ПОРІВННЯННЯ ЕКСТРОПОЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МАТРИЦЬ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

  • В. В. Швець Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Галіброда Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: матриця пасажиропотоків, маршрут, кореспонденція, пасажирські перевезення, транспортна мережа

Анотація

Сьогодні стратегічне управління транспортним комплексом великих міст стає все більш складним завданням. Це викликано не тільки зростанням кількості транспорту, розвитком транспортної мережі і пов'язаної з нею інфраструктури, а й зрослим рівнем якості транспортного обслуговування населення. Через це розробка ефективної системи управління транспортним комплексом є пріоритетним завданням для багатьох міст. ЇЇ створення неможливе без математичної моделі транспортної системи.

Ключовою характеристикою моделі транспортної системи є матриця кореспонденції, яка відображає загальне число осіб, що перемістилися з однієї точки транспортної мережі в іншу за певний час. Відомими в літературі методами побудови таких матриць є гравітаційні і ентропійні методи, які передбачають використання апріорної інформації про обсяги транспортного потоку на основі соціально-економічної статистики і відрізняються від статистичних методів відновлення матриць.

Розв’язання багатьох транспортних задач залежить від ефективності побудови маршрутної системи міста, маючи на увазі, що це пов'язана територіально і в часі визначена сукупність маршрутів пасажирських перевезень на транспортній мережі. Створення маршрутної системи або удосконалення діючої є однією з важливих задач в організації пасажирських перевезень, тому що від рівня її формування в значній мірі залежить ефективність використання рухомого складу і якість транспортного обслуговування населення.

У статті розглянуто методи формування матриць кореспонденцій пасажирських переміщень, визначено їх переваги та недоліки.

Біографії авторів

В. В. Швець, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури
В. А. Кашканов, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту
В. В. Галіброда, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

1. Введение в математическое моделирование транспортных потоков : учеб. пособие / А. В. Гасников, С. Л. Кленов, Е. А. Нурминский и др. ; [под ред. А. В. Гасникова]. – М. : МФТИ, 2010. – 360 с.
2. Вильсон А. Дж. Энтропийные методы моделирования сложных систем / А. Дж. Вильсон. – М. : Наука, 1978. – 248 с
3. Ortuzar J. D. Modeling Transport / J. D. Ortuzar, L. G. Willumsen. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 2001. – 594 p.
4. Хабаров В. И. Марковская модель транспортных корреспонденций / В. И. Хабаров, Д. О. Молодцов, С. В. Хомяков // Доклады ТУСУР. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 113–117.
5. Хабаров В. И. Планирование экспериментов для оценки матрицы транспортных корреспонденций / В. И. Хабаров, А. А. Теселкин, К. П. Косолапов // Докл. АН ВШ РФ. – 2015. – № 3 (28). – C. 109–116.
6. Васильева Е. М. Нелинейные транспортные задачи на сетях / Е. М. Васильева, Б. Ю. Левит, В. Н. Лившиц. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 104 с.
7. Белый О. В. Фундаментальные проблемы развития транспортного комплекса / О. В. Белый. // Экономика качества. – 2013. – № 3. – С. 23–28.
8. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / [под ред. А. В. Гасникова]. – М. : Изд-во МФТИ, 2010. 360 с.
9. Горбачев П. Ф. Моделирование спроса на перевозку пассажиров в пригородном сообщении / П. Ф. Горбачев, В. И. Крикун // ВежПТ. – 2013. – № 3(62). – С. 12–15.
10. Горбачев П.Ф. Методика расчета емкостей транспортных районов с учетом динамических процессов в транспортной системе / П. Ф. Горбачев, А. С. Колий // Автомобильный транспорт. – 2012. – № 30. – С. 139–143.
11.Селиверстов Я. А. Моделирование процессов распределения и развития транспортных потоков в мегаполисах / Я. А. Селиверстов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2013. – № 1. – С. 43–49.
12. Швецов В. И. Алгоритмы распределения транспортных потоков / В. И. Швецов // Автоматика и телемеханика. – 2009. – № 10. – С. 148–157
13. Селиверстов Я. А. Построение моделей управления городскими транспортными потоками в условиях неопределенности внешней информационной среды / Я. А. Селиверстов, А. Л. Стариченков // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2014. – № 6(210). – С. 81–94.


==============REFERENCES================
1. Introduction to Modeling matematycheskoe transportnyh flows: Textbook. posobye /
A. V. Hasnykov, S. Maple, E. A. Nurmynskyy et al.; [Ed. A. Hasnykova]. – Moscow : MIPT, 2010. – 360 p.
2. A. J. Wilson. Entropy methods of modeling slozhnyh system / A. J. Wilson. – Moscow : Science, 1978. – 248 p.
3. Ortuzar J. D. Modeling Transport / J. D. Ortuzar, L. G. Willumsen. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd, 2001. – 594 p.
4. Khabarov V. I. Markovskaya model transportnyh korrespondentsyy / V. I. Khabarov,
D. A. Molodtsov, S. V. hamsters // Doklady Tusur. – 2012. – N 1, p. 1. – P. 113-117.
5. Khabarov V. I. Planning eksperymentov for otsenki matrytsy transportnyh korrespondentsyy /
V. I. Khabarov, A. A. Teselkyn, K. P. Kosolapov // Dokl. AN HS Code. – 2015. – № 3 (28). – C. 109-116.
6. Vasilyeva E. M. Nonlinear transportnye problem in setyah / E. M. Vasilyeva, B. Yu. Levite,
V. N. Livshits. – Moscow : Finance and Statistics, 1981. – 104 p.
7. White A. V. Fundamentalnye transport complex development problems / O. V. White // Economy quality. – 2013. – № 3. – P. 23-28.
8. Introduction to Modeling matematycheskoe transportnyh flows / [ed. A. Hasnykova]. – Moscow: Publishing House of MIPT, 2010. 360 p.
9. Gorbachev P. F. Modeling demand for the carriage of passengers in pryhorodnom Message Detail / P. F. Gorbachev, V. I. Crier // VezhPT. – 2013. – № 3 (62). – P. 12-15.
10. Gorbachev P. F. Method of calculation emkostey transportnyh rayonov with uchetom Dynamic processes in transportnoy system / P. F. Gorbachev, A. S. Krykun // Car Kit transport. – 2012. – № 30. –
P. 139-143.
11. Selyverstov J. A. Modeling processes apportionment and Development transportnyh flows in mehapolysah / Y. A. Selyverstov // Proceedings SPbHETU "LETI". – 2013. – № 1. – P. 43-49.
12. Shvetsov V. I. apportionment algorithms transportnyh flows / V. I. Shvetsov // Automation and telemechanics. – 2009. – № 10. – P. 148-157
13. Y. A. Selyverstov building a model management horodskymy transportnыmy flows in terms ynformatsyonnoy uncertainty External environment / Y. A, Selyverstov, A. L. Starychenkov // Scientific-technical SPbHPU Gazette. Informatics. Telecommunications. Management. – 2014. – № 6 (210). –
P. 81-94.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
В. Швець, В. Кашканов, і В. Галіброда, ПОРІВННЯННЯ ЕКСТРОПОЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МАТРИЦЬ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ВМТ, no 2, pp 109-114, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)