РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА З БАРАБАНОМ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ

  • Костянтин Сергійович Заболотний Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
  • Олександр Леонідович Жупієв Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
  • Артур Володимирович Молодченко Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Ключові слова: фізична і математична моделі балки та накладки, шахтна підіймальна машина, колодкове гальмо, метод Ейлера, закон Кулона

Анотація

Об’єкт досліджень – процес гальмування шахтної підіймальної машини.
Мета роботи – розробка моделі контактної взаємодії колодкового гальма з барабаном при гальмуванні шахтної підіймальної машини з урахуванням кінцевої згинальної жорсткості балки та впливу сил тертя на розподіл контактного тиску задля створення рекомендацій з розробки раціональної конструкції гальмівної балки.
Досліджено області застосовності гіпотез про абсолютно жорстку балку та відсутність впливу сил тертя на розподіл контактного тиску при розрахунку гальм шахтних підіймальних машин. Розроблено фізичну та математичну моделі контактної взаємодії гальмівної балки з барабаном при гальмуванні шахтної підіймальної машини. За допомогою методу виключення і методу Ейлера отримано закони розподілу контактного зусилля, зусилля в вертикальній стійці і гальмівного моменту для процесу гальмування. Розроблені рекомендації з використання різних моделей процесу гальмування дозволяють вибрати раціональну модель для розрахунку гальмівної балки методом кінцевих елементів.

Біографії авторів

Костянтин Сергійович Заболотний, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Олександр Леонідович Жупієв, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

старший викладач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Артур Володимирович Молодченко, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

аспірант кафедри гірничих машин та інжинірингу

Посилання

1. Zabolotny K. Analysis of current trends development of mining hoist design engineering / K. Zabolotny, O. Zhupiev, A. Molodchenko // New Developments in Mining Engineering 2015. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 2015. – CRC Press/Balkema, 2015 – P. 175–179
2. Давыдов Б. Л. Расчет и конструирование шахтных подъемных машин / Б. Л. Давыдов. – М. : Углетехиздат, 1959. – 298 c.
3. Федорова З. М. Сборник примеров и задач по рудничным подъемным установкам / З. М Федорова. – М. : Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 1961. – 353 c.
4. Карпышев Н. С. Тормозные устройства шахтных подъемных машин / Н. С. Карпышев. – М : Недра, 1968. – 248 c.
5. Day A. J. Drum brake interface pressure distributions. / A. J. Day // Proc. Instn. Mech. Engrs., Part D 205 (D2), 1991. – pp. 127-136.
6. Day A. J. A finite element approach to drum brake analysis. / A. J. Day, P. J. Harding, T. P. Newcomb // Proc. Instn. Mech. Engrs. – 1979. – V. 193. – Р. 400–406.
7. Day A. J. Thermal effects and pressure distributions in brakes. / A. J. Day, M. Tirovic, T. P. Newcomb // Proc. Instn. Mech. Engrs. – 1991. – V. 205. – Р. 199–205.
8. Huang Y. M. On Pressure Distributions of Drum Brakes. / Y. M. Huang & J. S. Shyr // Journal of Mechanical Design. – 2002. – V. 124, March. – Р. 115–120.
9. Barecki Z. A. Mathematical Model of the Brake Shoe and the Brake Path System. / Z. A. Barecki & S. F. Scieszka // N&O JOERNAAL. – 1987. – April. – Р. 13–17.
10. Прочность, устойчивость, колебания : в тт. Т. 1. / И. А. Биргер, Я. Г. Пановко, Б. Л. Абрамян и др. – М. : Машиностроение, 1968. – 832 c.
11. Димашко А. Д. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины / А. Д. Димашко, И. Я. Гершиков, А. А. Кревневич. – М. : Недра, 1973. – 363 c.

==========REFERENCES=========
1. Zabolotny. K. Analysis of current trends development of mining hoist design engineering / K. Zabolotny, O. Zhupiev, A. Molodchenko // New Developments in Mining Engineering 2015. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 2015. – CRC Press/Balkema, 2015 – P. 175–179.
2. Davydov B. L. Raschet i konstruirovaniye shakhtnykh pod"yemnykh mashin. / B. L. Davydov. – M. : Ugletekhizdat, 1959. - 298 c.
3. Fedorova Z. M. Sbornik primerov i zadach po rudnichnym pod"yemnym ustanovkam. / Z. M Fedorova. – M. : Gosudarstvennoye nauchno-tekhnicheskoye izdatel'stvo literatury po gornomu delu, 1961. – 353 c.
4. Karpyshev N. S. Tormoznyye ustroystva shakhtnykh pod"yemnykh mashin. / N. S. Karpyshev. – M .: Nedra, 1968. – 248 c.
5. Day A. J. Drum brake interface pressure distributions. / A. J. Day // Proc. Instn. Mech. Engrs., Part D 205 (D2), 1991. – pp. 127-136.
6. Day A. J. A finite element approach to drum brake analysis. / A. J. Day, P. J. Harding, T. P. Newcomb // Proc. Instn. Mech. Engrs. Vol. 193, 1979. – pp. 400-406.
7. Day A. J. Thermal effects and pressure distributions in brakes. / A. J. Day, M. Tirovic, T. P. Newcomb // Proc. Instn. Mech. Engrs. Vol 205, 1991. – pp. 199-205.
8. Huang Y. M. On Pressure Distributions of Drum Brakes. / Y. M. Huang & J. S. Shyr // Journal of Mechanical Design vol.124, March 2002. – pp. 115-120.
9. Barecki Z. A. Mathematical Model of the Brake Shoe and the Brake Path System. / Z. A. Barecki & S. F. Scieszka // N&O JOERNAAL, April 1987. – pp. 13-17.
10. Birger I. A. Prochnost', ustoychivost', kolebaniya (T. I). / I. A. Birger, YA. G. Panovko, B. L. Abramyan i dr. // M. : Mashinostroyeniye, 1968. – 832 c.
11. Dimashko A. D. Shakhtnyye elektricheskiye lebedki i pod"yemnyye mashiny. / A. D. Dimashko, I. YA. Gershikov, A. A. Krevnevich. – M. : Nedra, 1973. - 363 c.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
[1]
К. Заболотний, О. Жупієв, і А. Молодченко, РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА З БАРАБАНОМ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)