ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА НАПРУЖЕНЬ ПРИ НЕМОНОТОННІЙ ПЛАСТИЧНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Роман Іванович Сивак Вінницький національний аграрний університет
  • Віталій Антонович Огородніков Вінницький національний технічний університет
  • Іван Онуфрійович Сивак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

напруження, деформації, анізотропія деформаційного зміцнення, ефект Баушингера, накопичена деформація

Анотація

В статті запропоновано використання моделі тіла, що анізотропно зміцнюється, запропонованої Г. Бакгаузом, для визначення напружено-деформованого стану в процесі радіального видавлювання з наступним осадом.

Об’єкт дослідження – пластична деформація тіла, що анізотропно зміцнюється, при немонотонному навантаженні.

Мета роботи – визначення величини та закономірностей зміни компонент тензора напружень при немонотонній пластичній деформації.

Теорія пластичності тіла, що ізотропно зміцнюється, непридатна для кількісного описання процесів немонотонного деформування. Крім того, багато особливостей поведінки матеріалу при складному навантаженні можна розглядати як проявлення ефекту Баушингера. Для врахування цих особливостей необхідне використання відповідних фізичних рівнянь.

В даній роботі для врахування анізотропії деформаційного зміцнення використано модель запропоновану Г. Бакгаузом. Отримані експериментальні залежності для функції , яка дозволяє враховувати спадковий вплив історії деформування на даний стан матеріалу при немонотонній пластичній деформації і для параметра Баушингера b(еu). Встановлено, що для сталі 10 параметр b і функція  сильно залежать від накопиченої деформації еu при еu ≤ 0,05, а при еu > 0,05, ці параметри залишаються практично сталими.

Для процесу радіального видавлювання з наступним осадом визначено напружено-деформований стан в точках, що лежать на горизонтальній осі симетрії заготовки Для визначення кінематичних характеристик процесу пластичної деформації використано експериментально-розрахунковий метод координатних сіток. Встановлено, що немонотонність пластичної деформації значно впливає на характер кривих, що описують залежність напружень від ступеня деформації. Використання запропонованої в нашій роботі методики дозволяє значно підвищити точність розрахунків компонент тензора напружень та законів їх зміни.

Біографії авторів

Роман Іванович Сивак, Вінницький національний аграрний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Віталій Антонович Огородніков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки

Іван Онуфрійович Сивак, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

Дель Г. Д. Пластичность деформированного металла / Г. Д. Дель // Физика и техника высоких давлений. – 1982. – № 11. – С. 28–32.

Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – 195 с.

Backhaus G. Zur analytischen Darstellung des Materialverhaltens im plastischen Bereich / G. Backhaus // ZAMM. – 1971. – № 51. – Р. 471–477.

Хван Д. В. Экспериментальная механика конечных деформаций / Д. В. Хван, Ф. Х. Томилов, В. И. Корольков. – Воронеж : ЭЛИСТ, 1996. – 248 с.

Сивак Р. И. Влияние немонотонности пластической деформации на напряжённое состояние / Р. И. Сивак, О. В. Сердюк, И. О. Сивак // Обработка металлов давлением : сб-к научн. трудов. – Краматорск : ДГМА. – № 2(23). – 2010. – С. 3–7.

Огородников В. А. Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы) / В. А. Огородников, В. Б. Киселёв, И. О. Сивак. – Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.– 204 с.

Завьялов Ю. С. Методы сплайн-функций / Ю. С. Завьялов, Б. И. Квасов, В. Л. Мирошниченко. – М. : Наука, 1980. – 352 с.

Дель Г. Д. Технологическая механика / Г. Д. Дель. – М. : Машиностроение, 1978. – 174 с.===== REFERENCES =====

Del G. D. Plasticity of the deformed metal / G. D. Del // Physika i tekhnika vysokikh davleniy. – 1982. – № 11. – P. 28–32 (Rus.).

Mikhalevich V. M. Tensor models of failure accumulation / V. M. Mikhalevich. – Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia, 1998. – 195 p. (Ukr.).

Backhaus G. Zur analytischen Darstellung des Materialverhaltens im plastischen Bereich / G. Backhaus // ZAMM. – 1971. – № 51. – Р. 471–477.

Khvan D. V. Experimental mechanics of limit deformations / D. V. Khvan, F. Kh. Tomilov, V. I. Korolkov. – Voronezh : ELIST, 1996. – 248 p.

Syvak R. I. Influence of the non-monotony of plastic deformation on the stressed state / R. I. Sivak, О. V. Serdiuk, I. О. Syvak // Obrabotka metala davleniyem : collection of scientific works. – Kramatorsk : DGMA. – № 2 (23). – 2010. – P. 3–7.

Ogorodnikov V. А. Energy. Deformations. Damage (problems of automotive technical expertise) / V. А. Ogorodnikov, V. B. Kiseliov, I. О. Syvak. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2005. – 204 p.

Zavialov Y. S. Methods of spline-functions / Y. S. Zavialov, B. I. Kvasov, V. L. Miroshnichenko. – М.: Nauka, 1980. – 352 p.

Del G. D. Technological mechanics / G. D. Del. – М.: Mashinostroyeniye, 1978. – 174 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 336

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
Р. І. Сивак, В. А. Огородніков, і І. О. Сивак, «ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА НАПРУЖЕНЬ ПРИ НЕМОНОТОННІЙ ПЛАСТИЧНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ», ВМТ, вип. 1, с. 111–119, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають