АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Автор(и)

  • Володимир Петрович Волков Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • В'ячеслав Миколайович Павленко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Володимир Петрович Кужель Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Валерійович Калашніков Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ключові слова:

автомобіль, онтологія, середовище, редактор, функціонал, інтерфейс, знання

Анотація

В статті розглянуто концепцію вибору програмного забезпечення для формування онтологій, як формальних явних описів термінів предметної області та відносин між ними, які кожен день переходять зі світу дослідницьких лабораторій та штучного інтелекту в робочий простір експертів фахових областей.
Мета роботи. Виконати аналітичне дослідження існуючого програмного забезпечення, щодо спільного використання людьми або програмними агентами загального розуміння структури інформації для формування онтологічного простору в автомобільній галузі при організації обслуговування автомобіля.

Основою онтології завжди буде логіка, яка є моделлю реальності, тому всі концепції в предметних онтологіях повинні відображати реальність. Для визначення критеріїв прийняття рішень вибору редактора онтологій для формування онтологічного простору обслуговування автомобілів, були проаналізовані характеристики найбільш популярних редакторів онтологій.
В кінцевому підсумку зроблено висновок, що всі редактори поділяються на редактори, які не прив'язані до конкретної предметної області і конкретного формату уявлення, і редактори, які розробляються на основі існуючої базової онтологічної моделі. В результаті виконаного аналізу виявили, що для сфери обслуговування автомобілів в якості онтології підходить інструмент Protégé.

Біографії авторів

Володимир Петрович Волков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

В'ячеслав Миколайович Павленко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Володимир Петрович Кужель, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Євгеній Валерійович Калашніков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

студент-магістр кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Посилання

С чего начинаются онтологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habr.com/post/140696/.

Брук Н. Медицинские онтологии для представления текстовой и графической информации / Н. Брук // Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. – 2013. – №2(62). – С. 33–38.

Грибова В. В. Онтология медицинской диагностики для интеллектуальных систем поддержки принятия решений / В. В. Грибова, М. В. Петряева, Д. Б. Окунь, Е. А. Шалфеева // Онтология проектирования. – 2018. – № 1(27). – С. 58–73.

Разработка онтологии технологических карт ведения пациентов многопрофильного стационара при моделировании медицинских технологических процессов / Г. И. Назаренко, Е. Б. Клейменова, Л. П. Яшина, [и др.] // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2014. – № 2. – С. 68–77.

Шустова Д. В. Подход к разработке семантических основ информационных систем для проектирования и производства авиационной техники / Д. В. Шустова // Онтология проектирования. – 2015. – № 1(15). – С. 70–84.

Луцкий М. Г. Разработка онтологии безопасности авиации / М. Г. Луцкий // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 4. – С. 56–62.

Ханова А. А. Предметная онтология как способ формирования семантической модели знаний грузового порта / А. А. Ханова, И. О. Григорьева // Вестник АГТУ. – 2009. –№ 1. – С. 76–81.

Подколодный Н. Л. Онтологии в биоинформатике и системной биологии / Н. Л. Подколод-ный, О. А. Подколодная // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015. – № 19(6). – С. 652–660.

Консорциум генной онтологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geneontology.org/.

Квятковская И. Ю. Использование онтологий для создания баз знаний при классификации информации в предметной области / И. Ю. Квятковская // Вестник АГТУ. – 2007. – №–4. – С. 225–227.

Волкова Г. А. Создание онтологии всего. Проблемы классификации и решения / Г. А. Волкова // Новые информационные технологии в автоматизированных системах – 2013. – № 13. – С. 293–300.

TheBrain – технология управления знаниями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://compress.ru/article.aspx?id=10212.

Protégé [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protege.stanford.edu/.

OntoStudio [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.semafora-systems.com/en/products/ontostudio/.

Swoop [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/MIND-lab-SWOOP.shtml.

TopBraid Composer Maestro Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.topquadrant.com/tools/ide-topbraid-composer-maestro-%20edition/.

REFERENCES

S chego nachinautsya ontologii [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu:https://habr.com/post/140696/ .

Bruk N. Medicinskie ontologii dlya predstavleniya tekstovoj i graficheskoj informacii / N. Bruk //Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. – 2013. – №2(62). – S. 33-38.

Gribova V. V. Ontologiya medicinskoj diagnostiki dlya intellektual'nyh sistem podderzhkiprinyatiya reshenij / V. V. Gribova, M. V. Petryaeva, D. B. Okun', E. A. SHalfeeva // Ontologiya proektirovaniya. – 2018. – №1(27). – S. 58-73.

Razrabotka ontologii tekhnologicheskih kart vedeniya pacientov mnogoprofil'nogo stacionara primodelirovanii medicinskih tekhnologicheskih processov / G. I. Nazarenko, E. B. Klejmenova, L. P. Yashina, [i dr.] // Iskusstvennyj intellekt i prinyatie reshenij. – 2014. – №2. – S. 68-77.

SHustova D. V. Podhod k razrabotke semanticheskih osnov informacionnyh sistem dlyaproektirovaniya i proizvodstva aviacionnoj tekhniki / D. V. SHustova // Ontologiya proektirovaniya. – 2015. –№1(15). – S. 70-84.

Lutskij M. G. Razrabotka ontologii bezopasnosti aviatsii / M. G. Lutskij // Іnzhenerіyaprogramnogo zabezpechennya. – 2010. – №4. – S. 56-62.

Khanova A. A. Predmetnaya ontologiya kak sposob formirovaniya semanticheskoj modeli znanijgruzovogo porta / A. A. KHanova, I. O. Grigor'eva // Vestnik AGTU. – 2009. –№1. – S. 76-81.

Podkolodnyj N. L. Ontologii v bioinformatike i sistemnoj biologii / N. L. Podkolodnyj,O. A. Podkolodnaya // Vavilovskij zhurnal genetiki i selektsii. – 2015 . – №19(6) . – S.652-660.

Konsortsiumgennoj ontologii [Elektronij resurs]. –Rezhimdostupu: http://www.geneontology.org/

Kvyatkovskaya I. YU. Ispol'zovanie ontologij dlya sozdaniya baz znanij pri klassifikatsiiinformatsii v predmetnoj oblasti / I. YU. Kvyatkovskaya // Vestnik AGTU. – 2007. – №4(39). – S. 225-227.

Volkova G. A. Sozdanie ontologii vsego. Problemy klassifikatsii i resheniya / G. A. Volkova //Novye informatsionnye tekhnologii v avtomatizirovannykh sistemakh – 2013. – №13. – S.293-300.

TheBrain – tekhnologiya upravleniya znaniyami [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu:https://compress.ru/article.aspx?id=10212 .

Protégé [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu: https://protege.stanford.edu/ .

OntoStudio [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.semafora-systems.com/en/products/ontostudio/

Swoop [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/MIND-lab-SWOOP.shtml.

TopBraid Composer Maestro Edition [Elektronij resurs]. – Rezhim dostupu:https://www.topquadrant.com/tools/ide-topbraid-composer-maestro-%20edition/

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 272

Опубліковано

2018-12-20

Як цитувати

[1]
В. П. Волков, В. М. Павленко, В. П. Кужель, і Є. В. Калашніков, «АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ», ВМТ, вип. 2, Груд 2018.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>