ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ НА ЙОГО СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Жанна Павлівна Дусанюк Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Володимирович Дерібо Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Володимирович Репінський Вінницький національний технічний університет
  • Артем Олександрович Жарський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: рукав високого тиску, гумові шари, металеві обплетення, передатне відношення, жорсткість, жорсткість, статичний коефіцієнт податливості

Анотація

Мета роботи – виявлення впливу конструктивних параметрів рукава високого тиску і тиску в порожнині на його статичні характеристики: передатні відношення між шарами, жорсткість, статичний коефіцієнт податливості.
Проведено дослідження залежності передатних відношень гумових шарів, що входять в конструкцію, від їх товщини для різних типорозмірів рукавів високого тиску. Встановлено вплив товщини гумових шарів на їх жорсткість, а також товщини металевих обплетень та тиску в порожнині на їх жорсткість для різних типорозмірів рукавів високого тиску. Визначено вплив вказаних вище параметрів (товщини, жорсткості гумових шарів та металевих обплетень), тиску у внутрішній порожнині рукава високого тиску на його статичний коефіцієнт податливості.
Розглянута методика може бути використана під час проектування і дослідження гідроприводів технологічних машин, в склад яких входять рукави високого тиску, з метою забезпечення необхідного за величиною статичного коефіцієнта податливості.

Біографії авторів

Жанна Павлівна Дусанюк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Олександр Володимирович Дерібо, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Сергій Володимирович Репінський, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Артем Олександрович Жарський, Вінницький національний технічний університет

студент, факультет машинобудування та транспорту

Посилання

Лепетов В. А. Расчеты и конструирование резиновых технических изделий / В. А. Лепетов, Л. Н. Юрцев. – Ленинград : Химия, 1977. – 408 с.

Немировский И. А. Графо-аналитический метод расчета гидроприводов / И. А. Немировский. – М. : Машиностроение, 1968. – 144 с.

Сомов Д. О. Модуль об’ємної пружності оболонок високого тиску з металевим обплетенням / Д. О. Сомов // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – 1996. – В. 3. – С. 147–159.

Дослідження динамічних характеристик рукавів високого тиску / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, В. І. Савуляк, С. В. Дусанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. – № 1. – С. 83–87.

Савуляк В. І. Математичне моделювання та імітаційні дослідження статичних характеристикрукавів високого тиску / В. І. Савуляк, Ж. П. Дусанюк, С. В. Дусанюк // Вибрации в технике и технологиях. – 1998. – № 1(5). – С. 44–47.

Дусанюк Ж. П. Імітаційні дослідження впливу параметрів рукава високого тиску на йогожорсткість / Ж. П. Дусанюк, С. В. Дусанюк, О. В. Карватко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 3. – С. 80–84.

Дусанюк Ж. П. Волновые процессы в гидросистемах с нелинейными упругими свойствамитрубопроводов : дис. … канд. техн. наук / Жанна Павловна Дусанюк. – Винница, 1990. – 255 с.

Немировский И. А. Расчет гидроприводов технологических машин / И. А. Немировский,Н. Г. Снисарь. – Киев : Тэхника, 1992. – 181 с.

Дусанюк Ж. П. Вплив конструктивних параметрів рукава високого тиску на статичніхарактеристики [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14–23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4959.

REFERENCES

Lepetov V. A. Raschety i konstruirovaniye rezinovykh tekhnicheskikh izdeliy / V. A. Lepetov,L. N. Yurtsev. – Leningrad : Khimiya. 1977. – 408 s.

Nemirovskyi I. A. Grafo-analiticheskiy metod rascheta gidroprivodov / I. A. Nemirovskyi. – M. :Mashinostroyeniye. 1968. – 144 s.

Somov D. O. Modul obiemnoi pruzhnosti obolonok vysokoho tysku z metalevym obpletenniam / D.O. Somov // Naukovi notatky : mizhvuzivskyi zbirnyk (za napriamom «Inzhenerna mekhanika»). – 1996. – V. 3. – S. 147–159.

Doslidzhennia dynamichnykh kharakterystyk rukaviv vysokoho tysku / Zh. P. Dusaniuk,O. V. Deribo, V. I. Savuliak, S. V. Dusaniuk // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 1998. – № 1. – S. 83–87.

Savuliak V. I. Matematychne modeliuvannia ta imitatsiini doslidzhennia statychnykhkharakterystyk rukaviv vysokoho tysku / V. I. Savuliak, Zh. P. Dusaniuk, S. V. Dusaniuk // Vybratsyy v tekhnyke y tekhnolohyiakh. – 1998. – № 1(5). – S. 44–47.

Dusaniuk Zh. P. Imitatsiini doslidzhennia vplyvu parametriv rukava vysokoho tysku na yohozhorstkist / Zh. P. Dusaniuk, S. V. Dusaniuk, O. V. Karvatko // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2004. – № 3. – S. 80–84.

Dusaniuk Zh. P. Volnovyye protsessy v gidrosistemakh s nelineynymi uprugimi svoystvamitruboprovodov : dis. … kand. tekhn. nauk / Zhanna Pavlovna Dusaniuk. – Vinnitsia. 1990. – 255 s.

Nemirovskyi I. A. Raschet gidroprivodov tekhnologicheskikh mashin / I. A. Nemirovskyi,N. G. Snisar. – Kiyev : Tekhnika. 1992. – 181 s.

Dusaniuk Zh. P. Vplyv konstruktyvnykh parametriv rukava vysokoho tysku na statychnikharakterystyky [Elektronnyi resurs] / Zh. P. Dusaniuk, S. V. Repinskyi // Materialy XLVII naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU, Vinnytsia, 14-23 bereznia 2018 r. – Elektron. tekst. dani. – 2018. – Rezhym dostupu : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4959.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
Ж. Дусанюк, О. Дерібо, С. Репінський, і А. Жарський, ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ НА ЙОГО СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)