МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

  • Олександра Олександрівна Орда Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: інтермодальні перевезення, синхронізація, кооперація, синергетичний ефект, теорія ігор

Анотація

Запропоновано модель визначення синергетичного ефекту при функціонуванні системи інтермодальних перевезень між її учасниками на принципах кооперації, яка враховує інтеграційний взаємозв’язок модулів системи. Діяльність учасників інтермодальної доставки вантажів у контейнерах обумовлена необхідністю синхронізації технолого-логістичних параметрів технологічних процесів. В основі кількісної оцінки синергетичного ефекту функціонування всієї системи та окремо кожного з учасників передбачається визначення економії сумарних витрат на виконання технологічних операцій в кожному модулі системи окремо, а також в пунктах «стикування» діяльності учасників. Задачу розподілу синергетичного ефекту між учасниками, за необхідністю врахування узгодження інтересів кожного з них, при взаємодії на вищезазначених принципах пропонується вирішувати за допомогою теоретико-ігрового підходу із застосуванням кооперативних ігор, в основу яких покладено раціональний розподіл загального виграшу між членами коаліції при застосуванні кожним з них раціональних стратегій поведінки.

Біографія автора

Олександра Олександрівна Орда, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант кафедри транспортних технологій

Посилання

1. Орда О. О. Формалізація процесу взаємодії суб’єктів транспортного ринку при
інтермодальних контейнерних перевезеннях / О. О. Орда, Н. Ю. Шраменко // Сучасні технології в
машинобудуванні та транспорті. – 2016. – № 2(6). – С. 167–175.
2. Шраменко Н. Ю. Методологія оцінки синергетичного ефекту при термінальній системі доставки вантажів / Н. Ю. Шраменко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 8(182). – С. 439–444.
3. Наумов В. С. Распределение синергетического эффекта между субъектами рынка транспортных услуг / В. С. Наумов // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. – 4. – С. 85–88.
4. Орда О. О. Модель синхронізації технолого-логістичних параметрів інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань / О. О. Орда, Є. В. Нагорний // Internetional academy journal Web of Schoolar: RS Global Media. – 2017. – № 6(15). – С. 10–15.
5. Петросян Л. А. Теория игр : учеб. пособие для ун-тов / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. А. Семина – М. : Высш. шк., Книжный дом «Университет», 1998. – 304 с:

==========REFERENCES=========
1. Orda O. O., Shramenko N. Yu. Formalizatsiya protsesu vzayemodiyi sub"yektiv transportnoho rynku pry intermodal'nykh konteynernykh perevezennyakh [The formalization of the interaction of the transport market participants in intermodal container transportation] Suchasni tekhnolohiyi v mashynobuduvanni ta transporti - LNTU Publ., Luts'k, 2016, Vol. 2(6), pp. 167-175.
2. Shramenko N. Yu. Metodolohiya otsinky synerhetychnoho efekta pry terminal'niy systemi dostavky vantazhiv [Methodology for evaluation of synergy effect in terminal cargo delivery system] Aktual'ni problemy ekonomiky, 2016, Vol. 8(182), pp. 439-444.
3. Naumov V. S. Raspredelenye synerhetycheskoho эffekta mezhdu subъektamy rыnka transportnыkh usluh [Distribution of the synergetic effect between transportation services market subjects] Zb. nauk. prats' DNUZT im. ak. V. Lazaryana, 2012, Vol 4, pp.85 – 88.
4. Nahornyy Ye.V., Orda O.O. Model' synkhronizatsiyi tekhnoloho-lohistychnykh parametriv intermodal'nykh konteynernykh perevezen' v lantsyuhakh postachan' [The model of technological and logistic parameters’ synchronization of intermodal container transportation in supply chains] Internetional academy journal Web of Schoolar: RS Global Media, 2017, Vol. 6(15), pp. 10-15.
5. Petrosyan L. A., Zenkevych N. A., Semyna E. A. Teoryya yhr [Game Theory], Moskow.: «Unyversytet» Publ., 1998, 304 p.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
О. Орда, МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles