ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ

  • Ігор Вікторович Твердохліб Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: ворох люцерни, агротехнічні вимоги, технологія збирання, рухомий диск

Анотація

Насінники трав мають низку специфічних особливостей, які відрізняють їх від зернових культур, що обумовлює значні відмінності фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалу.
У статті представлено аналіз технологій збирання насінників бобових трав з обробкою врожаю на стаціонарі з використанням розробленого теркового пристрою.
Запропоновано конструкцію пристрою в якому процес витирання бобів відбувається в робочому просторі, який утворюють два диски – рухомий і нерухомий.

Біографія автора

Ігор Вікторович Твердохліб, Вінницький національний аграрний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Посилання

1. Жалнин Э. В. Типовые технологии уборки трав на семена с обработкой урожая на стационарном пункте / Э. В. Жалнин, Э. Я. Улицкий, А. П. Орехов. – М. : Колос, 1990. – 48 с.
2. Федосеев В. В. Механизированная технология возделывания и уборки бобовых культур / В.В. Федосеев. – М. : Россельхозиздат, 1989. – 183 с.
3. Рагулин М. С. Очистка, сушка и хранение семян трав. / М. С. Рагулин. – М. : Россельхозиздат, 1990. – 160 с.
4. Иванов А. Е. Механизация производства семян многолетних трав / А. Е. Иванов, М. М. Митрофанов, Ф. Н. Эрк. – Л. : Колос, 1991, – 190с.
5. Антипин В. Г. Производство семян многолетних трав / В. Г. Антипин, Ф. Н. Эрк, М. М. Митрофанов. – М. : Россельхозиздат, 1986. – 191 с.
6. Пат № 101449 Україна. МПК A01F 11/00, A01F 7/00. Молотильно-сепаруючий пристрій / Анеляк М. М, Кузьмич А. Я., Кустов С. О., Сидорчук О. В., Твердохліб І. В. ; заявник і власник ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства». – № а 201200853 ; заявл. 27.01.2012 ; опубл. 25.03.2013. Бюл. № 6.
7.Tverdokhlib I. V. Theoretical studies on the working capacity of disk devices for grindingagricultural crop seeds / I.V. Tverdochlib, A.V.Spirin // Inmateh. Agricultural Engineering. – Bucharest : National Institute of research-development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. – 2016. – V. 48, № 1. – P. 43–52.

==========REFERENCES=========
1.Zhalnin E. B. Typical technologies for the harvesting of grasses on seeds with crop processing at astationary point / E. V. Zhalnin, E. Y. Ulytsky, A. P. Orekhov. - M.: Kolos, 1990. - 48 p.
2.Fedoseev VV Mechanized technology of cultivation and harvesting of legumes / V.V. Fedoseev -M.: Rosselkhozizdat, 1989. - 183 pp.
3.Ragulin M. S. Cleaning, drying and storage of seeds of herbs. / M. S. Ragulin. - M.:Rosselkhozizdat, 1990. - 160 p.
4.Ivanov AE Mechanization of production of seeds of perennial herbs / A. E. Ivanov, M. M.Mitrofanov, F. N. Erk. - L.: Kolos, 1991, - 190s.
5.Antipin V.G. Production of seeds of perennial herbs / V.G. Antipin, F.N. Erk, M. M. Mitrofanov. -M.: Rosselkhozizdat, 1986. - 191 p.
6.Pat № 101449 Ukraine. IPC A01F 11/00, A01F 7/00. Hammer-separating device / Anelak M. M.,Kuzmich A. Ya., Kustov S. O., Sidorchuk O. V., Tverdokhlib I.V .; the applicant and owner of the NSC "Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture". - No. 201200853; stated. 27.01.2012; has published March 25, 2013 Bull No. 6
7.Tverdokhlib I.V. Theoretical studies on the working capacity of disk machines for grindingagricultural crops / I.V. Tverdochlib, A.V.Spirin // Inmateh. Agricultural Engineering. - Bucharest: National Institute for Research and Development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. - 2016 - V. 48, No. 1. - P. 43-52.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
І. Твердохліб, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)