АНАЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАДІУСА ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ІЗ БОЧКОУТВОРЕННЯМ

Автор(и)

  • Володимир Маркусович Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Добранюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вісесиметричне осадження, формозміна, бічна поверхня, циліндрична заготовка, коефіцієнт тертя, нестаціонарне деформування.

Анотація

В статті розроблено методику для аналітичного опису радіуса бочки під час вісесиметричного осадження із бочкоутворенням.

Об’єкт дослідження – максимальний радіус вільної бічної поверхні циліндричних заготовок при вісесиметричному осадженні.

Мета роботи – з’ясування сутності припущень, що покладені в основу побудови моделі для аналітичного опису максимального радіуса в залежності від умов тертя та ступеня стиснення при вісесиметричному осадженні циліндричних заготовок.

Розроблена методика побудови моделі для аналітичного опису радіуса бочки в залежності від умов тертя та ступеня стиснення при вісесиметричному осадженні циліндричних заготовок в явному вигляді містить закладені гіпотези та умови механіки формозміни. Такий підхід сприяє кращому розумінню особливостей моделі, усвідомленню різних шляхів побудови її альтернативних варіантів, що, в свою чергу, закладає підґрунтя як для подальшого розвитку моделі, так і для її аналізу.

Вказана методика може бути покладена в основу створення математичної моделі динаміки формозміни бічної поверхні циліндричної заготовки при вісесиметричному осадженні.

Детально розглянуто задачу аналітичного представлення радіуса бочки при вісесиметричному осадженні циліндричних заготовок. Розроблено методику для отримання співвідношення для радіуса бочки із урахуванням основних фізичних особливостей процесу вісесиметричного осадження. Використовуючи аналітичне представлення радіуса бочки при деформуванні, побудовано залежність, яка характеризує залежність радіуса бочки від коефіцієнта тертя та етапу деформування при вісесиметричному осадженні.

Біографії авторів

Володимир Маркусович Михалевич, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ВНТУ

Юрій Володимирович Добранюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри вищої математики ВНТУ

Посилання

Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные методы расчета операций пластической обработки материалов / Г. А.Смирнов-Аляев. –М.–Л. : Машгиз, 1961. – 463 с.

Матвийчук В .А. Совершенствование процессов локальной ротационной обработки давлением на основе анализа деформируемости металлов : монография / В. А. Матвийчук, И. С. Алиев. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 268 с.

Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. – 195 с.

Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огородников. – К. : УМК ВО, 1989. – 152 с.

Михалевич В. М. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні: монографія / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 180 с. ISBN 978-966-641-532-8.

Михалевич В. М. Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии / В. М. Михалевич, А. А. Лебедев, Ю. В. Добранюк // Пробл. прочности. – 2011. – № 6. – С. 5–22.

Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev and Yu. V. Dobranyuk // Strength of Materials. – 2011. – V. 43, № 6. – P. 591–603.

Прогнозування граничного стану бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні / В. М. Михалевич, В. А. Матвійчук, Ю. В. Добранюк, Є. А. Трач // Обработка металлов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1(30). – С. 24–30.

Добранюк Ю. В. Моделювання за допомогою програмного комплексу DEFORM 3D напружено-деформованого стану на бічній поверхні циліндричного зразка під час торцевого стиснення / Ю. В. Добранюк, Л. І. Алієва, В. М. Михалевич // Обработка металлов давлением : сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4(25). – С. 3–10.

Воронцов А. Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давленим : учеб. пособие : в 2 т. / А. Л. Воронцов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2014. – Т. 2. – 441 с.

Михалевич В. М. Формозміна бічної поверхні циліндричних заготовок під час вісесиметричного осадження / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк, Е. А. Трач // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Тематичний випуск : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ» – 2013. – №42(1015) – С. 126–131.

Walter Gander. Solving problems in scientific computing using Maple and Matlab / Walter Gander, Jiri Hrebicek // Springer Berlin Heidelberg New York. – 4th edition. – 2004. – 520 p.

===== REFERENCES =====

Smirnov-Alyaev G. A. Soprotivlenie materialov plasticheskomu deformirovaniyu. Inzhenernye metody rascheta operatsiy plasticheskoy obrabotki materialov./ Smirnov-Alyaev G. A. –M.–L.: Mashgiz, 1961. – 463 s.

Matviychuk V. A. Sovershenstvovaniye protsessov lokal'noy rotatsionnoy obrabotki davleniyem na osnove analiza deformiruyemosti metallov: monografiya / V. A. Matviychuk, I. S. Aliyev. – Kramatorsk: DGMA, 2009. – 268 s. ISBN 978-966-379-317-7.

Mykhalevych V. M. Tenzorni modeli nakopychennya poshkodzhen’ / V. M. Mykha-levych – Vinnytsya : UNIVERSUM–Vinnytsya, 1998. – 195 s. – ISBN 966-7199-20-7.

Ogorodnikov V. A. Otsenka deformiruye-mosti metallov pri obrabotke davleniyem / V. A. Ogorodnikov – K. : Vyshcha shk., 1983. – 200 s.

Mykhalevych V. M. Modelyuvannya napruzheno-deformovanoho ta hranychnoho staniv poverkhni tsylindrychnykh zrazkiv pry tortsevomu stysnenni: monohrafiya / V. M. Mykhalevych, Yu. V. Dobranyuk. – Vinnytsya: VNTU, 2013. – 180 s. ISBN 978-966-641-532-8.

Mikhalevich V. M. Modelirovaniye plasticheskogo deformirovaniya tsilindricheskogo obraztsa pri tortsevom szhatii / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev, YU. V. Dobranyuk // Probl. prochnosti. – 2011. – № 6. – S. 5–22.

Mikhalevich V. M. Modeling of plastic deformation in a cylindrical specimen under edge compression / V. M. Mikhalevich, A. A. Lebedev and Yu. V. Dobranyuk // Strength of Materials. – Volume 43, Number 6 (2011), P. 591–603, DOI: 10.1007/s11223-011-9332-7.

Mykhalevych V. M. Prohnozuvannya hranychnoho stanu bichnoyi poverkhni tsylindrychnykh zrazkiv pry tortsevomu stysnenni / V. M. Mykhalevych, V. A. Matviychuk, YU. V. Dobranyuk, Ye. A. Trach, // Obrabotka metallov davlenyem : sbornyk nauchnykh trudov. – Kramatorsk : DHMA.– 2012. – №1(30). – S. 24–30.

Dobranyuk YU. V. Modelyuvannya za dopomohoyu prohramnoho kompleksu DEFORM 3D napruzheno-deformovanoho stanu na bichniy poverkhni tsylindrychnoho zrazka pid chas tortsevoho stysnennya / YU. V. Dobranyuk, L. I. Aliyeva, V. M. Mykhalevych // Obrabotka metallov davlenyem : sbornyk nauchnykh trudov. – Kramatorsk : DHMA.– 2010. – №4(25). – S. 3–10.

Vorontsov A. L. Teoriya i raschety protsessov obrabotki metallov davleniem : ucheb. posobie : v 2 t. / A. L. Vorontsov. – M. Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana. – 2014. – T. 2. – 441 s.ISBN 978-5-7038-3918-8.

Mykhalevych V. M. Formozmina bichnoyi poverkhni tsylindrychnykh zahotovok pid chas visesymetrychnoho osadzhennya / V. M. Mykhalevych, Yu. V. Dobranyuk, E. A. Trach // Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Zbirnyk naukovykh prats'. Tematychnyy vypusk: Novi rishennya v suchasnykh tekhnolohiyakh. – Kharkiv: NTU "KhPI" – 2013.– №42(1015) – С. 126 – 131.

Walter Gander Solving problems in scientific computing using Maple and Matlab / Walter Gander, Jiri Hrebicek // Springer Berlin Heidelberg New York. – 4th edition. – 2004. – 520 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 231

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич і Ю. В. Добранюк, «АНАЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАДІУСА ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ІЗ БОЧКОУТВОРЕННЯМ», ВМТ, вип. 1, с. 59–66, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають