ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ

  • Дмитро Вікторович Борисюк Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті представлено функціонально-вартісний аналіз розробленої системи віброакустичного діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів.
Розроблено функціональну модель системи діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів та класифікацію функцій функціональної моделі системи діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів.
Побудовано діаграму корисності функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта корисності, матрицю пріоритетів системи, матрицю витрат функцій системи, функціонально-вартісну діаграму системи, діаграму витрат функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта витрат, діаграму значень показника функціональної вартості функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно показника функціональної вартості.

Біографія автора

Дмитро Вікторович Борисюк, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Нагірний Ю. П. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень / Ю. П. Нагірний, І. М. Бендера, С. Ф. Вольвак. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2013. – 264 с.
2. Іванов М. І. Аналіз технологічних систем / М. І. Іванов, І. В. Гунько, І. М. Ковальова, О. І. Худолій. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2013. – 114 с.
3. Веселовська Н. Р. Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень / Н. Р. Веселовська, О. І. Худолій. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. – 123 с.
4. Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз / З. Б. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 130 с.
5. Патент 108395 Україна (UА), МПК G01M G06F 15/00, G06F 5/16, G01M 17/00. Система діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів / Борисюк Д. В., Руткевич В. С., заявник і власник патенту Вінницький національний аграрний університет. – № u2016 01067 ; заявл. 08.02.2016 ; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

==========REFERENCES=========
1. Nahirnyy YU. P. Analiz tekhnolohichnykh system i obhruntuvannya rishen’ / YU. P. Nahirnyy, I. M. Bendera, S. F. Vol’vak. – Kam’yanets’-Podil’s’kyy: FOP Sysyn O.V., 2013. – 264 s.
2. Ivanov M. I. Analiz tekhnolohichnykh system / M. I. Ivanov, I. V. Hun’ko, I. M. Koval’ova, O. I. Khudoliy. - Vinnytsya: RVV VNAU, 2013. – 114 s.
3. Veselovs’ka N. R. Nadiynist’ tekhnolohichnykh system ta obgruntuvannya inzhenernykh rishen’ / N.R. Veselovs’ka, O.I. Khudoliy. - Vinnytsya: RVV VNAU, 2014. – 123 s.
4. Lytvyn Z .B. Funktsional’no-vartisnyy analiz / Z.B. Lytvyn. – Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2007. – 130 s.
5. Patent 108395 Ukrayina (UA), MPK G01M G06F 15/00, G06F 5/16, G01M 17/00. Systema diahnostuvannya kerovanykh mostiv kolisnykh sil’s’kohospodars’kykh traktoriv / Borysyuk D. V., Rutkevych V.S.; Vinnyts’kyy natsional’nyy ahrarnyy universytet. — № u2016 01067; Zayavl. 08.02.2016; Opubl. 11.07.2016, Byul. № 13.
6. Borysyuk D.V. Diahnostuvannya perednikh mostiv kolisnykh traktoriv / D.V. Borysyuk, V.I. Yatskovs’kyy // Tekhnika, enerhetyka, transport APK. – Vinnytsya: VNAU, 2015, Vypusk 2 (90). – S. 43-46.
Опубліковано
2017-10-31
Як цитувати
[1]
Д. Борисюк, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ, ВМТ, № 2, Жов 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)