МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ ВИКЛИКАНИХ НЕРІВНОМІРНІСТЮ КРУТНОГО МОМЕНТУ ДВИГУНА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ЦИЛІНДРІВ

  • Андрій Олександрович Молодан Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: додаткові витрати енергії, автотракторний двигун, відключений циліндр, нерівномірність крутного моменту, робота на подолання насосних ходів

Анотація

В статті наведені результати відношення додаткових витрат енергії, зумовлених роботою стиснення робочих циліндрів у відключених циліндрах до зміни додаткових витрат енергії двигуна. Поряд з вібрацією двигуна роботу здійснюють також і внутрішні сили коливальної системи. Робота сили інерції дорівнює кінетичній енергії маси, а робота оновлюючої сили дорівнює потенційній енергії напруженої подушками двигуна. При періодичних рухах обидві ці роботи також змінюються періодично і, маючи різні знаки, виключаються із загального балансу енергії системи, якщо їх величина розраховується для одного повного коливання. В результаті періодичного збурення від нерівномірності крутного моменту автотракторного двигуна при відключенні циліндрів, на осциляторі збурення є періодичним та може бути представлене рядом Фур'є. Завершенням математичної обробки результатів дослідження є потужність, яка витрачається на насосні ходи у відключених циліндрах поршневого автотракторного двигуна та може бути визначена на підставі індикаторної діаграми стиснення повітря або газу.
Використовуючи функцію типу меандру та рішення цієї функції методом розкладання в ряд Фур'є, отримано відношення додаткових витрат енергії, зумовлених роботою стиснення робочих циліндрів у відключених циліндрах, до зміни додаткових витрат енергії двигуна.

Біографія автора

Андрій Олександрович Молодан, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Посилання

Гришин Д. К. Исследование переходных процессов дизель-генератора, оснащенного системой отключения цилиндров / Д. К. Гришин, М. В. Эммиль // Вестник РУДН. Серия «Инженерные исследования». – 2004. – № 1(8). – С. 23–27.

Обеспечение работы дизельного двигателя на холостом ходу методом выключения цилиндров / Е. С. Арсеньев, В. М. Мочалов, В. М. Рудов, В. И. Манохин // Научно-технический сборник в/ч 63539 : сб. науч. тр. – 1980. – № 4. – С. 22–27.

Валеев Д. Х. Возможности улучшения экономических и экологических свойств дизелей КамАЗ-740 отключением цилиндров и циклов на режимах холостых ходов и малых нагрузок / Д. Х. Валеев, В. А. Гергенредер, И. Ю. Олесов, Н. Н. Патрахальцев // Двигателестроение. – 1991. – № 8–9. – С. 62–69.

Магнус К. Колебания: Введение в исследования колебательных систем / К. Магнус. – М. : Мир, 1982. – 304 с.

Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер: [Пер. с англ. Л. Г. Корнейчука ; под ред. Э. И. Григолюка] – М. : Машиностроение, 1985. – 472 с.

Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей : учебник для ВУЗов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / [С. И. Ефимов, Н. А. Иващенко, В. И. Ивин и др.] ; под общей редакцией А. С. Орлина, М. Г. Круглова. – [3-е изд. перераб. и доп.]. – М. : Машиностроение, 1985. – 456 с.

Кайдалов Р. О. Дослідження можливості зниження енергетичних втрат автомобіля при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс / Р. О. Кайдалов // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 9 (146). – С. 13–17.

Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин / М. А. Подригало, Н. П. Артѐмов, Д. В. Абрамов, М. Л. Шуляк // Вісник національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – 2015. – № 9 (1118). – С. 98–107.

Подригало Н. М. Влияние неравномерности крутящего момента на динамические и мощностные показатели двигателей внутреннего сгорания колесных машин / Н. М. Подригало // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки. – 2013. – Вып. 38. – С. 18–24.

REFERENCES

Grishin D. K. 2004. Issledovanie perehodnyh processov dizel'–generatora, osnashhennogo sistemoj otkljuchenija cilindrov / D. K. Grishin, M. V. Jemmil' // Vestnik RUDN. Serija « Inzhenernye issledovanija». №1(8). 23-27.

Arsen'ev E. S. 1980. Obespechenie raboty dizel'nogo dvigatelja na holostom hodu metodom vykljuchenija cilindrov / E. S. Arsen'ev, V. M. Mochalov, V. M. Rudov, V. I. Manohin // Nauchno-tehnicheskij sbornik v/ch 63539: sb. nauch. tr. № 4. 22-27.

Valeev D. H. 1991. Vozmozhnosti uluchshenija jekonomicheskih i jekologicheskih svojstv dizelej KamAZ-740 otkljucheniem cilindrov i ciklov na rezhimah holostyh hodov i malyh nagruzok / D. H. Valeev, V. A. Gergenreder, I. Ju. Olesov, N. N. Patrahal'cev // Dvigatelestroenie. № 8-9. 62-69.

Magnus K. 1982. Kolebanija: Vvedenie v issledovanija kolebatel'nyh sistem / K. Magnus: [Per. s nem.]. M.: Mir. 304 p.

Timoshenko S. P. 1985. Kolebanija v inzhenernom dele / S. P. Timoshenko, D. H. Jang, U. Uiver: [Per. s angl. L. G. Kornejchuka; Pod red. Je. I. Grigoljuka] // M. : Mashinostroenie. 472 p.

Orlin A. S. 1985. Dvigateli vnutrennego sgoranija: Sistemy porshnevyh i kombinirovannyh dvigatelej. Uchebnik dlja VUZov po special'nosti «Dvigateli vnutrennego sgoranija» / S. I. Efimov, N. A. Ivashhenko, V. I. Ivin i dr. [Pod obshhej redakciej A. S. Orlina, M. G. Kruglova] // 3-e izd. pererab. i dop. M. : Mashinostroenie. 456 p.

Kajdalov R. O. 2016. Doslidzhennja mozhlyvosti znyzhennja energetychnyh vtrat avtomobilja pry vykorystanni gibrydnogo elektromehanichnogo pryvodu veduchyh kolis / R. O. Kajdalov // Systemy obrobky informacii'. Vol. 9 (146). 13-17.

Podrigalo M. A. 2015. Ocenka dopolnitel'nyh jenergeticheskih poter pri ustanovivshemsja rezhime dvizhenija transportno-tjagovyh mashin / M. A. Podrigalo, N. P. Artjomov, D. V. Abramov, M. L. Shuljak // Vіsnik nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ». Zbіrnik naukovih prac'. Serіja: Avtomobіle- ta traktorobuduvannja. Vol. 9 (1118). 98-107.

Podrigalo N. M. 2013. Vlijanie neravnomernosti krutjashhego momenta na dinamicheskie i moshhnostnye pokazateli dvigatelej vnutrennego sgoranija kolesnyh mashin / N. M. Podrigalo // Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. Tehnicheskie nauki. –– Vol. 38. 18-24.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
А. Молодан, МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ ВИКЛИКАНИХ НЕРІВНОМІРНІСТЮ КРУТНОГО МОМЕНТУ ДВИГУНА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ЦИЛІНДРІВ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles