РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВІРОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ДИСКОВИХ ЗАТВОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТІВ SOLIDWORKS FLOW SIMULATION І SOLIDWORKS SIMULATION

  • Костянтин Сергійович Заболотний Національний гірничий університет
  • Олександр Леонідович Жупієв Національний гірничий університет
  • Юлія Олександрівна Косенко Національний гірничий університет
Ключові слова: дисковий затвор, повірочний розрахунок, розрахункова модель, зворотний потік, напруга, коефіцієнт динамічності, solidworks

Анотація

Об'єкт дослідження – регулювальний дисковий затвор ДХВ DN 400 PN 2,5.
Мета роботи – розробка методики повірочних розрахунків регулювальних дискових затворів з використанням комп'ютерних технологій моделювання та аналізу.
На прикладі затвора ДХВ DN 400 PN 2,5 обґрунтовано методику повірочних розрахунків регулювальних дискових затворів. Розроблено розрахункові моделі для встановлення тиску потоку на затвор в SolidWorks Flow Simulation і напружено-деформованого стану затвора в SolidWorks Simulation. Проведено серію розрахунків для різних положень дискового регулювального органу. Проаналізовано залежність коефіцієнта динамічності напружень від кута повороту диска. Показано, що значний вплив на напружено-деформований стан конструкції чинить гідродинамічна дія потоку.
Практичне значення отриманої методики полягає в полегшенні пошуку раціональної конструкції затвора серед масиву можливих варіантів конструкції.

Біографії авторів

Костянтин Сергійович Заболотний, Національний гірничий університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Олександр Леонідович Жупієв, Національний гірничий університет

старший викладач кафедри гірничих машин та інжинірингу

Юлія Олександрівна Косенко, Національний гірничий університет

студентка механіко-машинобудівного факультету

Посилання

1. Гуревич Д. Ф. Трубопроводная арматура : справочное пособие / Д. Ф. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1981. – 368 с. : ил.
2. Гошко А. И. Арматура трубопроводная целевого назначения : в 3 кн. Кн. 1. Выбор, эксплуатация, ремонт / А. И. Гошко. – М. : Машиностроение, 2003. – 432 с.
3. Гуревич Д. Ф. Расчёт и конструирование трубопроводной арматуры : Расчёт трубопроводной арматуры / Д. Ф. Гуревич. – 5-е изд. – М. : ЛКИ, 2008. – 480 с. – (Классика инженерной мысли: нефтяные технологии).
4. Трубопроводная арматура : Номенклатурный каталог-справочник : в 4 т. Т. 1. Краны. Указатели уровня. Затворы дисковые поворотные / под общ. ред. Ю. Д. Логанова. – М. : Алекс : Бизнесполиграфия, 2006. – 615 с.
5. Трубопроводная арматура с автоматическим управлением : справочник / [Д. Ф. Гуревич, О. Н. Заринский, С. И. Косых и др.] ; под общ. ред. С. И. Косых. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. – 320 с. : ил.
6. Алямовский А. А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. И. Харитонович, Н. Б. Пономарёв]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с. : ил. + DVD – (Мастер).
7. Алямовский А. А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации / А. А. Алямовский. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 562 с.
8. Стёпин П. А. Сопротивление материалов : учебник / П. А. Стёпин. – 12-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2012. – 320 с. : ил.

==========REFERENCES=========
1. Gurevich D. F. Truboprovodnaya armatura : Spravochnoe posobie / D. F. Gurevich. – 2-е izd., pererab. i dop. – L. : Mashinostroenie, Leningr. otd-nie, 1981. – 368 s. : il.
2. Goshko A. I. Armatura truboprovodnaya celevogo naznacheniya : v 3 kn. Kn. 1. Vỳbor, èkspluataciya, remont / A. I. Goshko. – M. : Mashinostroenie, 2003. – 432 s.
3. Gurevich D. F. Raschyot i konstruirovanie truboprovodnoj armaturỳ : Raschyot truboprovodnoj armaturỳ / D. F. Gurevich. – Izd. 5-e. – M. : Izdatel′stvo LKI, 2008. – 480 s. – (Klassika inzhenernoj mỳsli: neftyanỳe texnologii).
4. Truboprovodnaya armatura : Nomenklaturnỳj katalog-spravochnik. V 4 t. T. 1. Kranỳ. Ukazateli urovnya. Zatvorỳ diskovỳe povorotnỳe / [Pod obshh. red. Yu. D. Loganova]. – M. : Aleks : Biznespoligrafiya, 2006. – 615 s.
5. Truboprovodnaya armatura s avtomaticheskim upravleniem : Spravochnik / [D. F. Gurevich, O. N. Zarinskij, S. I. Kosỳx i dr.] ; pod obshh. red. S. I. Kosỳx. – L. : Mashinostroenie, Leningr. otd-nie, 1982. – 320 s. : il. 6. Alyamovskij A. A. SolidWorks 2007/2008. Komp′yuternoe modelirovanie v inzhenernoj praktike / [A. A. Alyamovskij, A. A. Sobachkin, E. V. Odinczov, A. I. Haritonovich, N. B. Ponomaryov]. – SPb. : BHV-Peterburg, 2008. – 1040 s. : il. DVD – (Master).
7. Аlyamovskij А. А. SolidWorks Simulation. Inzhenernỳj analiz dlya professionalov: zadachi, metodỳ, rekomendacii / А. А. Аlyamovskij. – M. : DMK Press, 2015. – 562 s. 8. Styopin P. A. Soprotivlenie materialov : Uchebnik / P. A. Styopin – 12-e izd., ster. – SPb. : Lan′. 2012. – 320 s. : il.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
[1]
К. Заболотний, О. Жупієв, і Ю. Косенко, РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВІРОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ДИСКОВИХ ЗАТВОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТІВ SOLIDWORKS FLOW SIMULATION І SOLIDWORKS SIMULATION, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles