МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

  • Олександра Олександрівна Орда Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано модель визначення синергетичного ефекту при функціонуванні системи інтермодальних перевезень між її учасниками на принципах кооперації, яка враховує інтеграційний взаємозв’язок модулів системи. Діяльність учасників інтермодальної доставки вантажів у контейнерах обумовлена необхідністю синхронізації технолого-логістичних параметрів технологічних процесів. В основі кількісної оцінки синергетичного ефекту функціонування всієї системи та окремо кожного з учасників передбачається визначення економії сумарних витрат на виконання технологічних операцій в кожному модулі системи окремо, а також в пунктах «стикування» діяльності учасників. Задачу розподілу синергетичного ефекту між учасниками, за необхідністю врахування узгодження інтересів кожного з них, при взаємодії на вищезазначених принципах пропонується вирішувати за допомогою теоретико-ігрового підходу із застосуванням кооперативних ігор, в основу яких покладено раціональний розподіл загального виграшу між членами коаліції при застосуванні кожним з них раціональних стратегій поведінки.

Дані про автора

Олександра Олександрівна Орда, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант кафедри транспортних технологій

Посилання

1. Орда О. О. Формалізація процесу взаємодії суб’єктів транспортного ринку при
інтермодальних контейнерних перевезеннях / О. О. Орда, Н. Ю. Шраменко // Сучасні технології в
машинобудуванні та транспорті. – 2016. – № 2(6). – С. 167–175.
2. Шраменко Н. Ю. Методологія оцінки синергетичного ефекту при термінальній системі доставки вантажів / Н. Ю. Шраменко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 8(182). – С. 439–444.
3. Наумов В. С. Распределение синергетического эффекта между субъектами рынка транспортных услуг / В. С. Наумов // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. – 4. – С. 85–88.
4. Орда О. О. Модель синхронізації технолого-логістичних параметрів інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань / О. О. Орда, Є. В. Нагорний // Internetional academy journal Web of Schoolar: RS Global Media. – 2017. – № 6(15). – С. 10–15.
5. Петросян Л. А. Теория игр : учеб. пособие для ун-тов / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина – М. : Высш. шк., Книжный дом «Университет», 1998. – 304 с:

==========REFERENCES=========
1. Orda O. O., Shramenko N. Yu. Formalizatsiya protsesu vzayemodiyi sub"yektiv transportnoho rynku pry intermodal'nykh konteynernykh perevezennyakh [The formalization of the interaction of the transport market participants in intermodal container transportation] Suchasni tekhnolohiyi v mashynobuduvanni ta transporti - LNTU Publ., Luts'k, 2016, Vol. 2(6), pp. 167-175.
2. Shramenko N. Yu. Metodolohiya otsinky synerhetychnoho efekta pry terminal'niy systemi dostavky vantazhiv [Methodology for evaluation of synergy effect in terminal cargo delivery system] Aktual'ni problemy ekonomiky, 2016, Vol. 8(182), pp. 439-444.
3. Naumov V. S. Raspredelenye synerhetycheskoho эffekta mezhdu subъektamy rыnka transportnыkh usluh [Distribution of the synergetic effect between transportation services market subjects] Zb. nauk. prats' DNUZT im. ak. V. Lazaryana, 2012, Vol 4, pp.85 – 88.
4. Nahornyy Ye.V., Orda O.O. Model' synkhronizatsiyi tekhnoloho-lohistychnykh parametriv intermodal'nykh konteynernykh perevezen' v lantsyuhakh postachan' [The model of technological and logistic parameters’ synchronization of intermodal container transportation in supply chains] Internetional academy journal Web of Schoolar: RS Global Media, 2017, Vol. 6(15), pp. 10-15.
5. Petrosyan L. A., Zenkevych N. A., Semyna E. A. Teoryya yhr [Game Theory], Moskow.: «Unyversytet» Publ., 1998, 304 p.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
ОРДА, Олександра Олександрівна. МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ. Вісник машинобудування та транспорту, [S.l.], n. 2, nov. 2017. ISSN 2413-4503. Доступно за адресою: <https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/105>. Дата доступу: 23 jan. 2018
Номер
Розділ
Articles