ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ

Автор(и)

  • Володимир Іванович Кривцун Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • В'ячеслав Йосипович Нагачевський Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Андрій Миколайович Баранов Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Ключові слова:

міо, обслуговування, ремонт, особовий склад, система.

Анотація

В статті наведено порівняльний аналіз сучасних систем технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння Збройних Сил України.

Об’єкт дослідження – методика підвищення ефективності функціонування системи технічного обслуговування і ремонту МІО.

Мета роботи – проведення дослідницьких робіт, за висновками яких необхідно розробити рекомендації щодо удосконалення роботи цих систем.

Вважається, що ефективне використання сил і засобів матеріально-технічного забезпечення сприяє повнішому прояву бойових властивостей з’єднань і частин, тому перед технічним забезпеченням ставиться одне із головних завдань – забезпечити обслуговування і ремонт військової техніки та зберігати її в боєздатному стані.

Для цього проводяться спеціальні дослідження, у яких питання обґрунтування заходів щодо підтримання МІО у працездатному стані розглядаються при односторонньому аналізі поломок, які виникають в період використання зброї за призначенням. Як правило, профілактичні заходи зводяться до заміни вузлів і агрегатів з низькою довговічністю. При цьому не враховуються географічні умови, терміни використання і зберігання МІО, вплив особового складу на зміну характеристик надійності зразків, не розглядаються шляхи зменшення відмов за рахунок оптимізації системи контролю за технічним станом машини, удосконалення системи підготовки особового складу, коригування обсягів і періодичності планово-попереджувальних заходів.

Для визначення основних нормативів проведення технічного обслуговування існує методичний апарат, який обґрунтовує періодичність проведення та обсяги робіт технічного обслуговування, але він не враховує вплив напрацювання та термін перебування зброї в експлуатації і не використовує результати недавно проведених наукових робіт. При цьому в Збройних Силах України технічне обслуговування МІО проводиться із заздалегідь спланованою періодичністю після вирішення, які виникли в процесі використання їх за призначенням.

Встановлено, що прийнята в Збройних Силах України планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту не повністю забезпечує працездатність на необхідному рівні,  при визначенні періодичності проведення технічного обслуговування не враховується технічний стан МІО (хоча він є одним із головних чинників успішної роботи бойових машин). Розробка рекомендацій стосовно підвищення ефективності функціонування системи ремонту повинна відбуватись шляхом введення додаткового технічного обслуговування, після ретельного аналізу фактів, які впливають на функціонування цієї системи.

Біографії авторів

Володимир Іванович Кривцун, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, начальник кафедри інженерної техніки

В'ячеслав Йосипович Нагачевський, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної техніки АСВУ

Андрій Миколайович Баранов, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри інженерної техніки АСВУ

Посилання

Абегауз Г. Г. Справочник по вероятностным расчетам / Г. Г.Абегауз, А. П.Тронь, И. А. Коровина. – М. : Воениздат, 1966. – 346 с.

Авдонькин Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей / Ф. Н. Авдонькин. – М. : Транспорт, 1985. – 420 с.

Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем / Е. Ю. Барзилович. – М. : Высшая школа, 1982. –228 с.

Богунов С. В. Обоснование подхода к оценке уровня боеготовности танков / С. В. Богунов, В. В. Смирнов. – К. : КВТИУ, 1988. Инв. № 23442. – 20 с.

Богунов С. В. Оценка готовности к боевому применению танков, содержащихся на длительном хранении / С. В. Богунов, А. А. Щава. –К. : КВТИУ, 1988. Инв. № 22926. – 50 с.

Горский Л. К. Статистические алгоритмы исследования надежности / Л. К. Горский. – М. : Наука, 1970. – 156 с.

ГОСТ 17510–72 Надежность изделий машиностроения. – М. : Изд-во стандартов, 1972. – 16 с.

ГОСТ 19819–74 Машины гусеничные военные. Техническое обслуживание. – М. : Изд-во стандартов, 1974. – 13 с.

ГОСТ 27.201–81 Оценка показателей надежности при малом числе наблюдений с использованием дополнительной информации. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 28 с.

Державний стандарт України. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення : ДСТУ В 3676–97. – К., 1998. – 59 с.

Дружинин В. В. Процесс технического обслуживания автоматизированных систем / В. В. Дружинин. – М. : Энергия, 1973. – 272 с.

Эйбница В. М. Теоретические основы эксплуатации вооружения / В. М. Эйбница. – М. : Воениздат, 1979. – 333 с.

Колегаев Р. Н. Определение оптимальной долговечности технических систем / Р. Н. Колегаев. – М. : Сов. радио, 1967. – 157 с.

Колесников А. И. Проблема технического обслуживания бронетанковой техники и пути ее решения в интересах повышения боевой готовности танковых (мотострелковых) частей : дис… д-ра. техн. наук / А. И. Колесников. – М. : ВА БТВ,

Поляков А. П. Методика визначення аналітичної залежності параметра потоку відмов на зразках БТОТ від напрацювання і терміну перебування їх в експлуатації / А. П. Поляков, О. Г. Чепак, С. В. Карабін // Труди академії. – 2004. – № 49. – С. 288–292.

Поляков А. П. Методика планування технічного обслуговування / А. П. Поляков, О. Г. Чепак // Труди академії. – 2004. – № 53. – С. 252–259.

Руководство по хранению бронетанковой техники. – М. : Воениздат, 1985. – 295 с.

Смирнов В. В. Организация хранения БТВТ : учебное пособие / А. П. Поляков, О. Г. Чепак. – К. : КВТИУ, 1987. – 83 с.

Щукин А. Н. Теория вероятности и экспериментальное определение характеристик сложных систем / А. Н. Щукин. – М. : Госэнергоиздат, 1959. – 216 с.

===== REFERENCES =====

Abegauz G. G., Tron А. P., Korovina I. А. Spravochnik po veroyatnostnym raschetam. – M.: Voenizdat, , 1966. – S. 346.

Avdonkin F. N. Teoreticheskie osnovy technicheskoi ekspluatacii avtomobilei. – М.: Transport, 1985. – S. 420.

Barzilkovich Y. Y. Modeli technicheskogo obslujivania slojnykh. – М.: Vysshaya shkola, 1982. – S. 228.

Bogunov S. V., Smirnov V. V. Obosnovanie podkhoda k ocenke urovnia boegotovnosti tankov. – К.: КVTIU, 1988. – № 23442. – S.20.

Bogunov S. V., Schava А. А. Ocenka gotovnosti k boevomu primeneniyu tankov, soderzhashchikhsya na dlitel’nom kranenii: –К.: KVTIU 1988. – № 22926. – S.50.

Gorskiy L. К. Statisticheskie algoritmy issledovaniya nadezhnosti. – М.: Nauka, 1970. – 156 с.

GOST 17510–72 Nadezhnost’ izdeliy mashinostroyeniya. – М.: Izdatelstvo standartov, 1972. – S.16.

GOST 19819–74 Mashiny gusenichnye voennye. Tekhnicheskoe obslujivanie. – М.: Izdatelstvo standartov, 1974. – S.13.

GOST 27.201–81 Ocenka pokazatelei nadezhnosti pri malom chisle nabliudeniy s ispol’zovaniem dopolnitel’noi informacii.– М.: Izdatelstvo standartov, 1981. – S.28.

Derzhavnyi standart Ukrainy. Ekspluataciya ta remont viys’kovoi tekhniky. Terminy ta vyznachennya.. DSTU 3676–97. Кyiv, 1998. – S.59.

Druzhinin В. В. Process tekhnicheskogo obslujivaniya avtomatizirovannykh system. – М.: Energiya, 1973. – S.272.

Eibnica V. N. Teoreticheskie osnovy ekspluatacii vooruzheniya. – М.: Voenizdat, 1979. – S.333.

Kolegayev R. N. Opredeleniye optimal’noi dolgovechnosti technicheskikh system.– М.: Sovradio, 1967. – S.157.

Kolesnikov А. I. Problema technicheskogo obslujivaniya bronetankovoi techniki i puti resheniya v interesakh povysheniya boevoi gotovnosti tankovykh (motostrelkovykh) chastei: tech. Nauk. – М.: ВА BТV,

Poliakov А. P. Chepak A. G. Karabin S.V. Metodika vyznachennya analitychnoi zalezhnosti parametra potoku vidmov na zrazkahk BTOT vid napraciuvannia i terminu perebuvannia v ekspluatacii // Trudy akademii 2004. – № 49. – S. 288 – 292.

Poliakov А. P. Chepak A. G. Metodika planuvannia tekhnicheskogo obslugovuvannia // Trudy akademii 2004. – № 53. – S. 252 – 259.

Rukovodstvo po khraneniyu bronetankovoi techniki. – М.: Voenizdat, 1985. – S.295.

Smirnov V. V. Organizaciya khraneniya BTVT: Uchebnoe posobie. – К.: KVTIU, 1987. – S.83.

Schukin A. N. Teoriya veroyatnosti i eksperimentalnoe opredeleniye kharakteristik slozhnykh system. – М.: Gosenergoizdat, 1959. – S.216.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 679

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
В. І. Кривцун, В. Й. Нагачевський, і А. М. Баранов, «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ», ВМТ, вип. 1, с. 33–45, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають