ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЗІ ЗМІНОЮ СКЛАДУ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ

Автор(и)

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія»
  • Олександр Володимирович Вдовиченко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біодизельне паливо, система живлення, витрата палива, суміш палив

Анотація

У роботі представлено результати розрахунку витрати палива автомобілем КрАЗ-6510, який обладнано двигуном ЯМЗ-238 при русі за магістральним циклом на дорозі, в залежності від завантаження автомобіля при живленні дизельним паливом, біодизельним, сумішами В25, В50, В75 та при використанні системи живлення дизельного двигуна автомобіля зі зміною складу суміші палив. Система живлення двигуна зі зміною складу суміші дозволяє змінювати склад суміші палив під час руху автомобіля в залежності від його завантаження та умов руху.

Об’єкт дослідження – витрата палива автомобіля при живленні дизельним паливом, біодизельним, сумішами В25, В50, В75 та при використанні системи живлення зі зміною складу суміші.

Мета роботи – визначення впливу завантаження автомобіля на витрату палива при живленні дизельним паливом, біодизельним, сумішами В25, В50, В75 та при використанні системи живлення зі зміною складу суміші.

Встановлено, що з використанням системи живлення дизельного двигуна зі зміною складу суміші палив при русі автомобіля КрАЗ-6510 за магістральним циклом на дорозі без вантажу витрата суміші палив збільшилась на 12,01 % при русі з вантажем 6000 кг – на 11,15 % та з вантажем
12000 кг – на 9,94 %, це обумовлено більшою часткою біодизельного палива в суміші палив.

Таким чином, при використанні системи живлення дизельного двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив найбільша частка біодизельного палива в суміші спостерігається при русі автомобіля з малим завантаженням, або без вантажу. В цьому випадку досягається найбільший економічний ефект, за рахунок меншої вартості біодизельного палива.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Олександр Олександрович Галущак, Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія»

інженер з ПММ, комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія»

Олександр Володимирович Вдовиченко, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Поляков А. П. Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів : монографія / А. П. Поляков, О. О. Галущак, Д. О. Галущак. – Вінниця : ВНТУ, 2015.
2. Jhonnah Mundike Effects of Blended Biodiesel on Key Engine Parameters / Jhonnah Mundike, Alex Musonda. // Journal of Natural & Environmental Sciences, Nat Env Sci. – 2012. – № 3(2). – Р. 1–6.
3. Поляков А.П. Принципова схема системи живлення дизельного двигуна автомобіля зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив / А.П. Поляков, Д.О. Галущак // Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива : матеріали ІІ регіональної науково-технічної конференції, м. Вінниця, ВНАУ, 24–25 лютого 2016 р. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – С. 10–12.
4. Галущак Д. О. Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі / Д. О. Галущак, А. П. Поляков // НАУКОВІ НОТАТКИ : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2014. – Вип. № 46. – С. 431–438.
5. Поляков А. П. Методика визначення показників автомобіля з дизельним двигуном при використанні системи живлення з динамічним регулюванням відсоткового складу суміші палив / А. П. Поляков, О. О. Галущак Д. О. Галущак // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 10 (1119). – С. 59–64.
6. Поляков А. П. Алгоритм роботи системи живлення дизельного двигуна автомобіля зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив / А. П. Поляков, Д. О. Галущак // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали ІІI-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14–16 квітня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 89–91.
7. Атамась А. І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / А. І. Атамась, В. Ф. Шапко, С. В. Шапко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Випуск 3 (74). – С. 126–130.

===========REFERENCES============
1. Poliakov A. P. Vykorystannia dynamichnoho rehuliuvannia vidsotkovoho skladu sumishi palyv na dyzeliakh transportnykh zasobiv: monohrafiia / A. P. Poliakov, O. O. Galushchak, D. O. Galushchak – Vinnytsia : VNTU, 2015.
2. Jhonnah Mundike Effects of Blended Biodiesel on Key Engine Parameters // Jhonnah Mundike, Alex Musonda. – Journal of Natural & Environmental Sciences, Nat Env Sci 2012 3(2): 1-6.
3. Poliakov A. P. Pryntsypova skhema systemy zhyvlennia dyzelnoho dvyhuna avtomobilia zi zminoiu skladu sumishi dyzelnoho ta biodyzelnoho palyv / A. P. Poliakov, D. O. Galushchak // «Perspektyvy rozvytku dvyhuniv vnutrishnoho zghorannia pratsiuiuchykh na riznykh vydakh palyva»: materialy II rehionalnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, m. Vinnytsia, VNAU, 24-25 liutoho 2016 r. : – Vinnytsia: Vydavnytstvo VNAU, 2016. – S. 10-12.
4. Galushchak D. O. Doslidzhennia vplyvu na pokaznyky avtomobilia perevedennia yoho dvyhuna na robotu na biodyzelnomu palyvi / D. O. Galushchak , A. P. Poliakov // Mizhvuzivskyi zbirnyk "NAUKOVI NOTATKY" Lutsk, 2014. Vypusk №46. – S. 431–438
5. Poliakov A. P. Metodyka vyznachennia pokaznykiv avtomobilia z dyzelnym dvyhunom pry vykorystanni systemy zhyvlennia z dynamichnym rehuliuvanniam vidsotkovoho skladu sumishi palyv /
A. P. Poliakov, O. O. Galushchak, D. O. Galushchak // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Zbirnyk naukovykh prats. Seriia : Avtomobile- ta traktorobuduvannia. – Kh. : NTU «KhPI». – 2015. – № 10 (1119). – S. 59-64.
6. Poliakov A. P. Alhorytm roboty systemy zhyvlennia dyzelnoho dvyhuna avtomobilia zi zminoiu skladu sumishi dyzelnoho ta biodyzelnoho palyv / A. P. Poliakov, D. O. Galushchak // Materialy III-oi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Suchasni tekhnolohii ta perspektyvy rozvytku avtomobilnoho transportu»: 14-16 kvitnia 2015r. – Vinnytsia : VNTU, 2015. – S. 89-91.
7. Atamas A. I Pidvyshchennia ekolohichnykh pokaznykiv dyzelnoho avtomobilia pid chas vykorystannia biodyzelnoho palyva // A. I. Atamas, V. F. Shapko, S. V. Shapko - Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho. Vypusk 3/2012 (74). S. 126-130.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 186

Опубліковано

2017-07-03

Як цитувати

[1]
А. П. Поляков, Д. О. Галущак, О. О. Галущак, і О. В. Вдовиченко, «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЗІ ЗМІНОЮ СКЛАДУ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ», ВМТ, вип. 1, с. 84–89, Лип 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>