ПРИВОД ЗНЕВОДНЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гідропривод, сміттєвоз, тверді побутові відходи, зневоднення, ущільнення, первинна переробка

Анотація

Об'єкт дослідження – привод зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі. Мета роботи – розробка схеми приводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі. Метод дослідження – синтез.
Встановлено, що недоліком існуючої схеми приводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі є дещо незадовільні, як для мобільної машини, масогабаритні показники зневоднювального обладнання, викликані значними розмірами компонентів твердих побутових відходів, що викликає збільшення діаметра пресувальних валків для надійного захоплення цих компонентів. З’ясовано, що додатковими недоліками цього гідроприводу є низька продуктивність сміттєвоза та вузька область застосування. Низька продуктивність сміттєвоза викликана тим, що видалена пресувальними вальцями з відходами волога потрапляє в кузов сміттєвоза разом із зневодненими твердими побутовими відходами, де частина її може бути знову поглинута зневодненими відходами, а в каналізаційну мережу відведено лише її решта, що перешкоджає забезпеченню високого коефіцієнта ущільнення твердих побутових відходів та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору. Вузька область застосування сміттєвоза викликана тим, що видалена з твердих побутових відходів волога може бути відведена в каналізаційну мережу лише в тих місцях їхнього збору, які обладнані каналізаційними колекторами.
В статті запропоновано нову схему приводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі.
Проведене в статті дослідження дозволяє встановити, що запропонована схема гідроприводу зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі дозволяє забезпечити збільшення їхнього коефіцієнта ущільнення та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору, а також здійснити попередню переробку відходів шляхом їхнього зневоднення та частково подрібнення.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим оступу: http://sta-sumy.gov.ua/data/material/000/ 072/115110/Ugoda_pro_asots_ats_yu.pdf – 235 с.
2. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. –№ 2 (7). – С. 88–91.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим оступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF.
4. Березюк О. В. Шляхи підвищення ефективності пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. –№ 1 (6). – С. 111–114.
5. Березюк О. В. Структура машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2015. – № 2. – С. 3–7.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідроімпульсний привод установки для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 71–75.
7. Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / І. В. Севостьянов. – К., 2013. – 43 с.
8. Патент України № 90924 U, МПК(2014.01) B65F 3/00. Гідропривод ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі / Березюк О. В. ; власник патенту Березюк О. В. – u201400966 ; заявл. 03.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.
9. Патент України № 109036 U, МПК(2016.01) B65F 3/00. Гідропривод зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі / Березюк О. В. ; власник патенту Березюк О. В. – u201601154 ; заявл. 11.02.2016 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.==========REFERENCES===================
1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom ta yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Elektronnyi resurs] : http://sta-sumy.gov.ua/data/material/000/ 072/115110/Ugoda_pro_asots_ats_yu.pdf – 235 s. (Ukr)
2. Bereziuk O. V. Matematychne modeliuvannia prohnozuvannia obiemiv utvorennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv ta ploshch polihoniv i smittiezvalyshch v Ukraini / O. V. Bereziuk // Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi : Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2009. – No. 2 (7). – S. 88-91. (Ukr)
3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 bereznia 2004 roku No. 265 «Pro zatverdzhennia Prohramy povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy» [Elektronnyi resurs] / Kabinet Ministriv Ukrainy : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show//265-2004-%D0%BF. (Ukr)
4. Bereziuk O. V. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti presuvannia tverdykh pobutovykh vidkhodiv u smittievozakh / O. V. Bereziuk // Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi : Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2009. – No. 1 (6). – S. 111-114. (Ukr)
5. Bereziuk O. V. Struktura mashyn dlia zbyrannia ta pervynnoi pererobky tverdykh pobutovykh vidkhodiv / O. V. Bereziuk // Visnyk mashynobuduvannia ta transportu. – 2015. – No. 2. – S. 3-7. (Ukr)
6. Iskovych-Lototskyi R. D. Hidroimpulsnyi pryvod ustanovky dlia vibratsiinoho znevodnennia vtorynnykh produktiv kharchovykh pererobnykh vyrobnytstv / R. D. Iskovych-Lototskyi, R. R. Obertiukh, O. V. Polishchuk // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2010. – No. 2. – S. 71-75. (Ukr)
7. Sevostianov I. V. Teoretychni osnovy protsesiv ta obladnannia dlia vibroudarnoho znevodnennia vidkhodiv kharchovykh vyrobnytstv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. tekhn. nauk : spets. 05.18.12 “Protsesy ta obladnannia kharchovykh, mikrobiolohichnykh ta farmatsevtychnykh vyrobnytstv” / I. V. Sevostianov. – K., 2013. – 43 s. (Ukr)
8. Patent Ukrainy № 90924 U, MPK(2014.01) B65F 3/00. Hidropryvod ushchilnennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv u smittievozi / Bereziuk O. V.; vlasnyk patentu Bereziuk O. V. – u201400966; Zaiavl. 03.02.2014. Oderzh. 10.06.2014, Biul. No. 11. (Ukr)1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим оступу: http://sta-sumy.gov.ua/data/material/000/ 072/115110/Ugoda_pro_asots_ats_yu.pdf – 235 с.
2. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. –№ 2 (7). – С. 88–91.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим оступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF.
4. Березюк О. В. Шляхи підвищення ефективності пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. –№ 1 (6). – С. 111–114.
5. Березюк О. В. Структура машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2015. – № 2. – С. 3–7.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Гідроімпульсний привод установки для вібраційного зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 71–75.
7. Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / І. В. Севостьянов. – К., 2013. – 43 с.
8. Патент України № 90924 U, МПК(2014.01) B65F 3/00. Гідропривод ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі / Березюк О. В. ; власник патенту Березюк О. В. – u201400966 ; заявл. 03.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.
9. Патент України № 109036 U, МПК(2016.01) B65F 3/00. Гідропривод зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі / Березюк О. В. ; власник патенту Березюк О. В. – u201601154 ; заявл. 11.02.2016 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.
REFERENCES
1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom ta yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Elektronnyi resurs] : http://sta-sumy.gov.ua/data/material/000/ 072/115110/Ugoda_pro_asots_ats_yu.pdf – 235 s. (Ukr)
2. Bereziuk O. V. Matematychne modeliuvannia prohnozuvannia obiemiv utvorennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv ta ploshch polihoniv i smittiezvalyshch v Ukraini / O. V. Bereziuk // Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi : Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2009. – No. 2 (7). – S. 88-91. (Ukr)
3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 bereznia 2004 roku No. 265 «Pro zatverdzhennia Prohramy povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy» [Elektronnyi resurs] / Kabinet Ministriv Ukrainy : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show//265-2004-%D0%BF. (Ukr)
4. Bereziuk O. V. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti presuvannia tverdykh pobutovykh vidkhodiv u smittievozakh / O. V. Bereziuk // Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi : Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – Vinnytsia : UNIVERSUM-Vinnytsia, 2009. – No. 1 (6). – S. 111-114. (Ukr)
5. Bereziuk O. V. Struktura mashyn dlia zbyrannia ta pervynnoi pererobky tverdykh pobutovykh vidkhodiv / O. V. Bereziuk // Visnyk mashynobuduvannia ta transportu. – 2015. – No. 2. – S. 3-7. (Ukr)
6. Iskovych-Lototskyi R. D. Hidroimpulsnyi pryvod ustanovky dlia vibratsiinoho znevodnennia vtorynnykh produktiv kharchovykh pererobnykh vyrobnytstv / R. D. Iskovych-Lototskyi, R. R. Obertiukh, O. V. Polishchuk // Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. – 2010. – No. 2. – S. 71-75. (Ukr)
7. Sevostianov I. V. Teoretychni osnovy protsesiv ta obladnannia dlia vibroudarnoho znevodnennia vidkhodiv kharchovykh vyrobnytstv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. tekhn. nauk : spets. 05.18.12 “Protsesy ta obladnannia kharchovykh, mikrobiolohichnykh ta farmatsevtychnykh vyrobnytstv” / I. V. Sevostianov. – K., 2013. – 43 s. (Ukr)
8. Patent Ukrainy № 90924 U, MPK(2014.01) B65F 3/00. Hidropryvod ushchilnennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv u smittievozi / Bereziuk O. V.; vlasnyk patentu Bereziuk O. V. – u201400966; Zaiavl. 03.02.2014. Oderzh. 10.06.2014, Biul. No. 11. (Ukr)
9. Patent Ukrainy № 109036 U, MPK(2016.01) B65F 3/00. Hidropryvod znevodnennia ta ushchilnennia tverdykh pobutovykh vidkhodiv u smittievozi / Bereziuk O. V.; vlasnyk patentu Bereziuk O. V. – u201601154; Zaiavl. 11.02.2016. Oderzh. 10.08.2016, Biul. No. 15. (Ukr)
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
О. Березюк, ПРИВОД ЗНЕВОДНЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ, ВМТ, no 2, pp 14-18, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles