ПРО МОЖЛИВИЙ СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПОКАЗНИКА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • Володимир Андрійович Макаров Вінницький національний технічний університет
  • Тамара Володимирівна Макарова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: працездатність, управління, показник, сучасний підхід, структурна схема

Анотація

Динаміка розвитку сучасного світу, який функціонує в умовах ринкових відносин, вимагає використання обґрунтованих показників для оцінки рівня управління забезпеченням працездатності транспортних засобів.
З метою виявлення можливого підходу для вивчення раціонального виду взаємодії господарства країни і підприємств автомобільного транспорту, розроблений варіант структурної схеми. Вона включає технічні елементи, що обумовлюють працездатний стан транспортних засобів та економічні (господарські) види діяльності.
Наведена структурна схема візуалізує тісний зв'язок між прибутком автотранспортного підприємства та працездатністю транспортних засобів. Останній показник має три фази життєвого циклу працездатноті: потенційну, реальну (в задану миттєвість часу) та реалізуєму.
Діюча практика ефективного функціонування автомобільних перевезень в економічно розвинутих країнах свідчить про можливість такого раціонального використання транспортних засобів. Означені працездатні ТЗ з високим рівнем властивостей, раціонально рухаються тільки в інтелектуальних умовах. До управління працездатністю транспортних засобів може бути багато підходів, «сила» дії яких повинна оцінюватись єдністю впливу сукупності різних факторів. Економічна ефективність обумовлюється інтегральним ефектом дії господарських і технічних чинників в цілому.
Конкретні моделі щодо управління працездатністю підлягають подальшому дослідженню.

Біографії авторів

Володимир Андрійович Макаров, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Тамара Володимирівна Макарова, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Макарова Т. В. Оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації транспортних потоків автомобілів регіону та механізм її забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. В. Макарова. – Київ, 2013. – 22 с.

Техническая эксплуатация автомобилей Ю. П. Баранов, А. П. Болдин, В. М. Власов [и др.] ; под. ред. Г. В. Крамаренко. – 2-е изд. – М. : Транспорт, 1983. – 488 с.

Fahrsicherheitssysteme. BOSCH / E. Siegert, H. Geisler, A. van Zanten, R. Becker [und andere.] ; red. Horst Bauer. – [2. – aktualisierte und erw.]. – Braunschweig, Wiesbaden : Vieweg, 1998. – 249 S.

Макаров В. А. Про раціональний підхід до забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону / В. А. Макаров, В. В. Біліченко, Т. В. Макарова, О. П. Антонюк // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – 2018. – Вип. 62. – С. 29–34.

REFERENCES

Makarova T. V. Otsinyuvannya sotsialno-ekonomIchnoyi efektivnosti intensifikatsiyi transportnih potokiv avtomobilIv regionu ta mehanizm yiyi zabezpechennya: avtoref. dis…. na zdobuttya nauk. stupenya kandidata ekon. nauk: 08.00.04 ekonomika ta upravlinnya pidpriemstvami (za vidami ekonomichnoyi diyalnosti) / T. V. Makarova. – Kiyiv, 2013. – 22 s.

Tehnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Baranov Yu. P., Boldin A. P., Vlasov V. M. i dr.]; pod. red. G. V. Kramarenko. – [2-e izd.]. – M.: Transport, 1983. – 488 s.

Fahrsicherheitssysteme. BOSCH. [E. Siegert. H. Geisler, A. van Zanten, R. Becker und andere.]; red. Horst Bauer. – [2. – aktualisierte und erw.]. – Braunschweig, Wiesbaden : Vieweg, 1998. – 249 S.

Makarov V.A. Pro ratsionalniy pidhid do zabezpechennya zapasnimi chastinami vantazhnih ATP regionu / V. A. Makarov, V. V. Bilichenko, T. V. Makarova, O. P. Antonyuk // Mizhvuzivskiy zbirnik Naukovi notatki, vipusk 62, 2018 – S. 29-34.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
В. Макаров і Т. Макарова, ПРО МОЖЛИВИЙ СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПОКАЗНИКА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)