ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДШИПНИКІВ З ГАЗОВИМ МАЩЕННЯМ

Автор(и)

  • Інна Вікторівна Віштак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

газові опори, газове мащення, шпиндельний вузол, опори кочення

Анотація

В статті викладено коротку історію розвитку теорії та практики підшипників з газовим мащенням. Проаналізовано переваги та недоліки газових опор.

Об’єкт дослідження – шпиндельні вузли на газових підшипниках та газові опори.

Мета роботи – вдосконалення конструкцій газових опор для покращення експлуатаційних характеристик шпинделя.

Підвищення частоти обертання та статичних характеристик шпиндельного вузла, можливе шляхом зміни конструктивних параметрів газових опор. Таке технологічне рішення дозволяє створити в опорах більш стійкий несучий шар газу, внаслідок збільшення корисної площі подачі газу.

Подальші дослідження та розробки дозволять покращити експлуатаційні характеристики та довговічність газових опор, тим самим збільшити обсяги їх використання у виробництві 

Біографія автора

Інна Вікторівна Віштак, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри безпеки життєдіяльності ВНТУ

Посилання

Хирс Ґ. Ґ. Конструирование опорных подшипников с продольными канавками и внешним нагнетанием смазки / Ґ. Ґ. Хирс (G. G. Hirs) // Проблемы трения и смазки. – 1968. – № 4. – С. 324–331.

Шейнберг С. А. Опоры скольжения с газовой смазкой / С. А. Шейнберг, В. П. Жедь, М. Д. Шишеев. – М. : Машиностроение, 1969. – 331 с.

Пинегин С. В. Прецизионные опоры качения и опоры с газовой смазкой : Справочник / С. В. Пинегин, А. В. Орлов, Ю. Б. Табачников. – М. : Машиностроение, 1984. – 216 с.

Добровольский Г. Г. Применение опор с газовой смазкой в шпинделях и поворотных столах для станков сверхвысокой точности / Г. Г. Добровольский, В. С. Крячек // Исследование и применение опор скольжения с газовой смазкой : Всесоюзное координационное совещание, 12–14 мая 1983 г. : тезисы докл. – Винница, 1983. – С. 57.

Константинеску В. Н. Газовая смазка / В. Н. Константинеску ; пер. с рум. под ред. Коровчинского М. В. – М. : Машиноведение, 1968. – 718 с.

Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – М. : Наука, 1973. – 848 с.

Карпов В. С. Динамические характеристики вертикальных газовых подшипников с профилированной поверхностью вала / В. С. Карпов, О. Н. Тихоненкова // Исследование и применение опор скольжения с газовой смазкой : Всесоюзное координационное совещание, 12–14 мая 1983 г. : тезисы докл. – Винница, 1983. – С. 46–47.

Жедь В. П. Применение в промышленности опор с газовой смазкой / В. П. Жедь, С. В. Пинегин, Ю. Б. Табачников // Станки и инструменты. – 1977. – № 12. – С. 1–3.

Табачников Ю. Б. Исследование и оптимизация радиальных газостатических подшипников с продольными канавками с учетом угловой жесткости. / Ю. Б. Табачников, А. В. Шевченко, В. И. Степанчук // Машиноведение. – 1981. – № 2. – С. 100–107.

Федотов В. А. Эксперементальное исследование радиального газового подшипника с двойным дросселированием потока газовой смазки / В. А. Федотов, Г. В. Киселев // НИИНАВТОПРОМ, серия XII, Подшипниковая промышленность. – 1979. – № 8. – С. 11–13.

Федотов В. О. Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок / В. О. Федотов, В. В. Савуляк // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2003. – № 1. – С. 54–56.

Пинегин С. В. Статические и динамические характеристики газостатических опор. / С. В. Пинегин, Ю. Б. Табачников, И. Е. Синенков. – М. : Наука, 1982. – 265 с.

Сергеев С. И. Динамика криогенных турбомашин с подшипниками скольжения / С. И. Сергеев. – М. : Машиностроение, 1973. – 304 с.


===== REFERENCES =====

Hirs. Konstruirovanie opornyh podshypnikov s prodolnymi kanavkami I vneshnim hagnetaniem smazki / Hirs (G. G. Hirs) // Problemy treniya i smazki. – 1968/ - №4/ - S. 324-331/

Sheinberg S.A. Opory skolgeniya s gazovoy smazkoy / S.A. Sheinberg, V.P. Ged, M.D. Shisheev. – M.: Mashinostroenie, 1969. – 331 s.

Pinegin S.V. Precizionnye opory kacheniy s gazovoy smazkoy. Spravochnic / S.V. Pinegin, A.V. Orlov, Y.B. Tabachnikov. – M.: Mashinostroenie, 1984. – 216 s. – (Osnovy proektirovaniy mashin).

Dobrovolckiy G.G. Primenenie opor s gazovoy smazkoy v shpindelyh i povorotnyh stolah dly stankov sverhvysokoy tochnosti / G.G. Dobrovolskiy, V.S. Krychek // Issledovanie i primenenie opor skolgeniy s gazovoy smazkoy: Vsesoyuznor koordinacionnoe sovechanie, 12 – 14 maya 1983 g.: tezis dokl. – Vinnitsa, 1983. – s. 57.

Konstanchinesku V.N. Gazovaya smazka / V.N. Konstanchinesku; per. S rum. Pod red. Korovchinskogo M.V. – M.: Mashinostroenie, 1968. – 718 s.

Loicyanskiy L.G. Mehanika gidkosti i gaza / L.G. Loicyanskiy. – M.: Nauka, 1973. – 848 s.

Karpov V.S. Dinamicheskie haracteristiki vertikalnyh gazovyh podshipnikov s profilirovanoy poverhnostiy vala / V.S. Karpov, O.N. Tihinenkova // Issledovanie i primenenie opor skolgeniy s gazovoy smazkoy: Vsesoyuznor koordinacionnoe sovechanie: tezis dokl. – Vinnitsa, 1983. – s. 46 – 47.

Ged V.P. Primenenie v promyshlennosti opor s gazovoy smazkoy / V.P. Ged, S.V. Pinegin, Y.B. Tabachnikov // Stanki i instrument. – 1977. – № 12. – S. 1 – 3.

Tabachnikov Y.B. Issledovanie i optimizaciya radialnyh gazostaticheskih podshipnikov s prodolnymi kanavkami s uchetom uglovoy gestkosti. / Tabachnikov Y.B., Shevchenko A.V., Stepanchuk V.I. // Mashinovedenie. – 1981. – №2. – S.100-107.

Fedotov V.A. Eksperementalnoe issledovanie radialnogo gazovogo podshipnika s dvoiynym drosselirovaniem potoka gazovoy smazki / V.A. Fedotov, G.V. Kiselev // NIINAVTOPROM, seriy XII, Podshipnikovay promyshlennost. – 1979. – № 8. – S. 11 – 13.

Fedotov V.O. Vplyv nahylu pozdovgnih kanavok na harakterystyky radialnyh pidvisok / V.O. Fedotov, V.V. Savulyak // Problemy trybologii (Problems of Tribology). – 2003. – № 1. – S. 54 – 56.

Pinegin S.V. Staticheskie I dinamicheskie harakteristiki gazostaticheskih opor. / S.V. Pinegin, Y.B. Tabachnikov, I.E. Sinenkov. – M. Nauka, 1982. – 265 s.

Sergeev S.I. Dinamika kriogennyh turbomashin s podshipnikami skolgeniya / S.I. Sergeev. – M.: Mashinostroenie, 1973. – 304 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 252

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
І. В. Віштак, «ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДШИПНИКІВ З ГАЗОВИМ МАЩЕННЯМ», ВМТ, вип. 1, с. 9–13, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.