НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТОВСТОСТІННОЇ ТРУБИ ПІД РІВНОМІРНИМ ТИСКОМ

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Добранюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: товстостінна труба, рівномірний тиск, напружений стан, показник напруженого стану

Анотація

Об’єкт дослідження – напружений стан товстостінної труби під рівномірним тиском.

Мета роботи – аналіз класичного розв’язку задачі визначення напруженого стану товстостінної труби під рівномірним тиском та розробка іншого підходу до отримання розв’язку цієї задачі в новій формі.

Розглянуто постановку та розв’язання класичної статично визначуваної задачі про напружений стан товстостінної труби під рівномірним тиском. Запропоновано інший підхід до розв’язання цієї задачі, що дозволило отримати нову форму розв’язку у параметричній формі, де як параметр використовується універсальний показник напруженого стану. 

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики

Юрій Володимирович Добранюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри вищої математики

Посилання

1. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. – 195 с.
2. Lebedev A. A. On the Choice of Stress Invariants in Solving Problems of Mechanics / A. A. Lebedev, V. M. Mikhalevich // Strength of Materials : Plenum Publishing Corporation (USA). – 2003. – № 35 (3). – Р. 217–224.
3. Лебедев А. А. О выборе инвариантов напряженного состояния при решении задач механики материалов / А. А. Лебедев, В. М. Михалевич // Пробл. прочности. – 2003. – № 3. – С. 5–14.
4. Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / В. А. Огородников. − К. : Выща шк., 1983. − 200 с.
5. Михалевич В. М. Вісесиметрична осадка циліндричних заготовок / В. М. Михалевич, В. О. Краєвський, Ю. В. Добранюк // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). − Луцьк. − 2009. − Випуск 25, ч. 1. − С. 241−249.
6. Михалевич В. М. Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии / В. М. Михалевич, А. А. Лебедев, Ю.В. Добранюк // Пробл. прочности. – 2011. – № 6. – С. 5–22.
7. Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev, Yu Dobranyuk // Strength of Materials. – 2011. – V. 43, № 6. – Р. 591–603.
8. Надаи А. Пластичность и разрушение твёрдых тел / А. Надаи. – М. : Мир, 1969. – Т. 2. – 863 с.
9. Сторожев М. В. Теория обработки металлов давленим : учебник для вузов. / М. В. Сторожев, Е. А. Попов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1977. – 423 с.
10. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н. Н. Малинин. – М. : Машиностроение, 1975. – 400 с.


============REFERENCES================
1. Mykhalevych V. M. Tenzorni modeli nakopychennya poshkodzhen’ / V. M. Mykhalevych – Vinnytsya : UNIVERSUM–Vinnytsya, 1998. – 195 р.
2. Lebedev A. A., Mikhalevich V. M. On the Choice of Stress Invariants in Solving Problems of Mechanics/ A. A. Lebedev, V. M. Mikhalevich // Strength of Materials N 35 (3) , Plenum Publishing Corporation (USA). – 2003. Р. 217–224.
3. Lebedev A. A. Stress invariant selection in solving problems of material mechanics / A. A. Lebedev, V. M. Mikhalevich // Problemy Prochnosti. – 2003. – № 3. – Р. 5–14.
4. Ogorodnikov V. A. Otsenka deformiruyemosti metallov pri obrabotke davleniyem / V. A. Ogorodnikov – K. : Vyshcha shk., 1983. – 200 s.
5. Mikhalevich V. M. Modelirovaniye plasticheskogo deformirovaniya tsilindricheskogo obraztsa pri tortsevom szhatii / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev, YU. V. Dobranyuk // Probl. prochnosti. – 2011. – № 6. – Р. 5–22.
6. Mikhalevich V. M., Lebedev A. A., Dobranyuk YU. V. 2011. Modelirovaniye plasticheskogo deformirovaniya tsilindricheskogo obraztsa pri tortsevom szhatii // Probl. prochnosti. – V 6. – P. 5–22.
7. Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev, Yu Dobranyuk // Strength of Materials. – 2011, V. 43, No. 6, Р. 591-603.
8. Nadai A. Theory of flow and fracture of solids / A. Nadai. – New York – Toronto – London, 1963. V 2.
9. Storojev M.V., Popov A.E. Theory of Metal Forming. M.: Engineering, 1977. 423 p.
10. Malinin N.N. Prikladnaja teorija plastichnosti i polzuchesti (Applied theory of plasticity and creep). Moscow: Mashinostroenie, 1975. – 400 p.
Опубліковано
2016-07-11
Як цитувати
[1]
В. Михалевич і Ю. Добранюк, НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТОВСТОСТІННОЇ ТРУБИ ПІД РІВНОМІРНИМ ТИСКОМ, ВМТ, № 1, с. 67-72, Лип 2016.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)