ЕНЕРГІЯ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

  • Віталій Антонович Огородніков Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Васильович Губанов Вінницький національний технічний університет
  • Леонід Клавдійович Поліщук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: енергетичний критерій, питома потенціальна енергія, твердість за Лібом, коефіцієнт твердості

Анотація

Розроблений енергетичний критерій зношеності поверхонь тертя деталей машин шляхом вимірювання твердості за Лібом переносним твердоміром ТЕМП-3. Оцінюється коефіцієнт прирощення твердості в зв’язку зі зміцненням. Коефіцієнт прирощення твердості ставиться у відповідності з коефіцієнтом відношення питомих потенціальних енергій витрачених на зношування поверхонь тертя. Отримано формули, які дозволяють оцінити потенціальну енергію, що витрачається на зношування під час експлуатації, що дозволяє визначити використаний ресурс виробів машинобудування.

Біографії авторів

Віталій Антонович Огородніков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки

Андрій Васильович Губанов, Вінницький національний технічний університет

завідувач лабораторіями кафедри опору матеріалів та прикладної механіки

Леонід Клавдійович Поліщук, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Огородников В. А. Энергетический критерий износа узлов трущихся поверхностей деталеймашин / В. А. Огородников, Л. К. Полищук, А. В. Губанов // Механіка машин – основа складова прикладної механіки : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, м. Дніпро, 10–13 квітня 2017 року. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 263–264.

Никитин Ю. А. Новые направления в оценке качества поверхности материалов /Ю. А. Никитин, В. В. Запорожец // Сучасні процеси механічної обробки інструментами з НТМ та якість поверхні деталей машин : зб. наук. праць (серія Г «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти») НАН України. – Київ, 2003. – 332 с.

Огородников В. А. Энергия. Деформации. Разрушение (Задачи автотехнической экспертизы): монография / В. А. Огородников, В. Б. Киселев, И. О. Сивак. – Винница : Универсум-Винница, 2005. –204 с.

Огородников В. А. Некоторые аспекты применения теории пластичности к задачамтехнологической механики и автотехническим экспертизам / В. А. Огородников // Застосування теорії пластичності в сучасних технологіях обробки тиском і в автотехнічних експертизах : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – С. 4–6.

REFERENCES

Ogorodnikov V. A. Energeticheskiy kriteriy iznosa uzlov truschihsya poverhnostey detaley mashin/ V. A. Ogorodnikov, L. K. Polischuk, A. V. Gubanov // MehanIka mashin – osnova skladova prikladnoYi mehanIki : materIali vseukraYinskoYi naukovo-tehnIchnoYi konferentsIYi, m. DnIpro, 10–13 kvItnya 2017 roku. – DnIpro : NMetAU, 2017 – S. 263–264.

Nikitin U. A. Novye napravlenija v ocenke kachestva poverhnosti materialov / U. A. Nikitin, V. V.Zaporozhec // Suchasnі procesi mehanіchnoї obrobki іnstrumentami z NTM ta jakіst’ poverhnі detalej mashin: Zb. Nauk. Prac’ (serіja G «Procesi mehanіchnoї obrobki, verstati ta іnstrumenti») NAN Ukraїni іm. Bakulja. – Kiїv, 2003. – 332 s.

Ogorodnikov V. A. Jenergija. Deformacii. Razrushenie (Zadachi avtotehnicheskoj jekspertizy) : Monografija / V. A. Ogorodnikov, V. B. Kiselev, I. O. Sivak. – Vinnica : Universum-Vinnica, 2005. – 204 s.

Ogorodnikov V. A. Nekotorye aspekty primenenija teorii plastichnosti k zadacham tehnologicheskoj mehaniki I avtotehnicheskim jekspertizam / V. A. Ogorodnikov // Zastosuvannja teorії plastichnostі v suchasnih tehnologіjah obrobki tiskom і avtotehnіchnih ekspertizah: materіali mіzhnarodnoї naukovo-tehnіchnoї konferencії, (VNTU, Vіnnicja, Ukraїna, 29 travnja – 1 chervnja 2006). – Vіnnicja, 2006. – S. 4-6.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
В. Огородніков, А. Губанов, і Л. Поліщук, ЕНЕРГІЯ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)