ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ СПОКОЮ ТА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ НА ЗОЛОТНИКУ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА

  • О. В. Петров Вінницький національний технічний університет
  • Л. Г. Козлов Вінницький національний технічний університет
  • Н. С. Семічаснова Вінницький національний технічний університет
  • Д. А. Солецький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гідропривод, гідророзподільник, переливний клапан, золотник, сила тертя, гідродинамічна сила, експериментальний стенд, апроксимація експериментальних даних

Анотація

Об’єкт дослідження – робочі процеси у переливному клапані мультирежимного гідророзподільника.

Мета роботи – Експериментальне визначення та апроксимація експериментальних даних для отримання залежностей, які з високою точністю описують робочі процеси у переливному клапані мультирежимного гідророзподільника.

Визначення сили тертя спокою та гідродинамічної сили на золотнику переливного клапана мультирежимного гідророзподільника необхідне для підвищення точності його математичної моделі. Застосування відомих формул для розрахунку цих величин не завжди може дати точні значення, оскільки вони виведені для загального випадку і не враховують особливостей конструкції та умов робочого процесу. У роботі поставлено та виконано завдання розробки експериментального стенду та алгоритму визначення величини сили тертя спокою та гідродинамічної сили на золотнику переливного клапана, визначено кількість дослідів, достатніх для узагальнення результатів експериментів, представлено результати проведених експериментів та виконано апроксимацію отриманих експериментальних даних. В результаті проведених експериментальних досліджень визначено, що в мультирежимному гідророзподільнику сила тертя спокою золотника переливного клапана становить FTРсп = (16,28±0,47) Н при надійності 95 %, а значення гідродинамічної сили FГД на золотнику переливного клапана залежить від відкриття золотника х та витрати робочої рідини QКЛ через переливний клапан. Отримані значення величини сили тертя спокою та залежність гідродинамічної сили з високою точністю описують робочі процеси у переливному клапані мультирежимного гідророзподільника, що забезпечить високу адекватність його математичної моделі.

Біографії авторів

О. В. Петров, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування
Л. Г. Козлов, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технологій та автоматизації машинобудування
Н. С. Семічаснова, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри технологій та автоматизації машинобудування
Д. А. Солецький, Вінницький національний технічний університет
студент факультету машинобудування та транспорту

Посилання

1. Козлов Л. Г., Петров О. В. Енергоощадний гідропривод, чутливий до навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – №2(36). – С.77-80.
2. Бурєнніков Ю. А. Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника : монографія / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, О. В. Петров. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 152 с.
3. Експериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільника / О. В. Петров, Н. С. Семічаснова, О. С. Сусмєтов, Д. В. Чеповой // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний збірник наукових праць ДНТУ. – 2014. – № 2(48). – С. 45–49.
4. Metrological characteristic of the test rig with automatic registering of the proportionally-controlled hydraulic drive / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, D. O. Lozinsky, O. V. Petrov and ect. // Buletinul institutului politehnic din iasi. – 2009. – Tomul LV (LIX), fasc. 1. – P. 125–130.
5. Козлов Л. Г. Експериментальний стенд для дослідження характеристик клапанно-золотникового розподільника з пропорційним електрогідравлічним управлінням / Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський // Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. – 2009. – № 1.– С. 28–33.
6. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука, 1976 – 280 с.
7. Статников И. Н. Методика аппроксимации результатов вычислительного эксперимента в задачах исследования динамики механических систем / И. Н. Статников, Г. И. Фирсов // Необратимые процессы в природе и технике. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – С. 201–203.
8. Дьяконов В. П. Математические пакеты расширения MATLAB / В. П. Дьяконов, В. М. Круглов. – СПб. : Питер, 2001. – 268 с.


===========REFERENCES================
1. Kozlov L. H., Petrov O. V. Enerhooshchadnyi hidropryvod, chutlyvyi do navantazhennia, na bazi multyrezhymnoho hidrorozpodilnyka // Promyslova hidravlika i pnevmatyka. – 2012. – №2(36). – С.77-80.
2. Multyrezhymnyi LS-hidropryvod na bazi proportsiinoho hidrorozpodilnyka : monohrafiia /
Yu. A. Buriennikov, L. H. Kozlov, O. V. Petrov. – Vinnytsia : VNTU, 2012. – 152 p.
3. Petrov O. V., Semichasnova N. S., Susmietov O. S., Chepovoi D. V. Eksperymentalne vyznachennia zalezhnosti vytraty ridyny cherez roboche vikno rozpodilnoho zolotnyka hidrorozpodilnyka // Prohresyvni tekhnolohii i systemy mashynobuduvannia : mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats DNTU. – 2014. – №2(48). – P.45-49.
4. Burennikov Yu. A. Metrological characteristic of the test rig with automatic regestering of the proportionally-controlled hydraulic drive / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, D. O. Lozinsky, O. V. Petrov and ect. // Buletinul institutului politehnic din iasi. – Tomul LV (LIX), fasc. 1, 2009. – P.125-130.
5. Kozlov L. H. Eksperymentalnyi stend dlia doslidzhennia kharakterystyk klapanno-zolotnykovoho rozpodilnyka z proportsiinym elektrohidravlichnym upravlinniam / L. H. Kozlov, D. O. Lozinskyi // Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia tekhnichni nauky. – 2009.– №1.– P. 28–33.
6. Adler Yu. P. Planyrovanye эksperymenta pry poyske optymalnykh ruslovyi / Yu. P. Adler,
E. V. Markova, Yu.V. Hranovskyi. – M: Nauka, 1976 – 280 p.
7. Statnykov Y. N. Metodyka approksymatsyy rezultatov vychyslytelnoho eksperymenta v zadachakh issledovanyia dynamyky mekhanycheskykh system / Y. N. Statnykov, H. Y. Fyrsov // Neobratymye protsessy v pryrode y tekhnyke. – M. : MHTU ym. N.E.Baumana, 2005. – P. 201-203.
8. Diakonov V. P. Matematycheskye pakety rasshyrenyia MATLAB / V. P. Diakonov, V.M. Kruhlov. – SPb.: Pyter, 2001. – 268 p.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
О. Петров, Л. Козлов, Н. Семічаснова, і Д. Солецький, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЕРТЯ СПОКОЮ ТА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ НА ЗОЛОТНИКУ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА, ВМТ, no 2, pp 59-67, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles