ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНЕРЦІЙНОГО ВІБРОПРЕС-МОЛОТА

  • Р. Д. Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет
  • Я. В. Іванчук Вінницький національний технічний університет
  • Я. П. Веселовський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оптимізація, конструктивні параметри, цільова функція, вібрації, прес-молот

Анотація

Об’єкт дослідження – інерційний вібропресс-молот.

Мета роботи – розробка методики оптимізації конструктивних параметрів інерційного вібропресс-молота.

Розробка ефективної конструкції ІВПМ з оптимальними значеннями конструктивних параметрів для виконання поставленої технологічної задачі є актуальною інженерно-конструкторською задачею, що дозволить збільшити продуктивність і знизити енерговитрати при експлуатації цього технологічного обладнання.

В статті розглянуто методику оптимізації конструктивних параметрів інерційних вібропрес-молотів. На основі результатів теоретичного дослідження законів руху та пружних силових взаємодій між робочими ланками, які описують характер зміни механічних параметрів інерційних вібропрес-молотів, при даних обмеженнях, отримано екстремальні значення критерію цільової функції та напрямки пошуку оптимальних розв’язків для вибору оптимальних конструктивних параметрів інерційних вібропрес-молотів.

Запропонована методика синтезу дозволила отримати оптимальні значення конструктивних параметрів ІВПМ на базі ГІП при заданих технологічних умовах експлуатації і відповідності з вимогами норм вібрації на робочих місцях. 

Запропонована методика дозволяє не тільки технічно обґрунтовано обрати критерії оптимізації, але й швидко із мінімальними витратами визначити оптимальні конструктивні значення ІВПМ на базі ГІТ для формоутворення заготовок виробів з порошкових матеріалів способом віброударного пресування.

Біографії авторів

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою галузевого машинобудування
Я. В. Іванчук, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування
Я. П. Веселовський, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри галузевого машинобудування

Посилання

1. А. с. 863125 СССР, М. Кл.3 В21 j 9/06. Вибрационный пресс / Р. Д. Искович-Лотоцкий,
И. Б. Матвеев (СССР). – №2622503/25-27 ; заявлено 02.06.78 ; опубл. 15.09.81, Бюл. № 34. – 4 с.: ил.
2. Опытно-промышленный образец вибропресса усилием 20 тс. / И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий, Р. Р. Обертюх и др. // Кузнечно-штамповочное производство. – 1978. – № 5. – С. 34 – 37.
3. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 338 с.
4. Искович-Лотоцкий Р. Д. Математическое моделирование усилия на рабочем органе вибропресса с гидроимпульсным приводом / Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Я. П. Веселовский // Сборник трудов по материалам международного научного симпозиума технологов-машиностроителей «Перспективные направления развития финишных методов обработки деталей; виброволновые технологии»: (Ростов-на-Дону, 14–17 сентября 2016 г.). –
Ростов н/Д : ДГТУ, 2016. – С. 64–68.
5. Залесский В. Н. Оборудование кузнечно-прессовых цехов / В. Н. Залесский. – М. : Высшая школа, 1973. – 630 с.
6. Хог Э. Прикладное оптимальное проектирование / Э. Хог, Я. Арора. – М. : Мир, 1983. – 478 с.
7. Іскович-Лотоцький Р. Д. Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов, Я. В. Іванчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2016, – № 3(237). – С. 176–180.
8. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2012. – 156 с.


==============REFERENCES===============
1. A. s. 863125 SSSR, M. Kl.3 V21 j 9/06. Vybratsyonniy press / R. D. Yskovych-Lototskyy,
Y. B. Matveev (SSSR). – №2622503/25-27; Zayavleno 02.06.78; Opubl. 15.09.81, Byul. 34. – 4 s.: yl.
2. Matveev Y. B. Opitno-promishlenniy obrazets vybropressa usylyem 20 ts./ Y. B. Matveev,
R. D. Yskovych-Lototskyy, R. R. Obertyukh y dr. // Kuznechno-shtampovochnoe proyzvodstvo. – 1978. – №5. – S. 34 – 37.
3. Iskovych-Lototskyy R. D. Osnovy teoriyi rozrakhunku ta rozrobka protsesiv i obladnannya dlya vibroudarnoho presuvannya. Monohrafiya / R. D. Iskovych-Lototskyy – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2006. – 338 s.
4. Yskovych-Lototskyy R. D. Matematycheskoe modelyrovanye usylyya na rabochem orhane vybropressa s hydroympul'snыm pryvodom / R. D. Yskovych-Lototskyy, Ya. V. Yvanchuk,
Ya. P. Veselovskyy // Sbornyk trudov po materyalam mezhdunarodnoho nauchnoho sympozyuma tekhnolohov-mashynostroyteley «Perspektyvnie napravlenyya razvytyya fynyshnikh metodov obrabotky detaley; vybrovolnovie tekhnolohyy»: (Rostov-na-Donu, 14-17 sentyabrya 2016h.). – Rostov n/D: DHTU, 2016. – S. 64-68.
5. Zalesskyy V. N. Oborudovanye kuznechno-pressovikh tsekhov / V. N. Zalesskyy – M.: Vysshaya shkola, 1973. – 630 s.
6. Khoh Э. Prykladnoe optymal'noe proektyrovanye / Э. Khoh, Ya. Arora // Per. s anhl. – M.: Myr, 1983. – 478 s.
7. Iskovych-Lotots'kyy R. D. Matematychne modelyuvannya robochykh protsesiv inertsiynoho vibropres-molota z elektrohidravlichnoyu systemoyu keruvannya hidroimpul'snoo pryvoda dlya formoutvorennya zahotovok z poroshkovykh materialiv / R.D. Iskovych-Lotots'kyy, V.P. Miskov,
Ya.V. Ivanchuk // Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2016, – №3(237). – S. 176 – 180.
8. Iskovych-Lototskyy R. D. Vibratsiyni ta vibroudarni prystroyi dlya rozvantazhennya transportnykh zasobiv / R. D. Iskovych-Lotots'kyy, Ya. V. Ivanchuk // Monohrafiya. – Monohrafiya. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2012. – 156 s.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
Р. Іскович-Лотоцький, Я. Іванчук, і Я. Веселовський, ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНЕРЦІЙНОГО ВІБРОПРЕС-МОЛОТА, ВМТ, no 2, pp 43-50, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)