РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ВАЛЬЦЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЗАГОТОВОК ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

  • Іван В’ячеславович Севостьянов Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Добранюк Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Анатоліївна Бубновська Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: напружено-деформований стан, вільна поверхня, показник напруженого стану, накопичена деформація, накопичені пошкодження, вальцювання

Анотація

Об’єкт дослідження – формозміна, напружено-деформований та граничний стани заготовок із алюмінієвих сплавів під час вальцювання. 

Мета роботи – розвиток процесів вальцювання для отримання криволінійних заготовок значної кривизни, в тому числі в умовах холодного вальцювання.
Проаналізовано формозміну та розв’язано задачу визначення напружено-деформованого стану циліндричної заготовки з криволінійною віссю при вальцюванні із використанням імітаційного моделювання в програмному комплексі DEFORM 3D та експерименту. Отримано картини формозміни та розподілення параметрів напружено-деформованого та граничного станів заготовки під час деформування. Проведено дослідження небезпечних, з точки зору накопичення пошкоджень, точок заготовки. Результати досліджень можуть бути покладені в розробку методологічних основ для розвитку процесів холодного вальцювання криволінійних заготовок із алюмінієвих сплавів.

Біографії авторів

Іван В’ячеславович Севостьянов, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету машинобудування та транспорту з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Юрій Володимирович Добранюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики

Ірина Анатоліївна Бубновська, Вінницький національний аграрний університет

асистент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК

Посилання

1. Смирнов В. К. Вальцовка заготовок под штамповку. / В. К. Смирнов. − М. :
Машиностроение, 1964. – 124 с.
2. Скрябин С. А. Технология горячего деформирования заготовок из алюминиевых сплавов на
ковочных вальцах / С. А. Скрябин. – Винница : ПП О. Власюк, 2007. – 282 с.
3. Матвийчук В. А. Совершенствование процессов локальной ротационной обработки
давлением на основе анализа деформируемости металлов : монография / В. А. Матвийчук,
И. С. Алиев. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 268 с.
4. Бубновська І. А. Розширення технологічних можливостей процесу вальцювання виробів /
В. А. Матвійчук, І. А. Бубновська // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації : матеріали
Всеукраїнської наук.-практичної конференції, 17–18 листопада 2015 р. : – Вінниця : РВВ ВНАУ,
2015. – Т. 3. – С. 59–61.
5. Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением / В. А. Огородников, Л. И. Алиева, В. М. Кожушаный, И. А. Деревенько // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 1 (26). – С. 91–97.
6. Михалевич В. М. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні : монографія / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 180 с.
7. Михалевич В. М. Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии / В. М. Михалевич, А. А. Лебедев, Ю. В. Добранюк // Проблемы прочности. – 2011. – № 6. – С. 5–22.
8. Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev and Yu. V. Dobranyuk // Strength of Materials. – 2011. – V. 43, № 6. – P. 591–603.
9. Добранюк Ю. В. Моделювання за допомогою програмного комплексу DEFORM 3D напружено-деформованого стану на бічній поверхні циліндричного зразка під час торцевого стиснення / Ю. В. Добранюк, Л. І. Алієва, В. М. Михалевич // Обработка металлов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4(25). – С. 3–10.

==========REFERENCES=========
1. Smyrnov V. K. Val'tsovka zahotovok pod shtampovku. / V. K. Smyrnov − M. : Mashynostroenye, 1964 – 124 s.
2. Skryabyn S. A. Tekhnolohyya horyacheho deformyrovanyya zahotovok yz alyumynyevыkh splavov na kovochnыkh val'tsakh. / S. A. Skryabyn – Vynnytsa: PP O. Vlasyuk, 2007. – 282 s. 3. Matviychuk V. A. Sovershenstvovaniye protsessov lokal'noy rotatsionnoy obrabotki davleniyem na osnove analiza deformiruyemosti metallov: monografiya / V. A. Matviychuk, I. S. Aliyev. – Kramatorsk: DGMA, 2009. – 268 s. ISBN 978-966-379-317-7.
4. Bubnovs'ka I. A. Rozshyrennya tekhnolohichnykh mozhlyvostey protsesu val'tsyuvannya vyrobiv. / V. A. Matviychuk, I. A. Bubnovs'ka // Suchasni ahrotekhnolohiyi: tendentsiyi ta innovatsiyi mat. Vseukr. Nauk.-prakt. Konf., 17-18 lystopada 2015 r.: – Vinnytsya: RVV VNAU, 2015. – T.3. – S. 59-61.
5. Ohorodnykov V. A. Parametrы modely, formyruyushchey kartu materyala v protsesakh obrabotky davlenym. / V. A. Ohorodnykov, L. Y. Alyeva, V. M. Kozhushanыy, Y. A. Dereven'ko // Obrabotka materyalov davlenyem. – Kramatorsk: DHMA, 2011. – №1 (26). – S 91-97.
6. Mykhalevych V. M. Modelyuvannya napruzheno-deformovanoho ta hranychnoho staniv poverkhni tsylindrychnykh zrazkiv pry tortsevomu stysnenni: monohrafiya / V. M. Mykhalevych, Yu. V. Dobranyuk. – Vinnytsya: VNTU, 2013. – 180 s. ISBN 978-966-641-532-8. 7. Mikhalevich V. M. Modelirovaniye plasticheskogo deformirovaniya tsilindricheskogo obraztsa pri tortsevom szhatii / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev, YU. V. Dobranyuk // Probl. prochnosti. – 2011. – №6. – S. 5–22.
8. Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev and Yu. V. Dobranyuk // Strength of Materials. – Volume 43, Number 6 (2011), P. 591–603, DOI: 10.1007/s11223-011-9332-7. 9. Dobranyuk Yu. V. Modelyuvannya za dopomohoyu prohramnoho kompleksu DEFORM 3D napruzheno-deformovanoho stanu na bichniy poverkhni tsylindrychnoho zrazka pid chas tortsevoho stysnennya / YU. V. Dobranyuk, L. I. Aliyeva, V. M. Mykhalevych // Obrabotka metallov davlenyem : sbornyk nauchnykh trudov. – Kramatorsk : DHMA.– 2010. – №4(25). – S. 3–10.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
І. Севостьянов, Ю. Добранюк, і І. Бубновська, РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ВАЛЬЦЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЗАГОТОВОК ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)