РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕСТАВНОГО ПРИСТРОЮ БАРАБАНІВ ШАХТНИХ ПІДНІМАЛЬНИХ МАШИН

  • Костянтин Сергійович Заболотний Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
  • Олена Володимирівна Панченко Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
  • Олександр Леонідович Жупієв Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Ключові слова: переставний пристрій, піднімальна машина, SolidWorks Motion

Анотація

Аналіз досвіду експлуатації шахтних піднімальних машин показує, що внаслідок некоректно вибраних параметрів їхнього переставного пристрою може статися неповне з'єднання барабанів. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо проектування переставних пристроїв ШПМ, а для її досягнення потрібно виконати актуальне наукове завдання створення математичної моделі переставного пристрою, за допомогою якої можна визначити його науково обґрунтовані параметри. Вперше з похибкою менше 3 % сформульовано аналітичний вираз для розрахунку еквівалентної жорсткості пружин переставного пристрою ШПМ, здатної забезпечити повне входження зубців зовнішнього вінця в зубці вінця маточини переставного барабана.

Біографії авторів

Костянтин Сергійович Заболотний, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Олена Володимирівна Панченко, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу

Олександр Леонідович Жупієв, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

старший викладач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Посилання

1. Бежок В.Р. Шахтный подъем / В. Р. Бежок, В. И. Дворников, И. Г. Манец, В. А. Пристром; под ред. Б. А. Грядущего и В. А. Корсуна. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 623 с.
2. Завозин Л. Ф. Шахтные подъемные устаноки / Л. Ф. Завозин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М. : Недра, 1975. – 368 с.
3. Заболотный К. С. Разработка компьютерной модели узла переставного устройства подъемной машины ЦР–6×3,2 / К. С. Заболотный, Н. В. Пересада // Молодь: наука та інновації : матер. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 3–4 груд. 2013 року. – Днепропетровск : НГУ, 2013 – С. 90–92.
4. Панченко Е. В. Обоснование параметров переставного устройства шахтной подъемной машины ЦР-6×3,2 / Е. В. Панченко, Н. В. Пересада // Наукова весна–2014 : матер. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 27 берез., 2014. – Днепропетровск : НГУ, 2014 – С. 25–26.
5. Федорова З. М. Рудничные подъемные установки / З. М. Федорова, Р. Н. Хаджиков, В. М. Качеровский. – М. : Недра, 1966. – 308 с.

==========REFERENCES=========
1. Bezhok V.R. Shakhtnyy pod"yem / V.R. Bezhok, V.I. Dvornikov, I.G. Ma-nets, V.A. Pristr; pod red. B.A. Gryadushchego i V.A. Korsun. – Donetsk : Yugo–Vostok, 2007. – 623 s.
2. Zavozin L.F. Shakhtnyye pod"yemnyye ustanoki / L.F. Zavozin. – Izd. 2-ye, pererabot. i dop. – M. : Nedra, 1975. – 368 s.
3. Zabolotnyy K.S. Razrabotka komp'yuternoy modeli uzlov perestavnogo ustroystva pod"yemnoy mashiny TSR-6 × 3,2 / K.S. Zabolotnyy, N.V. Peresada // Molod': nauka ta іnnovatsіі: mater. nauk.-prakt. konf., m. Dnipropetrovsk, 3–4 grudnya 2013. – Dnepropetrovsk : NGU, 2013 – S. 90–92.
4. Panchenko Ye.V. Obosnovaniye parametrov perestavnogo ustroystva shakhtnoy pod"yemnoy mashiny TSR-6 × 3,2 / Ye.V. Panchenko, N.V. Peresada // Naukova vesna-2014: mater. nauk.-prakt. konf., m. Dnipropetrovsk, 27 berez., 2014. – Dnepropetrovsk : NGU, 2014 – S. 25–26.
5. Fedorova Z.M. Rudnichnyye pod"yemnyye ustanovki / Z.M. Fedorova, R.N. Khadzhikov, V. M. Kacherovskiy – M. : Nedra, 1966. – 308 s.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
[1]
К. Заболотний, О. Панченко, і О. Жупієв, РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕСТАВНОГО ПРИСТРОЮ БАРАБАНІВ ШАХТНИХ ПІДНІМАЛЬНИХ МАШИН, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)