ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІЛЬНОРОЛИКОВОЇ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ЗМІЩЕННІ НАПІВФОРМ

  • Микола Миколайович Козяр Національний університет водного господарства та природокористування
  • Леонід Володимирович Войтович Національний університет водного господарства та природокористування
  • Леонід Степанович Серілко Національний університет водного господарства та природокористування
  • Володимир Олександрович Щурик Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: центрифуга, відцентрове формування залізобетонних трубчастих виробів, підвіска, радіальне зміщення напівформ, динаміка, вібрації й удари

Анотація

Об’єкт дослідження – центрифуга типу МР-380 для формування залізобетонних довговимірних трубчастих виробів, що має вільнороликову підвіску з горизонтальним підпружинюванням станин (опор) і в якій можливі радіальні зміщення напівформ переважно внаслідок зношеності опалубочного парку.
Мета роботи – створення математичної моделі динаміки центрифуги при наявності радіального зміщення напівформ, а також оцінка з її допомогою впливу згаданого зміщення на закон та характер руху опор центрифуги.
Врахування фактору зміщення напівформ актуальне з точки зору запобігання надмірного впливу на процес центрифугування вібрацій та ударів і, як наслідок, погіршення якості виробів, посиленого зношування деталей і вузлів центрифуги, перевищення допустимих рівнів шуму та вібрацій.
В статті наведено результати дослідження динаміки вільнороликової центрифуги для виготовлення залізобетонних трубчастих виробів (типу центрифуги МР-380, з горизонтальним пружним підвішуванням форми-опалубки) при радіальному зміщенні напівформ. Математична модель відповідної механічної системи, створена шляхом графічно-геометричного експерименту, складання диференціальних рівнянь руху та програмного забезпечення для їх розв’язання, дозволила оцінити вплив на динаміку центрифуги чинника зміщення напівформ.
Аналіз отриманих результатів свідчить про значний вплив зміщення напівформ (особливо фактору присутніх при цьому ударних взаємодій) на динаміку системи. Спостерігається «зубоподібність» коливань, значне збільшення амплітуд, а отже шуму та вібрацій, і, як результат, посилюється зношування деталей і вузлів центрифуги, зростає енерговитратність виробництва. Такі чинники при експлуатації існуючих центрифуг подібної конструкції, з урахуванням відомих недоліків з міркувань інтенсифікації формування, свідчать про нагальну потребу заміни поширених центрифуг типу МР-380 на більш досконалі.

Біографії авторів

Микола Миколайович Козяр, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Леонід Володимирович Войтович, Національний університет водного господарства та природокористування

старший викладач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Леонід Степанович Серілко, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Володимир Олександрович Щурик, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Посилання

1. Волянський О. А. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій : підручник : у 2 ч. - К. : Вища шк., 1994. – Ч. 1. Технологія бетону. – 271 с.
2. Щурик В. О. Про вплив жорсткісних, демпфуючих та інерційних характеристик підвіски центрифуги на процес розподілу бетонної суміші при центрифугуванні // Вісник НУВГП : збірник наукових праць. – Рівне, 2005. – Вип. 2(30). – С. 138–145.
3. Косолапов И. И. Изготовление стоек железобетонных опор ВЛ электропередачи. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1985. – 136 с., ил.
4. Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер ; пер. с англ. Л. Г. Корнейчука ; под ред. Э. И. Григолюка. – М. : Машиностроение, 1985. – 472 с.
5. Погребняк А. А. Упругие подвески квазинулевой жесткости тяжелых роторов : автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. техн. наук / А. А. Погребняк. – Львов, 1986. – 23 с.
6. Разработка центрифуги для сопоставления технологий напорного и центробежного формования ж/б стоек опор ЛЭП. Отчет о НИР закл.; № гос.регистрации 01880077021/. – Ровно : УИИВХ, 1990. – 98 с.
7. Щурик В. Механічний пристрій для реалізації крутильної вібрації в роликових та пасових центрифугах / В. Щурик, Л. Серілко, Г. Багнюк // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : тези 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів, 2014. – С. 80.

==========REFERENCES=========
1. Volians’kyy O. A. Tekhnolohiya betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsiy: Pidruchnyk: U 2 ch. – K.: Vyshcha shk., 1994. – Ch. 1. Tekhnolohiya betonu.- 271 s.
2. Shchuryk V. O. Pro vplyv zhorstkisnykh, dempfuyuchykh ta inertsiynykh kharakterystyk pidvisky tsentryfuhy na protses rozpodilu betonnoyi sumishi pry tsentryfuhuvanni.- Visnyk NUVHP (zbirnyk naukovykh prats’). Vyp. 2(30).- Rivne, 2005.- S.138…145.
3. Kosolapov I. I. Izgotovlieniye stoyek zhieliezobietonnykh opor VL eliektropieriedachi.- L.: Eniergoatomizdat. Lieningr. otd-niye, 1985.- 136 s., il.
4. Timoshienko S. P., Yang D.K., Uiver U. Koliebaniya v inzhieniernom dielie/ Per. s angl. L.G.Kornieychuka; pod ried. E.I.Grigoliuka.- M.: Mashinostroyeniye, 1985.- 472 s.
5. Pogriebniak A. A. Uprugiye podvieski kvazinulievoy zhiestkosti tiazhielykh rotorov. A/rief. dis. na soisk. uch. st. k.t.n., L’vov, LPI, 1986.- 23 s.
6. Razrabotka tsientrifugi dlia sopostavlieniya tiekhnologiy napornoho i tsientrobiezhnoho formovaniya z/b stoyek opor LEP. Otchiet o NIR zakl.; № gos.riegistratsii 01880077021/ Rovno: UIIVK, 1990.- 98 s.
7. Shchuryk V., Serilko L., Bahniuk H. Mekhanichnyy prystriy dlia realizatsiyi krutyl’noyi vibratsiyi v rolykovykh ta pasovykh tsentryfuhakh. Tezy 4-i Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Teoriya ta praktyka ratsional’noho proektuvannia, vyhotovlennia i ekspluatatsiyi mashynobudivnykh konstruktsiy. - L’viv, 2014, s. 80.
Опубліковано
2017-11-02
Як цитувати
[1]
М. Козяр, Л. Войтович, Л. Серілко, і В. Щурик, ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІЛЬНОРОЛИКОВОЇ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ЗМІЩЕННІ НАПІВФОРМ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles