ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРОСВЕРДЛІННЯ

  • Роман Романович Обертюх Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Валентинович Слабкий Вінницький національний технічний університет
  • Микола Сергійович Бурдейний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вібрації, вібросвердління, гідроімпульсний привід, державка-втулка, генератор імпульсів тиску

Анотація

Об’єкт дослідження – пристрій для вібраційного свердління.
Мета роботи – сформулювати основні вимоги до пристроїв для вібросвердління та, ґрунтуючись на запропонованих вимогах, розробити нову конструкції пристрою.
За результатами досліджень малогабаритних пристрої для вібраційного різання запропоновані вимоги та конструктивні принципи, які в більшій мірі реалізовані в новій конструкції пристрою для вібросвердління на базі гідроімпульсного приводу.

Біографії авторів

Роман Романович Обертюх, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри галузевого машинобудування

Андрій Валентинович Слабкий, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування

Микола Сергійович Бурдейний, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Пестунов В. М. Використання методів вібраційного свердління в сільськогосподарському

машинобудуванні [Електронний ресурс] / В. М. Пестунов, В. В. Свяцький, Л. П. Свяцька. – Режим

доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=

UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03

=FILA=&2_S21STR=Zmntz_2010_40(2)__33. ‒ Назва з екрана.

Существующие методы обеспечения низкочастоных вибраций инструмента с цельюдробления стружки при сверление глубоких отверстий [Електронний ресурс] / С. А. Воронов, А. М. Гуськов, И. И. Иванов [и др.] // Наука и Образование. МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2014. – № 12 . – С. 842 – 857. Режим доступу: http://technomag.bmstu.ru/doc/748342.html. ‒ Назва з екрана.

Обертюх Р. Р. Вібраційне свердління – ефективний спосіб отримання отворів уважкооброблюваних матеріалах / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий // Віснику машинобудування та транспорту. – 2015. – № 2. – С. 61–68.

K. Adachi, A. Yoshikawa, K. Sakurai, Astudy on burr low frequency vibratory drilling, Edited byJ.F. Nie, A.J. Morton and B.C. Mudle. – Inststute of Materials Engineering Australasia Ltd, Materials forum volume 28 – Published 2004.

Обертюх Р. Р. Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода / Р. Р. Обертюх,А. В. Слабкий. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 164 с.

Пат. 117393 U, Україна, B23B 47/18, Гідроімпульсний пристрій для вібросвердління /Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Музичук С. Д та Свящук Ю. А. (Україна). – № u 201700119 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12/2017.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
Р. Обертюх, А. Слабкий, і М. Бурдейний, ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРОСВЕРДЛІННЯ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)