ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ПОСТАЧАННІ ПІДПРИЄМСТВА СИРОВИНОЮ ТА ТРАНСПОРТУВАННІ ПРОДУКЦІЇ СПОЖИВАЧАМ

Автор(и)

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Петрович Терещенко Вінницький національний технічний університет
  • Єлизавета Олександрівна Терещенко Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

логістика, транспортування, оптимізація, моделювання

Анотація

Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики".

В статті досліджено, що логістика гармонізує інтереси постачальників і споживачів і розглядає рух матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача як єдиний матеріальний потік.

Доведено, що актуальною є проблема формування єдиного алгоритму організації перевізного процесу, який враховує різноманіття варіантів взаємодії «постачальник - перевізник - отримувач». Крім того виконано моделювання і запропоновано методику розрахунку транспортно-логістичної схеми підприємства.

На основі запропонованого моделювання, прийнято рішення розв’язати практичну задачу постачання готової продукції з підприємства до споживачів. Виконане моделювання і розрахунки транспортно-логістичної схеми підприємства довели, що використання логістичних підходів дозволяє зменшити транспортні витрати при постачанні сировини підприємству та його продукції споживачам.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобiлiв та транспортного менеджменту

Олександр Петрович Терещенко, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Єлизавета Олександрівна Терещенко, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка інституту інженерної механіки та транспорту

Посилання

Аникин Б. А. Логистика / Б. А. Аникин. – М. : ИНФРА-М, 1998.

Берков М. В. Информационные технологии в логистике / М. В. Берков. – М. : Финансы и статистика, 1999.

Герасимов Б. Основы логистики. / Б. Герасимов, В. Жариков, В. Жариков. – М. : Инфра-Инженерия, 2010.

Голиков Е. Маркетинг и логистика / Е. Голиков. – М. : Академический проект, 2006.

Гражданский А. М. Основы логистики / А. М. Гражданский. – М. : Маркетинг, 1995.

Кожин А. П. Математичні методи в планування та управлінні вантажними автомобільними перевезеннями : учебник для вузов / А. П. Кожин, В. Н. Мезенцев. – М. : Транспорт, 1999. – 304 с.

Кретов И. Логистика во внешнеторговой деятельности / И. Кретов, К. Садченко. – М. : Дело и Сервис, 2011.

Логістика автомобільного транспорту : навч. посібник / В. С. Лукінський, В. І. Бережний, Є. В. Бережна та ін. – М. : Фінанси та статистика, 2004. – 368 с.

Лукинский В. С. Ієрархія методів вирішення задач автотранспортних перевезень в транспортній логістиці / В. С. Лукинский, И. А. Пластуняк // ГУУ. Вісник університету. Серія Управліня на транспорті. – 2001. – С. 140–148.

Міжнародні автомобільні перевезення: Економічні та управлінські аспекти (частина II) : учебное пособие / под ред. Ю. С.Сухина, В. С. Лукинского. – СПб. : СПбГІЄАУ, 2001. – 204 с.

Неруш Ю. М. Коммерческая логистика / Ю. М. Неруш. – М. : Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

Панасенко Е. В. Логистика: персонал, технологии, практика / Е. В. Панасенко. – М. : Инфра-Инженерия, 2011.

Рынок и логистика / Под ред. М. П. Гордона. – М.: Экономика, 1993. – 144 с.

Сергеев В. Логистика снабжения / В. Сергеев. – М. : АСТ, 2011.

Смехов А. А. Введение в логистику / А. А. Смехов. – М. : Транспорт, 1993.===== REFERENCES =====

Loghistyka avtomobiljnogho transportu: Navch. Posibnyk/ V. S. Lukinsjkyj, V. I. Berezhnyj, Je. V. Berezhna ta in. – M.: Finansy ta statystyka, 2004. – 368 s.

Mizhnarodni avtomobiljni perevezennja: Ekonomichni ta upravlinsjki aspekty (chastyna II): Navchaljnyj posibnyk / Pid red. Ju. S. Sukhina, V. S. Lukinsjkogho. – SPb.: SPbGhIJeAU, 2001. – 204s.

Lukinsjkyj V.S, Plastunjak I.A. Ijerarkhija metodiv vyrishennja zadach avtotransportnykh perevezenj v transportnij loghistyci .//GhUU. Visnyk universytetu. Serija Upravlinja na transporti. , 1993. – 144 с.M.: GhUU, 2001.-s. 140-148

Kozhyn A. P., Mezencev V. N. Matematychni metody v planuvannja ta upravlinni vantazhnymy avtomobiljnymy perevezennjamy: Pidruchnyk dlja vuziv. – M.: Transport, 1999. – 304 s.

Anikin B. A. Logistika. – M.: INFRA-M, 1998.

Grazhdanskij A. M. Osnovy logistiki. – M.: IVC «Marketing», 1995.

Nerush Ju. M. Kommercheskaja logistika. M.: Banki i birzhi. JuNITI, 1997.

Smehov A. A. Vvedenie v logistiku. – M.: Transport, 1993.

Berkov M. V. Informacionnye tehnologii v logistike, M.:Fin. i statistika, 1999.

Rynok i logistika / Pod. red. M. P. Gordona. – M.: Jekonomika, 1993. – 144 s.

Panasenko E. V. Logistika: personal, tehnologii, praktika. M.: Infra-Inzhenerija, 2011 g.

Gerasimov B., Zharikov V., Zharikov V. Osnovy logistiki. Infra-M, 2010 g.

Sergeev V. Logistika snabzhenija, M.:AST, 2011 g.

Kretov I., Sadchenko K. Logistika vo vneshnetorgovoj dejatel'nosti.M.:Delo i Servis, 2011 g.

Golikov E. Marketing i logistika.M.: Akademicheskij proekt, 2006 g.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 294

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
А. П. Поляков, О. П. Терещенко, і Є. О. Терещенко, «ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ПОСТАЧАННІ ПІДПРИЄМСТВА СИРОВИНОЮ ТА ТРАНСПОРТУВАННІ ПРОДУКЦІЇ СПОЖИВАЧАМ», ВМТ, вип. 1, с. 86–95, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>