.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів і транспортного менеджменту ВНТУ

Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автомобілів і транспортного менеджменту ВНТУ

Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автомобілів і транспортного менеджменту ВНТУ

Андрій Вікторович Карбівський, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

Вірьовка M. I. Фізико-хімічні властивості альтернативного пального на основі рослинних олій / M. I. Вірьовка // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2002. – Вип. 86. – С. 290–294.

Токарев А. А. Топливная экономичность и тягово-скоростные качества автомобиля / А. А. Токарев. – Μ. : Машиностроение, 1982. – 224 с.

Говорущенко Η. Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте / Н. Я. Говорущенко. – М. : Транспорт, 1990. – 135 с.

Свиридов Ю. Б. Смесеобразование и сгорание в дизелях / Ю. Б. Свиридов. – Л. : Машиностроение, 1972. – 224 с.

Двигатели внутреннего сгорания. / под ред. В. Н. Луканина. – М. : Высш. школа, 1985. – 472 с.

Вырубов Д. Н. Двигатели внутреннего сгорания: теория поршневых и комбинированных двигателей / Д. Н. Вырубов. – М. : Машиностроение, 1983. – 278 с.

Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б. П. Байков, В. Г. Бордуков, П. В. Иванов, Р. С. Дейч. – Машиностроение. – 1975. – 200 с.

Уорнер М. А. Турбонаддув как радикальное средство повышения мощности / М. А. Уорнер. – М. : Легион-Автодата. – 2009. – 224 с.

===== REFERENCES =====

Virovka M. I. Fizyko-khimichni vlastyvosti alternatyvnoho palnoho na osnovi roslynnykh olii / M. I. Virovka // Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva.– 2002.– Vyp.86.– S. 290–294.

Tokarev A. A. Toplyvnaia ekonomychnost y tiahovo-skorostnye kachestva avtomobylia / A. A. Tokarev. – Μ. : Mashynostroenye, 1982. – 224 s.

Hovorushchenko Η. Ia. Ekonomyia toplyva y snyzhenye toksychnosty na avtomobylnom transporte / N. Ia. Hovorushchenko. – M.: Transport, 1990. – 135 s.

Svyrydov Yu. B. Smeseobrazovanye y shoranye v dyzeliakh. L., Mashynostroenye, 1972. – 224 s.

Dvyhately vnutrenneho shoranyia. / Pod red. V.N. Lukanyna. - M.: Vyssh. shkola, 1985. – 472 s.

Vyrubov D. N. Dvyhately vnutrenneho shoranyia: teoryia porshnevykh y kombynyrovannykh dvyhatelei / D. N. Virubov. – M.: Mashynostroenye, 1983. – 278 s.

Baikov B. P. Turbokompressorы dlia nadduva dyzelei / B. P. Baikov, V. H. Bordukov, P. V. Yvanov, R.S. Deich. – Mashynostroenye. – 1975. – 200 s.

Uorner M. A. Turbonadduv kak radykalnoe sredstvo povyshenyia moshchnosty / M. A. Uorner. – М. : Lehyon-Avtodata. – 2009. – 224 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 350

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
А. П. Поляков, Д. О. Галущак, О. О. Галущак, і А. В. Карбівський, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАДДУВУ ТА ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ ЯМЗ-238 ПРИ РОБОТІ НА СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА», ВМТ, вип. 1, с. 78–85, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>