АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

  • Георгій Сергійович Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Анатолійович Шпіта Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: моделювання, фактори впливу, теплові насоси, функції належності, прогнозований технічний стан, лінгвістичні змінні

Анотація

Наведено методику комплексних факторів для експерта проекту з оцінювання технічного стану теплового насоса, що дає змогу отримати належні управлінські рішення з врахуванням кількісних та якісних збуджувальних факторів, які впливають на надійність та довговічність роботи теплового насоса. З метою створення експертно-моделювальної системи для багатофакторного аналізу процесу накопичення факторів, що впливають на технічний стан теплового насоса, був використаний математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Цей метод як взаємозв’язана сукупність математичних моделей дозволяє використовувати експертно-лінгвістичну інформацію для прогнозування технічного стану теплового насосу в залежності від факторів, що його обумовлюють. Побудовано функції належності нечітких оцінок впливу факторів на прогнозований технічний стан теплового насоса. Розроблено дерево логічного висновку ієрархічних зв’язків факторів, які впливають на оцінку стану теплового насоса.

Біографії авторів

Георгій Сергійович Ратушняк, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, професор кафедри теплогазопостачання

Дмитро Анатолійович Шпіта, Вінницький національний технічний університет

аспірант, факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії України /НАН України, Інститут відновлюваної енергетики, Держ. ком. України з енергозбереження –К., 2005.– 45 с.

Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoi-energetiki-ta-rekomendatsii-po-ekologizat sii-palivno-e

Ратушняк Г. С. Моделювання надійності систем теплопостачання на основі лінгвістичної інформації. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві / Г. С. Ратушняк, О. Левицький, О. Г. Ратушняк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 179–192.

Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання : навч. посіб. / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2010.

Теплові насоси. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tteh.com.ua/pub.php?id=15〈=ukr.

Низькопотенційна енергетика : навчальний посібник / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. В. Загорученко, О. Ф. Редько, Г. С. Ратушняк, М. Г. Хмельнюк. – Харків, 2016.

Мальований М. С. Світовий досвід, переваги та недоліки застосування теплових насосів у теплоенергетиці України / М. С. Мальований, О. Ю. Берлінг // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3 – С. 89–94.

Адаменко О. М. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії : монографія / О. М. Адаменко, В. А. Височанський, В. М. Льотко. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 432с.

Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенцальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли : монография / Г. П. Васильев. – М. : Граница, 2006. – 176 с.

Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Москомархитектура. ГУП «НИАЦ», 2001.

Амерханов Р. А. Гетротермальная энергия в системах теплоснабжения / Р. А. Амерханов // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 30–34.

Безродний М. К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2012. – № 1. – С. 7–12.

REFERENCES

Atlas of the energy potential of renewable and non-traditional energy sources of Ukraine / NAS of Ukraine, Renewable Energy Institute, State. com Ukraine on energy saving – K., 2005. - 45 s.

Analysis of the current state of alternative energy and recommendations on ecologization of the fuel and energy complex of Ukraine. [Electronic resource] – Access mode: http://eco.com.ua/content/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoi-energetiki-ta-rekomendatsii-po-ekologizatsii-palivno-e

Ratushniak G. S. Modeling of reliability of heat supply systems on the basis of linguistic information. Modern technologies, materials and constructions in construction. – Ratushniak G. S., Levytsky O., Ratushniak O. G. Vinnytsia, UNIVERSUM. - 2004. – pp. 179-192.

Ratushniak G.S. Energy saving renewable heat sources: Teaching. manual / G. S. Ratushniak, V. V. Djejula, K. V. Anokhina – Vinnytsya : VNTU, 2010

Heat pumps. [Electronic resource] – Access mode: http://tteh.com.ua/pub.php?id=15〈=ukr.

Tutorial. Low-power energy. A. O. Redko, M. K. Bezrodny, M. V. Zagoruchenko, O. F. Redco, G. S. Ratushniak, M. G. Khmelnyuk. – Kharkiv. – 2016.

Malovany M. S. World experience, advantages and disadvantages of using heat pumps in heat power engineering in Ukraine / M. S. Malovany, A. Yu Berling // Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute. – 2012. – No. 3 – P. 89-94.

Adamenko O. M. Alternative fuels and other non-traditional energy sources. Monograph / О. М. Adamenko, V. A. Visochansky, V. M. Liotko – Ivano-Frankivsk : IME, 2001. – 432c.

Vasiliev G. P. Heat supply of buildings and constructions with using low-potential thermal energy of the surface layers Earth: Monograph / G. P. Vasiliev. – M. : Publishing House "Granitsa", 2006 - 176 p.

Guidelines for the application of heat pumps using secondary energy resources and non-conventional renewable energy sources. Mosomarkhitektura. GUP "NIATS", 2001.

Amerkhanov R. A. The heterothermal energy in heat supply systems / R. A. Amerhanov // Industrial heat engineering. – 2006. – Vol. 28, No. 2. – Р. 30-34.

Bezrodnyy M. K. Optimal work of a heat pump in low-temperature heating systems using heat of soil / M. K. Bezrodny, N. O.Prytula // Scientific reports of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – 2012. – №1. – Р. 7-12.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
Г. Ратушняк і Д. Шпіта, АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОВОГО НАСОСА, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles