АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ

Автор(и)

  • Володимир Іванович Кривцун Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Андрій Миколайович Баранов Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Ключові слова:

система технічного обслуговування, номенклатура запасних частин, кількість запасних частин, машина інженерного озброєння

Анотація

В статті наведено аналіз методів визначення номенклатури та кількості запасних частин, що застосовуються для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння.

Об’єкт дослідження – система технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння.

Мета роботи – визначення шляхів удосконалення методу визначення номенклатури та кількості запасних частин для зменшення трудовитрат та невиправданих витрат матеріально-технічних засобів при проведенні робіт з технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння.

Для підвищення точності прогнозування необхідної номенклатури та кількості запасних частин потрібно удосконалити метод формування номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту МІО, який дасть змогу підвищити ефективність функціонування інженерних підрозділів та надійність роботи МІО за рахунок зменшення витрат на придбання і зберігання незадіяних запасних частин.

Проведений аналіз існуючих методів визначення номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту МІО показав, що при визначенні періодичності проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту МІО не враховується їх фактичний технічний стан, термін їх експлуатації. Роботи щодо технічного обслуговування МІО проводяться в повному обсязі після відпрацювання встановленого напрацювання, що призводить до невиправданих експлуатаційних витрат, обумовлених збільшенням кількості поточних ремонтів на проміжку між номерними технічними обслуговуваннями при збільшенні терміну експлуатації МІО. Тому виникає необхідність удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту МІО, в першу чергу в сфері матеріально-технічного забезпечення робіт, які необхідно проводити для підтримання МІО в працездатному стані.

Біографії авторів

Володимир Іванович Кривцун, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, начальник кафедри

Андрій Миколайович Баранов, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри

Посилання

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения : ГОСТ 18322-78. – Введ. 1980-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 11 с.

Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1982. – 224 с.

Малкин В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты / В. С. Малкин. – М. : Академия, 2007. – 288 с.

Волгин В. В. Автобизнес. Техника, сервис, запчасти / В. В. Волгин. – М. : Маркетинг, 2003. – 848 с.

Неруш Ю. М. Логистика / Ю. М.Неруш. – МТК Велби : Проспект, 2006. – 520 с.

Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами / Ю. И. Рыжиков. – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.

Бродецкий Г. Л. Управление запасами / Г. Л. Бродецкий. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

Шрайбфер Дж. Эффективное управление запасами / Дж. Шрайбфер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.

Волгин В. В. Запасные части: особенности маркетинга и менеджмента / В. В. Волгин. – М. : Радио, 1999. – 899 с.

Малкин В. С. Нормирование запасних частей для текущего ремонта автомобилей / В. С. Малкин. – Куйбишев : Изд-во КуАИ, 1986. – 66 с.

Бережной В. И. Методы и модели управления материальными потоками микрологической системы автопредприятия / В. И.Бережной, Е. В.Бережная. – Ставрополь : Интелект-сервис, 1996. – 155 с.

Щетина В. А. Снабжение запасными частями на автомобильном транспорте / В. А. Щетина, В. С. Лукинский, В. И. Сергеев. – М. : Транспорт,1988. – 112 с.

Сухарев Э. А. Эксплуатационная надежность машин. Теория, методология, моделирование / Э. А. Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2006, – 192 с.

Трикозюк В. А. Повышение надежности автомобиля / В. А. Трикозюк. – М. : Транспорт, 1980. – 87 с.

Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів : технологія / О. А. Лудченко. – К. : Вища школа, 2007. – 527 с.

Крамаренко Г. В. Техническая эксплуатация автомобилей / Г. В. Крамаренко. – М. : Транспорт, 1983. – 448 с.

Бідняк М. Н. Виробничі системи на транспорті : теорія і практика: / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с.

Лукинский В. С. Логистика автомобильного транспорта / В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. В. Бережная. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 368 с.


REFERENCES

Sistema tehnicheskogo obsluzivaniya i remonta tehniki. Тerminy i opredileniya : GOST 18322-78. – Vved. 1980-01-01. – М. : Standartinform, 2007. – 11 s. (Rus)

Kuznechov Е. S. Upravlenie tehnicheskoy ekspluatachiey avtomobiley / Е. S. Kuznechov. – М. : Транспорт, 1982. – 224 с. (Rus)

Malkin V. S. Tehnicheskaya ekspluatachiya avtomobiley: Тehnicheskiye i prakticheskiye aspekty / V. S. Malkin. – М. : Аkаdemiya, 2007. – 288 s. (Rus)

Volgin V. V. Аvtobiznes. Теhnika, servic, zapchasti / V. V. Volgin. – М. : Мarketing, 2003. – 848 s. (Rus)

Nerush Yu. M. Logistika / Yu. M. Nerush. – МТК Velbi : Prospekt, 2006. – 520 s. (Rus)

Ryzikov Yu. I. Теория очередей и управление запасами / Yu. I. Ryzikov. – SPb. : Piter, 2001. – 384 s. (Rus)

Brodetskiy G. L. Upravlenie zapasamy / G. L. Brodetskiy. – М. : Eksmo, 2008. – 352 s. (Rus)

Shraybfer Dz. Efektivnoe upravlenie zapasamy / Dz. Shraybfer. – М. : Аlpina Biznes Buks, 2006. – 304 s. (Rus)

Volgin V. V. Zapasnye chasti: osobenosti marketinga i menedzmenta / V. V. Volgin. – М. : Radio, 1999. – 899 s. (Rus)

Malkin V. S. Normirovanie zapasnyh chastey dlya tekushego remonta avtomobiley / V. S. Malkin. – Кuybishev : Izd-vо КuAI, 1986. – 66 s. (Rus)

Bereznoy V. I. Меtody i modeli upravleniya materialnymi potokami mikrologicheskoy sistemy avtopredpriyateya / V. I. Bereznoy, Е. V. Bereznaya. – Stavropol : Intelekt-servic, 1996. – 155 s. (Rus)

Shetina V. А. Snabzheniye zapasnymi chastyami na avtomobilnom transporte / V. А. Shetina, V. S. Lukinskiy, V. I. Sergeev. – М. : Тransport,1988. – 112 s. (Rus)

Suharev E. А. Ekspluatachionnaya nadezhnost mashin. Тeoriya, меtodologiya, моdelirovaniye / E. А. Suharev. – Rovno : NUVHP, 2006, – 192 s. (Rus)

Trikozyuk V. А. Povishenie nadezhnosti avtomobilya / V. А. Trikozyuk. – М. : Тransport, 1980. – 87 s. (Rus)

Ludchenko О. А. Теhnicheskaya ekspluatachiya і obslugovuvannya avtomobiliv : tehnologiya / О. А. Ludchenko. – К. : Visha shkola, 2007. – 527 s. (Ukr)

Кramarenko G. V. Тehnicheskaya ekspluatachiya avtomobiley / G. V. Кramarenko. – М. : Тransport, 1983. – 448 s. (Rus)

Bidnyak М. N. Virobnichi sistemy na transporti : teoriya і praktika: / М. N. Bidnyak, V. V. Bilichenko. – Vinnisya : UNIVERSUM-Vinnitsya, 2006. – 176 s. (Ukr)

Lukinskiy V. S. Logistika avtomobilnogo transporta / V. S. Lukinskiy, V. I. Berezhnoy, Е. V. Berezhnaya. – М. : Finansy i statistika, 2004. – 368 s. (Rus)

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 341

Опубліковано

2016-04-07

Як цитувати

[1]
В. І. Кривцун і А. М. Баранов, «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ», ВМТ, вип. 2, с. 36–48, Квіт 2016.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають