Термінологія морфологічного середовища для моделювання технічних систем

Автор(и)

  • Роман Володимирович Зінько Національний університет «Львівська політехніка»
  • Юрій Юліанович Скварок Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
  • Віктор Євгенович Мартин Львівський державний автомобільно-дорожній коледж
  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Ярослав Владиславович Сафтюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-63-72

Ключові слова:

термін, термінотворення, моделювання технічних систем, морфологічного середовища, тезаурус, міждисциплінарний підхід

Анотація

На відміну від слів мови спільних цілей, виникнення терміна проходить складніший шлях і пов’язане з новим явищем дійсності, тому не є спонтанним. Термін, на відміну від слів природної мови, завжди описує єдину для всіх, чітко визначену, множину матеріальних об’єктів або їх взаємодій і відносин. Кожен термін має чітке визначення, що обумовлює таку єдність, і для розуміння терміна необхідно знати як його власне визначення, так і визначення всіх термінів, що використовувалися в його визначенні, аж до базових, невизначуваних, понять. Поява терміна, на відміну від слів мови спільних цілей, проходить складніший шлях і не є спонтанною, оскільки пов’язана з новим явищем дійсності, номінація якого є однією з ланок процесу пізнання. Бурхливе утворення нових явищ потребує власної термінології.

У статті проведено аналіз терміноутворення для напряму моделювання технічних систем за допомогою морфологічного середовища. Розглядаються різні способи формування термінів, основними з яких є: формування шляхом словотворчого деривату - створення нових слів із наявних у мові морфем за відомими (зазвичай продуктивними) моделями; шляхом семантичного деривату, інакше кажучи, формування на базі подібності з явищем вже відомим нового явища; завдяки запозиченню слів з інших мов. Наведено приклад утворення тезаурусу. Розглянуто способи формування термінів: шляхом словотворчого деривату; шляхом семантичного деривату; через запозичення слів з інших мов, проаналізовано алгоритм та особливості реалізації кожного способу.

Авторами наведено класифікацію термінів та схема процесу утворення термінів, також наведено алгоритм використання споріднених термінів між суміжними дисциплінами, наголошується, що спостерігається можливість використання термінів між спорідненими дисциплінами. Міждисциплінарний підхід реалізується там, де спільно використовуються для вивчення одного і того ж явища методології і теоретичні основи різних наук, зокрема далеких одна від одної дисциплін. Міждисциплінарний підхід створює можливість використання термінів між спорідненими дисциплінами. Показано процес такого використання.

Біографії авторів

Роман Володимирович Зінько , Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор

Юрій Юліанович Скварок , Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

канд. техн. наук, доцент

Віктор Євгенович Мартин , Львівський державний автомобільно-дорожній коледж

викладач

Андрій Павлович Поляков , Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор

Ярослав Владиславович Сафтюк , Вінницький національний технічний університет

магістр

Посилання

Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу): монографія. Київ, 2006. 99 с.

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. Львів: Світ, 1994. 216 с.

Веклинець Л. М. Структура і походження сучасної української психологічної термінології: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Ін-т укр. мови. Київ, 1997. 226 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. 423 с.

Онуфрієнко Г. С. Французькі запозичення в юридичній термінології східнослов’янських мов: парадигматичний і синтагматичний аспекти. Мовознавство. 2002. № 1. С. 60–62.

Городенська К. Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. / відп. ред. JI. О. Симоненко. Київ, 2009. Вип. 8. С. 4.

Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміну в гуманітарних науках: монографія. Львів: Вид-во центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 358 с.

Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація. Київ: НАДУ, 2008. 184 с.

Винник О. В. Метафоричні найменування економічної лексики у спеціальних словниках. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. / відп. ред. JI. О. Симоненко. Київ, 2007. Вип. 7. С. 329.

Дорошенко С. М. Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості: дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01. Київ, 2004. 191 с.

Царьова І. В. Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції: навч. посіб. Дніпро: Вид-во «Інновація», 2019. 114 с.

Jackson H. Lexicography: an introduction. Routledge, 2002. 190 р.

Karpova O., Kartashkova Е. Lexicology and Terminology: A Worldwide Outlook. Cambridge Scholars Publishing. New edition, 2009. 205 р.

Lipka L. English lexicology: lexical structure, word semantics & word-formation. Gunter Narr Verlag, 2002. Vol. 941, еdition 3. 244 с.

Myking J. Sign models in Terminology: tendencies and functions. LSP and Professional communication. DSFF. 2002. Vol. 2, № 1.

Іванова О. А. Термінологічні словники: класифікаційні ознаки. Українсьа мова. 2006. № 4. С. 88.

Pflüger J., Dorries М. Language in Computing. Experimenting in tongues: Studies in science and language. Stanford: Stanford University Press, 2002. P. 125–164.

Наконечна Г. Б. Українська науково-технічна термінологія. Історія та сучасність. Львів, 1999. 461 с.

Андреєв С. М. Англо-російсько-український словник науково-технічної термінології. Харків: «Факт», 1999.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ: Либідь, 2001. 224 с.

Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу: монографія. Вінниця: Нова книга, 2013. 448 с.

Матвєєва С. А. Когнітивно-фреймова теорія термінологічних номінацій та дефініцій: перекладацький аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 43. Т. 4. С. 75–77. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.43.4.18.

Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери. Вісник Книжкової палати. 2011. № 8. С. 13.

Мазурик Д. Нове в українській лексиці: словник-довідник. Львів: Світ, 2002. 130 с.

Коржаєва Ю. В. Неонімія у сучасній французькій мові: способи та шляхи термінотворення. URL: http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/ visnyk/Visnyk_16 /articles/ Korzhayeva.pdf

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. Львів: Світ, 1994. 216 с.

Крашеніннікова Т.В. Мова і термінологія наукових досліджень: навч. посіб. Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2021. 88 с.

Зінько Р. В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. 386 с.

Гриценко П. Ю., Симоненко Л. О. Українська термінологія і термінографія на етапі розбудови. Українська наукова термінологія: зб. матеріалів науково-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Стан та перспективи». Київ, 2008. С. 7.

Ктитарова Н. К. Загальне мовознавство: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Дніпродзержинськ: ДДТУн-т, 2009. 144 с.

Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Львів: Кальварія, 1999. С. 26.

Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Методики розробки термінології предметної області як базису для формування онтологій та тезаурусів. Проблеми інформатизації та управління. 2009. № 3(27). С. 26–34. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/pitu/2009_2/content/archive/26-34.pdf

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 58

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
Р. В. . Зінько, Ю. Ю. . Скварок, В. Є. . Мартин, А. П. . Поляков, і Я. В. . Сафтюк, «Термінологія морфологічного середовища для моделювання технічних систем», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 63–72, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>