ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПОЄДНАННЯМ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПАЯННЯ

Автор(и)

  • Валерій Іванович Савуляк Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Антонович Заболотний Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Віталійович Бакалець Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

зварювання, паяння, тріщини, металоконструкції, ударна в‘язкість, зварний шов

Анотація

В статті запропоновано використання поєднання технології зварювання та паяння в якості методу ремонту ділянок металоконсрукцій, що пошкоджені тріщинами.

Об’єкт дослідження – зварний шов та навколошовна зона, що сформовані технологією зварювання-паяння.

Мета роботи – визначення впливу кількості розчиненої міді у об’ємі зварного шва на ударну в’язкість з‘єднання.

Підсилення та ремонт ділянок металоконструкцій із зародженими тріщинами можливе шляхом приварювання додаткових елементів. Таке технологічне рішення забезпечує підвищення міцності конструкції, але одночасно призводить до негативної зміни структури в зоні температурного впливу та зменшення у ній корозійної стійкості.

Один із способів усунення таких недоліків полягає у поєднанні процесів зварювання та паяння. В якості паяльного матеріалу для захисту навколошовної зони запропоновано використовувати мідь. В наслідок потрапляння та розчинення міді у зварному шві можлива зміна механічних характеристик з‘єднання. В роботі виконані дослідження впливу вмісту міді в шві на ударну в'язкість зварених зразків.

Встановлено, що наявність мідних припоїв не погіршуєь процес зварювання та формування зварного шва, проте змінює його механічні властивості, зокрема ударну в‘язкість. Відновлення та зміцнення сталевих конструкцій шляхом використання комбінованого зварювання з використанням припоїв на основі міді окрім підвищення характеристик міцності такого з'єднання забезпечує корозійний захист зони термічного впливу.

Біографії авторів

Валерій Іванович Савуляк, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості

Сергій Антонович Заболотний, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

Дмитро Віталійович Бакалець, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри технології підвищення зносостійкості

Посилання

Максапетян Г. В. Определение напряженного состояния рам грузовых автомобилей при различных кузовах / Г. В Максапетян, Г. Дж. Кочинян // Сборник научных трудов АрмСХИ. – 1977. – Вып. XXVIII. – С. 112–115.

Савуляк В. І. Поєднання зварювання та паяння для ремонту рам транспортних засобів / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, Д. В. Бакалець // Проблеми трибології. – 2014. – №3(73). – С17–21.

Сварка меди со сталью в среде углекислого газа / Н. Г. Лосицкий, В. Я. Глушко, А. Е. Митус и др. // Химическое и нефтяное машиностроение. – 1973. – № 6.– С. 26–28.

Сварка разнородных металлов и сплавов В. Р. Рябов, Д. М. Рабкин, Р. С. Курочко, Л. Г. Стрижевcкая. – М. : Машиностроение, 1984.

Вайнерман А. Е. О влиянии проникновения медного сплава на свойства соединений, получаемых наплавкой сплавов на сталь / А. Е. Вайнерман // Наплавка металлов. – Л. : ЛДНТП, 1970. – Ч. ІІ. – С. 25–35.

Грудзинский Б. В. О взаимодействии расплавленной меди со сталями при наплавке и сварке / Б. В. Грудзинский, И. А. Шлямнева, Г. А. Степанов // Сварочное производство. – 1970. – № 12. – С. 10–12.

Рабкин Д. М. Сварка разнородних металлов. / Д. М. Рабкин, В. Р. Рябов, С. М. Гуревич. – К. : Техника, 1976. – 208 с.

Патент на корисну модель 21033 Україна, МПК B23К 9/23 (2006.01). Спосіб нероз’ємного з’єднання металічних конструкцій елементів зварюванням плавленням / Кльонишев В. В., Колодяжний А. В., Головня В. В., Маштаков М. М. – № u 201300304 ; заявл. 09.12.1992 ; опубл. 07.10.1997, Бюл. № 10. – 4 с.

Бакалець Д. В. Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин / Д. В. Бакалець, В. І. Савуляк // Технічні науки : збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. – Випуск 11(66), т. 2. – С. 302–306.

Savulyak V. I. Improvement of strengthening and repair of frame structures welding methods / V. I. Savulyak, S. A. Zabolotniy, D. V. Bakalets / New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies. – 2013. – № 20. – S. 189–192.

Савуляк В. І. Вплив заліковування тріщин мідними сплавами на міцність сталевих конструкцій / В. І. Савуляк, Д. В. Бакалець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 4. – С. 172–175.===== REFERENCES =====

Maksapetyan G.V. Opredelenie napryazhennogo sostoyaniya ram gruzovyh avtomobilej pri razlichnyh kuzovah / G.V Maksapetyan, G. Dzh. Kochinyan // Sbornik nauchnyh trudov ArmSKHI. – 1977. – Vyp. XXVIII. – S. 112–115.

Savulyak V. І. Poednannya zvaryuvannya ta payannya dlya remontu ram transportnih zasobіv / V. І. Savulyak, S. A. Zabolotnij, D. V. Bakalec' // Problemi tribologії. – 2014. – № 3(73). – S. 17–21.

Svarka medi so stal'yu v srede uglekislogo gaza / N. G. Losickij, V. YA. Glushko, A. E. Mitus i dr. // Himicheskoe i neftyanoe mashinostroenie. – 1973. – № 6.– S. 26–28.

Svarka raznorodnyh metallov i splavov // V. R. Ryabov, D. M. Rabkin, R. S. Kurochko, L. G. Strizhevckaya. – М. : Mashinostroenie, 1984.

Vajnerman A. E. O vliyanii proniknoveniya mednoro splava na svojstva soedinenij, poluchaemyh naplavkoj splavov na stal' / Vajnerman A. E // Naplavka metallov. – L. : LDNTP, 1970. – Сh. ІІ. – S. 25–35.

Grudzinskij B. V. O vzaimodejstvii rasplavlennoj medi so stalyami pri naplavke i svarke / B. V. Grudzinskij, I. A. SHlyamneva, G. A. Stepanov // Svarochnoe proizvodstvo. – 1970. – № 12. – S. 10–12.

Rabkin D. M. Svarka raznorodnih metalov. / D. M. Rabkin, V. R. Ryabov, S. M. Gurevich. – K. : Tekhnika, 1976. – 208 s.

Patent na korisnu model' 21033 Ukraina, MPK B23K 9/23 (2006.01). Sposіb nerozemnogo zеdnannya metalіchnih konstrukcіj elementіv zvaryuvannyam plavlennyam / Kl'onishev V. V., Kolodyazhnij A. V., Golovnya V. V., Mashtakov M. M. – № u 201300304 ; zayavl. 09.12.1992 ; opubl. 07.10.1997, Byul. № 10. – 4 s.

Bakalec' D. V. Pіdvishchennya nadіjnostі ta vіdnovlennya metalokonstrukcіj transportnih ta sіl's'kogospodars'kih mashin / D. V. Bakalec', V. І. Savulyak // Tekhnіchnі nauki : Zbіrnik naukovih prac' Vіnnic'kogo nacіonal'nogo agrarnogo unіversitetu. – V., 2012. – Vipusk 11(66), t. 2. – S. 302–306.

Savulyak V. I. Improvement of strengthening and repair of frame structures welding methods / V. I. Savulyak, S. A. Zabolotniy, D. V. Bakalets / New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies. – 2013. – № 20. – S. 189–192.

Savulyak V. І. Vpliv zalіkovuvannya trіshchin mіdnimi splavami na mіcnіst' stalevih konstrukcіj / V. І. Savulyak, D. V. Bakalec' // Vіsnik Vіnnic'kogo polіtekhnіchnogo іnstitutu. – 2012. – № 4. – S. 172–175.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 270

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, і Д. В. Бакалець, «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПОЄДНАННЯМ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПАЯННЯ», ВМТ, вип. 1, с. 103–110, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають