ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДШИПНИКІВ З ГАЗОВИМ МАЩЕННЯМ

Автор(и)

  • Інна Вікторівна Віштак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

газові опори, газове мащення, шпиндельний вузол, опори кочення

Анотація

В статті викладено коротку історію розвитку теорії та практики підшипників з газовим мащенням. Проаналізовано переваги та недоліки газових опор.

Об’єкт дослідження – шпиндельні вузли на газових підшипниках та газові опори.

Мета роботи – вдосконалення конструкцій газових опор для покращення експлуатаційних характеристик шпинделя.

Підвищення частоти обертання та статичних характеристик шпиндельного вузла, можливе шляхом зміни конструктивних параметрів газових опор. Таке технологічне рішення дозволяє створити в опорах більш стійкий несучий шар газу, внаслідок збільшення корисної площі подачі газу.

Подальші дослідження та розробки дозволять покращити експлуатаційні характеристики та довговічність газових опор, тим самим збільшити обсяги їх використання у виробництві 

Біографія автора

Інна Вікторівна Віштак, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри безпеки життєдіяльності ВНТУ

Посилання

Хирс Ґ. Ґ. Конструирование опорных подшипников с продольными канавками и внешним нагнетанием смазки / Ґ. Ґ. Хирс (G. G. Hirs) // Проблемы трения и смазки. – 1968. – № 4. – С. 324–331.

Шейнберг С. А. Опоры скольжения с газовой смазкой / С. А. Шейнберг, В. П. Жедь, М. Д. Шишеев. – М. : Машиностроение, 1969. – 331 с.

Пинегин С. В. Прецизионные опоры качения и опоры с газовой смазкой : Справочник / С. В. Пинегин, А. В. Орлов, Ю. Б. Табачников. – М. : Машиностроение, 1984. – 216 с.

Добровольский Г. Г. Применение опор с газовой смазкой в шпинделях и поворотных столах для станков сверхвысокой точности / Г. Г. Добровольский, В. С. Крячек // Исследование и применение опор скольжения с газовой смазкой : Всесоюзное координационное совещание, 12–14 мая 1983 г. : тезисы докл. – Винница, 1983. – С. 57.

Константинеску В. Н. Газовая смазка / В. Н. Константинеску ; пер. с рум. под ред. Коровчинского М. В. – М. : Машиноведение, 1968. – 718 с.

Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – М. : Наука, 1973. – 848 с.

Карпов В. С. Динамические характеристики вертикальных газовых подшипников с профилированной поверхностью вала / В. С. Карпов, О. Н. Тихоненкова // Исследование и применение опор скольжения с газовой смазкой : Всесоюзное координационное совещание, 12–14 мая 1983 г. : тезисы докл. – Винница, 1983. – С. 46–47.

Жедь В. П. Применение в промышленности опор с газовой смазкой / В. П. Жедь, С. В. Пинегин, Ю. Б. Табачников // Станки и инструменты. – 1977. – № 12. – С. 1–3.

Табачников Ю. Б. Исследование и оптимизация радиальных газостатических подшипников с продольными канавками с учетом угловой жесткости. / Ю. Б. Табачников, А. В. Шевченко, В. И. Степанчук // Машиноведение. – 1981. – № 2. – С. 100–107.

Федотов В. А. Эксперементальное исследование радиального газового подшипника с двойным дросселированием потока газовой смазки / В. А. Федотов, Г. В. Киселев // НИИНАВТОПРОМ, серия XII, Подшипниковая промышленность. – 1979. – № 8. – С. 11–13.

Федотов В. О. Вплив нахилу поздовжніх канавок на характеристики радіальних підвісок / В. О. Федотов, В. В. Савуляк // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2003. – № 1. – С. 54–56.

Пинегин С. В. Статические и динамические характеристики газостатических опор. / С. В. Пинегин, Ю. Б. Табачников, И. Е. Синенков. – М. : Наука, 1982. – 265 с.

Сергеев С. И. Динамика криогенных турбомашин с подшипниками скольжения / С. И. Сергеев. – М. : Машиностроение, 1973. – 304 с.


===== REFERENCES =====

Hirs. Konstruirovanie opornyh podshypnikov s prodolnymi kanavkami I vneshnim hagnetaniem smazki / Hirs (G. G. Hirs) // Problemy treniya i smazki. – 1968/ - №4/ - S. 324-331/

Sheinberg S.A. Opory skolgeniya s gazovoy smazkoy / S.A. Sheinberg, V.P. Ged, M.D. Shisheev. – M.: Mashinostroenie, 1969. – 331 s.

Pinegin S.V. Precizionnye opory kacheniy s gazovoy smazkoy. Spravochnic / S.V. Pinegin, A.V. Orlov, Y.B. Tabachnikov. – M.: Mashinostroenie, 1984. – 216 s. – (Osnovy proektirovaniy mashin).

Dobrovolckiy G.G. Primenenie opor s gazovoy smazkoy v shpindelyh i povorotnyh stolah dly stankov sverhvysokoy tochnosti / G.G. Dobrovolskiy, V.S. Krychek // Issledovanie i primenenie opor skolgeniy s gazovoy smazkoy: Vsesoyuznor koordinacionnoe sovechanie, 12 – 14 maya 1983 g.: tezis dokl. – Vinnitsa, 1983. – s. 57.

Konstanchinesku V.N. Gazovaya smazka / V.N. Konstanchinesku; per. S rum. Pod red. Korovchinskogo M.V. – M.: Mashinostroenie, 1968. – 718 s.

Loicyanskiy L.G. Mehanika gidkosti i gaza / L.G. Loicyanskiy. – M.: Nauka, 1973. – 848 s.

Karpov V.S. Dinamicheskie haracteristiki vertikalnyh gazovyh podshipnikov s profilirovanoy poverhnostiy vala / V.S. Karpov, O.N. Tihinenkova // Issledovanie i primenenie opor skolgeniy s gazovoy smazkoy: Vsesoyuznor koordinacionnoe sovechanie: tezis dokl. – Vinnitsa, 1983. – s. 46 – 47.

Ged V.P. Primenenie v promyshlennosti opor s gazovoy smazkoy / V.P. Ged, S.V. Pinegin, Y.B. Tabachnikov // Stanki i instrument. – 1977. – № 12. – S. 1 – 3.

Tabachnikov Y.B. Issledovanie i optimizaciya radialnyh gazostaticheskih podshipnikov s prodolnymi kanavkami s uchetom uglovoy gestkosti. / Tabachnikov Y.B., Shevchenko A.V., Stepanchuk V.I. // Mashinovedenie. – 1981. – №2. – S.100-107.

Fedotov V.A. Eksperementalnoe issledovanie radialnogo gazovogo podshipnika s dvoiynym drosselirovaniem potoka gazovoy smazki / V.A. Fedotov, G.V. Kiselev // NIINAVTOPROM, seriy XII, Podshipnikovay promyshlennost. – 1979. – № 8. – S. 11 – 13.

Fedotov V.O. Vplyv nahylu pozdovgnih kanavok na harakterystyky radialnyh pidvisok / V.O. Fedotov, V.V. Savulyak // Problemy trybologii (Problems of Tribology). – 2003. – № 1. – S. 54 – 56.

Pinegin S.V. Staticheskie I dinamicheskie harakteristiki gazostaticheskih opor. / S.V. Pinegin, Y.B. Tabachnikov, I.E. Sinenkov. – M. Nauka, 1982. – 265 s.

Sergeev S.I. Dinamika kriogennyh turbomashin s podshipnikami skolgeniya / S.I. Sergeev. – M.: Mashinostroenie, 1973. – 304 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 258

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
І. В. Віштак, «ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДШИПНИКІВ З ГАЗОВИМ МАЩЕННЯМ», ВМТ, вип. 1, с. 9–13, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають