ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГІДРОПРИВОДОМ МОБІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ МАШИНИ НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • О. В. Піонткевич Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система керування гідроприводом, гальмівний клапан, математична модель, перехідний процес, динамічні характеристики

Анотація

Об’єкт дослідження – перехідні процеси в системі керування гідроприводом мобільної робочої машини.

Мета роботи – визначення впливу конструктивних параметрів системи керування гідроприводом на динамічні характеристики з подальшою розробкою рекомендацій щодо їх вибору.

В статті розглянуто схему багатофункціонального гальмівного клапана для системи керування гідроприводом мобільної робочої машини. Розроблено розрахункові схеми та математичні моделі системи керування гідроприводом при зустрічному та супутньому навантаженнях.

Подано результати математичного моделювання у вигляді перехідних процесів зміни швидкості руху гідроциліндра від часу. Розраховано динамічні характеристики системи керування гідроприводом при зустрічному та супутньому навантаженнях. Сформульовано рекомендації для вибору конструктивних параметрів системи керування гідроприводом.

Біографія автора

О. В. Піонткевич, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Каталог HANSA-TMP s.r.l. MODENA-ITALY: overcenter valves [Електронний ресурс], 2016. – С. 72 – 100. Режим доступу: http://www.hansatmp.it/files/0000/2620/HT-30-A-300-0303-E-PG71-101.pdf
2. Каталог Hydraulic Supply Co. : Hydraulic Valves & Accessories [Електронний ресурс], 2016. – С. 265 – 276. Режим доступу: http://www.hydraulic-supply.com/userfiles/ckfiles/files/ Valves.pdf
3. Каталог Rexroth-Bosch Grooup: Mobile Hydraulics [Електронний ресурс], 2003. – 10 с. Режим доступу: http://www.airlinehyd.com/Images/Hydraulic/RexrothBosch/PDF/Mobile Hydraulics_0910/ MobileProducts/MobileControls/2_ValveModules/re27551_2003-06.pdf
4. Пат. 107185 Україна, МПК E 02 F 9/22. Гідропривод з гідрозамком / Л. Г. Козлов,
О. В. Піонткевич. – № u 201511543 ; заявл. 23.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. – 8 с.
5. Репінський С. В. Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження : монографія / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 200 с.
6. Піонткевич О. В. Математична модель гідроприводу фронтального навантажувача з гальмівним клапаном / О. В. Піонткевич. – Вінниця : Вісник машинобудування та транспорту, 2015. – № 2. – С. 83 – 90.
7. Burennikov Yu.A. Determination of hydrodynamic force and improvement of the design of directional control valve for the mechatronic drive based on computer simulation of hydrodynamic processes / Yu.A. Burennikov, L.G. Kozlov, O.V. Petrov. // Buletinul institutului politehnic din iasi. – Tomul LX (LXIV), fasc. 3-4, − 2014. – P. 89 − 97.
8. Струтинський В. Б. Технологія моделювання динамічних процесів та систем : монографія / В. Б. Струтинський, Н. Р. Веселовська. – Вінниця : О. Власюк, 2007. − 466 c.

==============REFERENCES================
1. Katalog HANSA-TMP s.r.l. MODENA-ITALY: overcenter valves [Elektronnyy resurs], 2016. –
С. 72 – 100. Rezhym dostupu: http://www.hansatmp.it/files/0000/2620/HT-30-A-300-0303-E-PG71-101.pdf
2. Katalog Hydraulic Supply Co.: Hydraulic Valves & Accessories [Elektronnyy resurs], 2016. –
С. 265 – 276. Rezhym dostupu: http://www.hydraulic-supply.com/userfiles/ckfiles/files/ Valves.pdf
3. Katalog Rexroth-Bosch Grooup: Mobile Hydraulics [[Elektronnyy resurs], 2003 р. – 10 с. Rezhym dostupu: http://www.airlinehyd.com/Images/Hydraulic/RexrothBosch/PDF/Mobile_Hydraulics_0910/ MobileProducts/MobileControls/2_ValveModules/re27551_2003-06.pdf
4. Pat. 107185 Ukraine, IPC E 02 F 9/22. Hydraulic drive with the hydraulic lock / L. Kozlov, О. Piontkevyh. – U number 201511543; appl. 23.11.2015; publ. 25.05.2016. Bull. Number 10. – 8 p.
5. Repinskyi S. V. Keruvannia rehulovanykh nasosiv v hidropryvodakh, chutlyvykh do navantazhennia: monohrafiia / S. V. Repinskyi, L. H. Kozlov, Iu. A. Buriennikov. – Vinnytsia: VNTU, 2016. – 200 с.
6. Piontkevych O. Matematychna model hidropryvodu frontalnoho navantazhuvacha z halmivnym klapanom [Text] / O. Piontkevych. – Vinnysia: Visnyk mashynobuduvannia ta transportu, 2015. – #2. – С. 83 – 90.
7. Burennikov Yu. A. Determination of hydrodynamic force and improvement of the design of directional control valve for the mechatronic drive based on computer simulation of hydrodynamic processes [Text] / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, O. V. Petrov . Buletinul institutului politehnic din iasi. – Tomul LX (LXIV), fasc. 3-4, − 2014. – P. 89 − 97.
8. Strutynskyi V. B. Tekhnolohiia modeliuvannia dynamichnykh protsesiv ta system: monohrafiia / V. B. Strutynskyi, N. R. Veselovska. − Vinnytsia: O. Vlasiuk, – 2007. − 466 c.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
О. Піонткевич, ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГІДРОПРИВОДОМ МОБІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ МАШИНИ НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВМТ, no 2, pp 68-76, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles