АНАЛІЗ РИНКУ АВТОРТАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Павло Васильович Попович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Оксана Степанівна Шевчук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Марія Василівна Бабій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Володимир Олексійович Дзюра Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ключові слова:

пасажирські перевезення, вантажні перевезення, вантажооборот, ринок транспортних послуг

Анотація

Представлено результати дослідження стану і тенденцій, динаміку і структуру ринку транспортних послуг, включаючи зовнішньоекономічні вантажопотоки за період 2010–2016 рр. Сучасна світова економіка розвивається темпами при яких економічні відносини набувають властивостей комплексності багатошаровості та стають багатоступінчастими, для забезпечення сталого розвитку таких відносин важливу роль має транспорт, причому потреби в галузі транспорту, в тому числі автомобільних перевезеннях, суттєво змінюються. Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення ефективності при формуванні раціональних схем руху вантажів за видами товару, що забезпечить можливість зниження транспортних витрат. Встановлено збалансованість споживчого, оптового, і ринку перевезень вантажів в Україні, що мають близькі тренди розвитку. Доведено – ринок транспортних послуг має тенденцію розвитку при об’єктивному зниженні темпів росту. Високий рівень амортизації основних фондів транспорту і недостатні темпи їхнього оновлення є причиною зменшення кількості парку техніки, невідповідності технічному та технологічному рівню вимог, суттєво збільшуючи енергозатрати, шкідливий вплив на екологію, витрати на ремонт та відновлення, не забезпечується необхідний рівень якості та безпеки наданих послуг. Зменшення обсягів перевезень і транспортної роботи відбувається з причин старіння, погіршення технічного стану і скорочення парку рухомого складу, також це спричиняє погіршення якості та безпеки транспортних послуг. Транспортна галузь України потребує оновлення основних фондів, удосконалення технологій перевезень, підвищення якості транспортно-експедиційних послуг на основі вимог ЄС. З метою комплексного розвитку транспортної системи України необхідно удосконалити транспортну політику на державному рівні, орієнтовану на забезпечення транспортного сектора економіки інвестиційними ресурсами з врахуванням фактора, що частка автомобільного транспорту в транспортній системі країни зростає, в умовах сталого, з позитивним трендом, попиту на перевезення вантажів і пасажирів, матиме місце тривалий динамічний розвиток перевізної галузі в цілому.

Біографії авторів

Павло Васильович Попович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедрою транспортних технологій та механіки

Оксана Степанівна Шевчук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспортних технологій та механіки

Марія Василівна Бабій, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат технічних наук, асистент кафедри транспортних технологій та механіки

Володимир Олексійович Дзюра, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій та механіки

Посилання

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Міністерство транспорту та зв'язку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mintrans.gov.ua.
3. Гречка О. В. Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 «Статистика» / О. В. Гречка. – Київ, 2015. – 20 с.
4. Іщенко Н. М. Маркетинг транспортних послуг. [Електронний ресурс] / Н. М. Іщенко. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf.
5. Гурч Л. М. Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг України [Електронний ресурс] / Л. М. Гурч, А. М. Ченчик // Логістика. – №633. – 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vnulp/Logistyka/2008_633/23.pdf.
6. International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO // Source: http://www.wto.org.
7. EU: Transport in Figures 2011 // Source: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf.
8. Підлісний П. І. Стан та тенденції розвитку змішаних вантажних перевезень / П. І. Підлісний, А. М. Брайковська // Економіка та управління : зб. наукових праць. – К. : ДЕТУТ, 2012. – Вип. 19.
9. Брайковська А. М. Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту [Електронний ресурс] / А. М. Брайковська // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 50–54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14.
10. Попович П. В Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / П. В. Попович // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 223–225.
11. Шевчук О. С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожніми мережами / О. С. Шевчук // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 205 – 209.
12. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html.
13. Україна у цифрах. Статистичний збірник / відповідальний за випуск О. А. Вишневська ; за редакцією І. Є. Вернера. – Київ : Державна служба статистики України, 2017. – 240 с.
14. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V. Popovych; O. L. Lyashuk; I. S. Murovanyi [та ін.] // INMATEH – Agricultural Engineering . Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39–46.
15. Popovych P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles / P. V. Popovych, O.L. Lyashuk, O. S. Shevchuk [та ін.] // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2017. – V. 52, Issue 2. – Р. 113–119.
16. Popovich P. V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch // Materials Science . – 2014. – V. 50, № 3. – Р. 377–380.
17. Маркетинг транспортних послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Іщенко / – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf.

==========REFERENCES=========
1. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Ministerstvo transportu ta zv"yazku Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.mintrans.gov.ua.
3. Hrechka O. V. Statystychnyy analiz rynku posluh avtomobil'noho transportu [Tekst] : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.10 / Hrechka O. V. Derzh. VNZ "Kyyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Het'mana". – Kyyiv, 2015. – 20 s.
4. N. M. Ishchenko. Marketynh transportnykh posluh. [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf.
5. Hurch L.M., Chenchyk A.M. Marketynhove doslidzhennya rynku transportnykh posluh Ukrayiny // Lohistyka. – No. 633. – 2008. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural / Vnulp/ Logistyka/2008_633/23.pdf.
6. International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO // Source: http://www.wto.org.
7. EU: Transport in Figures 2011 // Source: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf.
8. Pidlisnyy P.I. Stan ta tendentsiyi rozvytku zmishanykh vantazhnykh perevezen' / Pidlisnyy P.I., Braykovs'ka A.M. // Zb. naukovykh prats', DETUT, «Ekonomika ta upravlinnya», vyp. 19, 2012 r.
9. Braykovs'ka A. M. Doslidzhennya osoblyvostey formuvannya rynku transportnykh posluh yak seredovyshcha funktsionuvannya pidpryyemstv transportu / A. M. Braykovs'ka // Ekonomist. – 2012. – No. 9. – S. 50–54. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14.
10. Popovych P. V Analitychni tekhnolohiyi v zabezpechenni ekonomichnoyi efektyvnosti lohistychnykh system / Popovych P.V. // Visnyk KhNTUS·H.–Kharkiv, 2016.–Vyp. No. 169.– S. 223 – 225.
11. Shevchuk O. S. Vplyv pokaznykiv efektyvnosti na bezpeku rukhu vulychno-dorozhnymy merezhamy/ Shevchuk O.S. // Visnyk KhNTUS·H. – Kharkiv, 2016. – Vyp. No. 169. – S. 205 – 209.
12. http://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html.
13. Ukrayina u tsyfrakh. Statystychnyy zbirnyk. Vidpovidal'nyy za vypusk O. A. Vyshnevs'ka. Za redaktsiyeyu I. Ye. Vernera. – Kyyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2017. – 240 s.
14. Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH – Agricultural Engineering . Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39–46.
15. Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya.// INMATEH – Agricultural Engineering. 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113–119.
16. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovich // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 3. – pp. 377–380.
17. Marketynh transportnykh posluh [Elektronnyy resurs] / N. M. Ishchenko / – Rezhym dostupu: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/333/4.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 2514

Опубліковано

2017-11-03

Як цитувати

[1]
П. В. Попович, О. С. Шевчук, М. В. Бабій, і В. О. Дзюра, «АНАЛІЗ РИНКУ АВТОРТАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ», ВМТ, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.