ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ВАНАДІЄМ НА СТРУКТУРУ ТА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

  • Олена Павлівна Шиліна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: сталь, поверхневий шар, легування, зносостійкість, принцип Шарпі-Бочвара

Анотація

Актуальною задачею є створення на поверхні конструкційних матеріалів поверхневих шарів, які здатні тривалий час надійно працювати за умов тертя та зношування при одночасній дії робочих середовищ. Інструментом для підвищення довговічності поверхневих шарів ми вибрали один із найрозповсюдженіших методів інженерії поверхні – наплавлення з легувальними пастами.
Суттєво підвищує міцність, твердість та зносостійкість поверхневого шару додавання в якості легувального елемента ванадію (V), за рахунок утворення карбідів в процесі наплавлення.
Мета роботи полягає у вивченні характеру структуроутворення в поверхневих шарах конструкційних сталей під час наплавлення з легувальною пастою, ідентифікації їх фазового складу та властивостей.
Аналіз мікроструктури наплавленого шару показав, що мікроструктура наплавленої поверхні з обмазкою на основі ванадію є дрібнодисперсною у порівнянні з мікроструктурою наплавленою без обмазки. Підвищена твердість на глибині 1,5 мм пояснюється появою в структурі карбідів ванадію, рівномірно розташованих у матриці (перліті). Такий тип мікроструктури відповідає принципу Шарпі–Бочвара. Крім того, однією з цілей, які постали перед легуванням, є стабілізування цементиту у зоні тертя та зношування.
За результатами виконаних досліджень можна зробити висновок, що відбувається підвищення зносостійкості поверхні виробів за умов тертя.

Біографія автора

Олена Павлівна Шиліна, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, кафедра технології підвищення зносостійкості

Посилання

Триботехническое материаловедение и триботехнология : учебн. пособие для студ. высш. учеб. зав. [Електронний ресурс] / Н. Е. Денисова, В. А. Шорин, Н. Н. Гонтарь, Н. И. Волчихина, Н. С. Шорина. – Пенза : Пензенский гос. ун-т, 2006. – Adobe Acrobat 7.0 Document, 3,62 Мb. – Системні вимоги: Windows XP; MS Word 2003.

Шиліна О. П. Підвищення зносостійкості робочих поверхонь штока гідроциліндра когерентним випромінюванням / Шиліна О. П. // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – № 1(35). – С. 108–110.

Жуков А. А. Геометрическая термодинамика сплавов железа / А. А. Жуков. – М. : Металлургия, 1971. – 272 с.

REFERENCES

Tribotehnicheskoe materialovedenie I tribotehnologiyu [Elektronnyi resurs ]: Uchebn. Posobie [dlya stud. vyssh. ucheb. zav.] / N. Е. Denisova, V. А. Shorin, N. N. Gontar, N. I. Volochyhina, N. С. Shorina. – Penza: Ptnzenskyi gos. un-t., 2006. – Adobe Acrobat 7.0 Document, 3,62 Мb. – Sbstevni vimogi: Windows XP; MS Word 2003.

Shilina О. P. Pidvishchennya znosostiykosti robochikh poverkhon shtoka gidrozilindra kogerentnim viprominuvannyam./ Shilina О.P. //Promyslova gidravlika і pnevmatika. № 1(35) 2012. 108…110 p.

Zhykov А. А. Geometricheskaya termodinamika splavov zheleza. – М.: Металлургия, – 1971. – 272 с.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
О. Шиліна, ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ВАНАДІЄМ НА СТРУКТУРУ ТА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles