ВПЛИВ ПРОТИТИСКУ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ТВЕРДИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, НА ДЕФОРМІВНІСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ

  • Р. І. Сивак Вінницький національний аграрний університет
  • К. І. Коцюбівська Київський національний університет культури і мистецтв
  • С. І. Сухоруков Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: радіальне видавлювання, трубчаста заготовка, протитиск, ступінь деформації, ресурс пластичності, показники напруженого стану

Анотація

При виготовленні суцільних і пустотілих деталей з фланцями різних товщини і діаметрів в більшості випадків використовують процеси холодного радіального видавлювання.

Для підвищення граничного ступеня формозміни та усунення спотворення форми фланця перспективною для використання є схема радіального видавлювання з протитиском.

В даній роботі виконано дослідження процесу радіального видавлювання трубчастої заготовки з алюмінію АД1 з використанням протитиску, який створюється технічним свинцем.

Для побудови траєкторій навантаження характерних точок заготовки в координатах h, ms, eu проведено розрахунок напружено-деформованого стану за допомогою методу скінченних елементів.

Для оцінки впливу історії навантаження на пластичність при об'ємному напруженому стані було розраховано величину використаного ресурсу пластичності y. Для цього використовували критерій Г. Д. Деля, який дозволяє розраховувати величину y як при немонотонному, так і при складному монотонному навантаженні.

Згідно з розрахунками найбільш небезпечною, з точки зору руйнування, є точка, яка знаходиться на торці заготовки. В цій точці використаний ресурс пластичності становив y = 0,6.

Застосування в процесі радіального видавлювання з протитиском у якості пластичного середовища технічного свинцю дозволило підвищити граничну ступінь формозміни заготовки та усунути спотворення форми фланця.

Біографії авторів

Р. І. Сивак, Вінницький національний аграрний університет
технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці
К. І. Коцюбівська, Київський національний університет культури і мистецтв
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
С. І. Сухоруков, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Алиев И. С. Технологические возможности новых способов комбинированного выдавливания / И. С. Алиев // Кузнечно-штамповочное производство. – 1990. – № 2. – С. 7–9.
2. Носаков А. А. Прогнозирование дефектов типа утяжин при точной штамповке выдавливанием / А. А. Носаков, Е. М. Солодун, Л. И. Алиева // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ-Хмельницький : ДДМА. – 2002. – С. 105–110.
3. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огородников. – К. : УМК ВО, 1989. – 152 с.
4. Оценка деформируемости заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением / Е. И. Коцюбивская, И. О. Сивак, Л. И. Алиева, С. В. Куценко // Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2008. – № 1 (19). – С. 29–33.
5. Алиев И. С. Теоретический анализ процесса выдавливания фланцев с противодавлением / И. С. Алиев // Физика и техника высоких давлений. – 1990. – Вып. 34. – С. 42–46.
6. Алиев И. С. Моделирование процесса радиального выдавливания фланцев с применением противодавления / И. С. Алиев, Я. Г. Жбанков, Е. И. Коцюбивская // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематичний зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – С. 53–58.
7. Дель Г. Д. Пластичность деформированного металла / Г. Д. Дель // Физика и техника высоких давлений. – 1982. – № 11. – С. 28–32.
8. Сивак И. О. Оценка пластичности металлов при холодной пластической деформации / И. О. Сивак, Е. И. Сивак, С. И. Сухоруков // Известия ТулГУ. Серия: Механика твердого деформируемого тела и обработка металлов давлением. – Тула : ТулГУ, 2007. – Вып. 2. – С. 114–121.
9. Сивак Р. І. Залежність пластичності металів від історії навантаження при об’ємному напруженому стані / Р. І. Сивак, О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВДАУ, 2009. – С. 79–83.
REFERENCES
1. Aliyev I. S. Technological possibilities for new ways of combined extrusion / I. S. Aliyev // Forging and stamping production. – 1990. – №2. – P. 7-9.
2. Nosakov A. A. Prediction of sink marks at the exact defect type extruding / A. A. Nosakov, E. M. Solodun, L. I. Aliyeva // Improving processes and equipment forming in metallurgy and mechanical engineering: Coll. scien. pap. – Kramatorsk-Khmelnytskyi:. DDMA. – 2002. – P. 105-110.
3. Ogorodnikov V. A. Deformability and fracture of metals with plastic deformation / V. A. Ogorodnikov – K .: UMK VO, 1989. - 152 p.
4. Evaluation of formability of blanks during radial extrusion backpressure / E. I. Kotsyubivskaya, I. O. Sivak, L. I. Aliyeva, S. V. Kutsenko // Metal forming: Coll. scien. pap. – Kramatorsk: DGMA, 2008. – №1 (19). – P. 29-33.
5. Aliyev I. S. Theoretical analysis of the extrusion flange backpressure / I. S. Aliyev // High Pressure Physics and Engineering. – 1990. – Vol. 34. – P. 42-46.
6. Aliyev I. S. Modeling the process of radial extrusion flanges using the counter / I. S. Aliyev, Y. G. Zhbankov, E. I. Kotsyubivskaya // Improving processes and equipment forming in metallurgy and mechanical engineering: Coll. scien. pap. – Kramatorsk:. DDMA, 2006. – P. 53-58.
7. Del G. D. Plasticity deformed metal / G. D. Del // High Pressure Physics and Engineering. – 1982. – №11. – P. 28-32.
8. Sivak I. O. Assessment of metal plasticity during cold plastic deformation / I. O. Sivak, E. I. Sivak, S. I. Sukhorukov // Proceedings of the TSU. Series: Solid deformable body mechanics and metal forming. – Tula: Tula State University, 2007. – Vol. 2. – P. 114-121.
9. Sivak R. I. dependence plasticity of metals loading history with a volume stressed state / R. I. Sivak, A. V. Nahaychuk, V. A. Ogorodnikov // Proceedings of Vinnytsia State Agrarian University. Series: Engineering: – Vinnitsa: VSAU. – 2009. – P. 79-83.
1. Алиев И. С. Технологические возможности новых способов комбинированного выдавливания / И. С. Алиев // Кузнечно-штамповочное производство. – 1990. – № 2. – С. 7–9.
2. Носаков А. А. Прогнозирование дефектов типа утяжин при точной штамповке выдавливанием / А. А. Носаков, Е. М. Солодун, Л. И. Алиева // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ-Хмельницький : ДДМА. – 2002. – С. 105–110.
3. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огородников. – К. : УМК ВО, 1989. – 152 с.
4. Оценка деформируемости заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением / Е. И. Коцюбивская, И. О. Сивак, Л. И. Алиева, С. В. Куценко // Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2008. – № 1 (19). – С. 29–33.
5. Алиев И. С. Теоретический анализ процесса выдавливания фланцев с противодавлением / И. С. Алиев // Физика и техника высоких давлений. – 1990. – Вып. 34. – С. 42–46.
6. Алиев И. С. Моделирование процесса радиального выдавливания фланцев с применением противодавления / И. С. Алиев, Я. Г. Жбанков, Е. И. Коцюбивская // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематичний зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – С. 53–58.
7. Дель Г. Д. Пластичность деформированного металла / Г. Д. Дель // Физика и техника высоких давлений. – 1982. – № 11. – С. 28–32.
8. Сивак И. О. Оценка пластичности металлов при холодной пластической деформации / И. О. Сивак, Е. И. Сивак, С. И. Сухоруков // Известия ТулГУ. Серия: Механика твердого деформируемого тела и обработка металлов давлением. – Тула : ТулГУ, 2007. – Вып. 2. – С. 114–121.
9. Сивак Р. І. Залежність пластичності металів від історії навантаження при об’ємному напруженому стані / Р. І. Сивак, О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Вінниця : ВДАУ, 2009. – С. 79–83.


============REFERENCES==============
1. Aliyev I. S. Technological possibilities for new ways of combined extrusion / I. S. Aliyev // Forging and stamping production. – 1990. – №2. – P. 7-9.
2. Nosakov A. A. Prediction of sink marks at the exact defect type extruding / A. A. Nosakov, E. M. Solodun, L. I. Aliyeva // Improving processes and equipment forming in metallurgy and mechanical engineering: Coll. scien. pap. – Kramatorsk-Khmelnytskyi:. DDMA. – 2002. – P. 105-110.
3. Ogorodnikov V. A. Deformability and fracture of metals with plastic deformation / V. A. Ogorodnikov – K .: UMK VO, 1989. - 152 p.
4. Evaluation of formability of blanks during radial extrusion backpressure / E. I. Kotsyubivskaya, I. O. Sivak, L. I. Aliyeva, S. V. Kutsenko // Metal forming: Coll. scien. pap. – Kramatorsk: DGMA, 2008. – №1 (19). – P. 29-33.
5. Aliyev I. S. Theoretical analysis of the extrusion flange backpressure / I. S. Aliyev // High Pressure Physics and Engineering. – 1990. – Vol. 34. – P. 42-46.
6. Aliyev I. S. Modeling the process of radial extrusion flanges using the counter / I. S. Aliyev, Y. G. Zhbankov, E. I. Kotsyubivskaya // Improving processes and equipment forming in metallurgy and mechanical engineering: Coll. scien. pap. – Kramatorsk:. DDMA, 2006. – P. 53-58.
7. Del G. D. Plasticity deformed metal / G. D. Del // High Pressure Physics and Engineering. – 1982. – №11. – P. 28-32.
8. Sivak I. O. Assessment of metal plasticity during cold plastic deformation / I. O. Sivak, E. I. Sivak, S. I. Sukhorukov // Proceedings of the TSU. Series: Solid deformable body mechanics and metal forming. – Tula: Tula State University, 2007. – Vol. 2. – P. 114-121.
9. Sivak R. I. dependence plasticity of metals loading history with a volume stressed state / R. I. Sivak, A. V. Nahaychuk, V. A. Ogorodnikov // Proceedings of Vinnytsia State Agrarian University. Series: Engineering: – Vinnitsa: VSAU. – 2009. – P. 79-83.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
Номер
Розділ
Articles