ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА З НЕЗАЛЕЖНИМ КЕРУВАННЯМ ПОТОКАМИ ТА СТЕЖНОЮ СИСТЕМОЮ

  • Дмитро Олександрович Лозінський Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Миколайович Білінський Вінницький національний технічний університет
  • Лозінська Миколаївна Мальвіна Вінницький національний технічний університет
  • Антон Вікторович Коломійчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: пропорційний електрогідравлічний розподільник, стежна система, динамічні характеристики, золотник другого каскаду

Анотація

Об’єкт дослідження – пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керування потоками.
Мета роботи – дослідження впливу стежної системи на динамічні характеристики пропорційного електрогідравлічного розподільника.
В мобільних машинах гідропривод в багатьох випадках забезпечує виконання основних робочих операцій і якість виконання цих операцій безпосередньо залежить від характеристик його елементів та гідроприводу в цілому.
В роботі, на основі математичної моделі, проведені дослідження впливу конструктивних параметрів на динамічні характеристики
Застосування стежної системи не спричиняє суттєвих погіршень динамічних характеристик, зменшуються перерегулювання та час регулювання, що покращує швидкодію та зменшує перенавантаження.
Вплив конструктивних параметрів на динамічні характеристики не має однозначного характеру і для визначення найбільш раціональних параметрів потребує проведення подальших досліджень.

Біографії авторів

Дмитро Олександрович Лозінський, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Андрій Миколайович Білінський, Вінницький національний технічний університет

студент факультету машинобудування та транспорту

Лозінська Миколаївна Мальвіна, Вінницький національний технічний університет

технік кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Антон Вікторович Коломійчук, Вінницький національний технічний університет

студент факультету машинобудування та транспорту

Посилання

Особливості конструкцій гідророзподільників для гідросистем чутливих до навантаження /Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський, В. А. Ковальчук, Ю. В. Дзісь // Промислова гідравліка і пневматика. – 2009. – № 1. – С. 80–84.

Лозінський Д. О. Порівняльні дослідження варіантів першого каскаду пропорційногоелектрогідравлічного розподільника [Електронний ресурс] / Д. О. Лозінський, Л. Г. Козлов, Є. І. Шевчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. – № 2.– Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2012_2/2012-2.files/uk/12dalehd_ ua.pdf

Лозінський Д. О. Дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника знезалежним керуванням потоків та стежною системою / Д. О. Лозінський, І. С. Михайловський, А. О. Наконечна // Вісник факультету машинобудування та транспорту. – 2016. – №1. – С. 52–58. 4.Пат. 41887 України, МПК8 F15B 11/00 Гідропривід з пропорційним електрогідравлічнимуправлінням / Л.Г. Козлов, Д.О. Лозінський; Заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – № u200900907 ; заявл. 06.02.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11.

Черных И. В. Simulink: среда создания инженерных приложений / И. В. Черных. – М. :Диалог-МИФИ, 2004. – 496 с.

REFERENCES

Kozlov L. H. Osoblyvosti konstruktsii hidrorozpodilnykiv dlia hidrosystem chutlyvykh donavantazhennia / L. H. Kozlov, D. O. Lozinskyi, V. A. Kovalchuk, Iu.V. Dzis // Promyslova hidravlika i pnevmatyka. – 2009. – №1. – S. 80–84.

Lozinskyi D. O. Porivnialni doslidzhennia variantiv pershoho kaskadu proportsiinohoelektrohidravlichnoho rozpodilnyka [Elektronnyi resurs] / D. O. Lozinskyi, L. H. Kozlov, Ie. I. Shevchuk // Naukovi pratsi Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu.– 2012.– №2.– Rezhym dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2012_2/2012-2.files/uk/12dalehd_ua.pdf.

Lozinskyi D. O. Doslidzhennia proportsiinoho elektrohidravlichnoho rozpodilnyka z nezalezhnymkeruvanniam potokiv ta stezhnoiu systemoiu / D. O. Lozinskyi, I. S. Mykhailovskyi, A. O. Nakonechna // Visnyk fakultetu mashynobuduvannia ta transportu. – 2016. – №1. – S. 52–58.

Pat. 41887 Ukrainy, МPК8 F15B 11/00Hidropryvid z proportsiinym elektrohidravlichnymupravlinniam / L. H. Kozlov, D. O. Lozinskyi; Zaiavnyk ta patentovlasnyk Vinnytskyi nats. tekhn. universytet.– №u200900907; zaiavl. 06.02.2009.; opubl. 10.06.2009, Biul. №11.

Chernikh Y. V. Simulink: sreda sozdanyia inzhenernikh prylozhenyi / Y. V. Chernikh. – Dyaloh-MYFY, 2004. – 496 s.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
Д. Лозінський, А. Білінський, Л. Мальвіна, і А. Коломійчук, ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА З НЕЗАЛЕЖНИМ КЕРУВАННЯМ ПОТОКАМИ ТА СТЕЖНОЮ СИСТЕМОЮ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles