https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/issue/feed Вісник машинобудування та транспорту 2018-06-15T15:39:56+03:00 Поляков Андрій Павлович farv@inmt.vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, призначеним для публікації статей, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі машинобудування та транспорту.</p> <p>Виходить 2 рази на рік. Заснований у січні 2015р.</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ&nbsp;№&nbsp;21172-10972Р від 23.01.2015р.</p> https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/114 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 2018-06-14T10:58:21+03:00 Віктор Васильович Аулін AulinVV@gmail.com Дмитро Вадимович Голуб dimchik529@gmail.com Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com <p>Визначено та обґрунтовано сутність якості функціонування транспортних систем. Зазначено, що не дивлячись на велику різноманітність показників якості процесів перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, вони мають однакові або близькі за значенням параметри, регламентовані відповідними стандартами. Виявлено, що стосовно ланцюгів перевезень вантажів і пасажирів якість роботи транспортних систем доцільно оцінювати її доступністю, функціональністю і надійністю.<br>Обґрунтовано виробничу і функціональну компоненти повної якості функціонування транспортних систем від показників базових властивостей відповідної групи. Показано, що найважливішою складовою процесу дослідження транспортних систем є забезпечення відповідного рівня якості їх функціонування. Припущено, що рівні показників якості функціонування транспортних систем, як і рівні показників їх властивостей, поділяються на необхідні, бажані і ті, що пов’язані з можливістю досягнення цілей. Усі перераховані рівні показників якості змінюються в часі, що дає можливість здійснювати прогнозування. Відмінності між необхідним і прогнозованим рівнями стають рушійною силою циклової еволюції, а між бажаним і фактичним – фазовою і видовою еволюціями. В останньому випадку відмінності усуваються шляхом удосконалення існуючих і створюваних нових транспортних систем.<br>З’ясовано поняття етапних функціоналів пристосованості систем на основі відповідних груп узагальнених базових і часткових кваліметричних параметрів. Виявлено, що серед зазначених показників якості надійність є однією з найвагоміших складових роботи транспортних систем. Більш того, їх надійність є основною властивістю, оскільки замовнику при укладенні договору на перевезення вантажів і пасажирів потрібні гарантії якісного виконання транспортних послуг.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/115 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА «MONO-JETRONIC» 2018-06-14T11:57:20+03:00 Віктор Миколайович Барановський Baranovskyj@vmt.vntu.edu.ua Анатолій Володимирович Спірін Spirin@vmt.vntu.edu.ua В’ячеслав Йосипович Зелінський zelinskiy.slava@gmail.com Володимир Сергійович Наляжний Nalyazhnyj@vmt.vntu.edu.ua <p>Система вприскування палива «Mono-Jetronic» – це система переривчастого вприскування палива з електронним блоком керування, що має одну на весь двигун магнітоелектричну форсунку. Основною функцією системи «Mono-Jetronic» є управління процесом вприскування палива.<br>Несправна система вприскування палива супроводжує несправності паливної системи, несправності системи запалювання. З метою попередження та виявлення несправностей систем вприскування палива розробляються різні науково-практичні заходи, що сприяють підвищенню ефективності процесу технічного діагностування.<br>У статті представлено математичну модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic». Побудовано матрицю діагностування та блок-схему її синтезу.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/116 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 2018-06-14T12:16:20+03:00 Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com Сергій Володимирович Цимбал tsymbal_s_v@ukr.net Сергій Сергійович Коробов dabl-s@ukr.net <p>У статті розглянута виробнича система міських пасажирських перевезень як складна система, яка поєднує значну кількість підсистем та елементів, що спільно взаємодіють та визначають ефективність функціонування системи в цілому. Розроблено систему підтримки прийняття рішень для вдосконалення міських пасажирських перевезень, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації впливає на процес прийняття остаточного рішення. Розроблено схему та сформовано основні етапи системи підтримки прийняття рішень з вдосконалення мережі міських пасажирських перевезень.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/117 МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ В ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙНІВ 2018-06-14T13:59:57+03:00 Антоніна Героніївна Буда antbu@ukr.net Володимир Петрович Кужель kuzhel2017@gmail.com Андрій Русланович Юров streetking12@yandex.ua <p>У статті запропоновано застосування сплайнів з метою моделювання зовнішніх поверхонь кузова легкового автомобіля в тривимірному просторі. В роботі розглядається один з ефективних способів створення тривимірних моделей – використання техніки моделювання сплайнами. Наведено алгоритм моделювання сплайнами, як один із різновидів моделювання, який характеризується високою якістю та деталізацією, тобто, відтворенням всіх подробиць деталей моделі, але робота з ними потребує високої кваліфікації конструктора для остаточного відображення поверхні вручну.<br>Мета роботи – запропонувати підхід 3D моделювання форм кузова легкового автомобіля з використанням одного з ефективних способів – техніки моделювання сплайнами.<br>В кінцевому підсумку слід за допомогою сплайнів (тривимірних кривих) здійснити побудову сплайна каркаса, що дозволить спроектувати або модернізувати елементи кузова; відновити форму пошкоджених елементів кузова, якщо деталь необхідно виготовляти на замовлення, у такому випадку 3D модель застосовується як шаблон для майбутньої матриці деталі.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/118 ОГЛЯД НАНОМАТЕРІВАЛІВ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ГАЗОВИХ ОПОРАХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ 2018-06-14T14:19:06+03:00 Інна Вікторівна Віштак innavish322@gmail.com <p>В статті розглянуто сучасні наноматеріали та нанотехнології, їх класифікація та методи отримання і нанесення.<br>Об’єкт дослідження – наноматеріали та нанотехнології.<br>Мета роботи – визначення переваг зміцнення поверхонь наноматеріалами та нанотехнологіями на поверхнях газових опор.<br>Розвиток новітніх методів та досліджень в галузі наноматеріалів та нанотехнологій привів до кардинальних змін у майже всіх напрямках людської діяльності: в матеріалознавстві, машинобудуванні, енергетиці, електроніці, медицині та багатьох інших. Поряд з іншими новітніми технологіями, нанотехнології є фундаментом науково-технічного прогресу.<br>Переваги впровадження та використання наноматеріалів залежать, певною мірою, від їх типів структур. Властивості наноматеріалів в значній мірі визначаються характером розподілу, формою і хімічним складом кристалітів (нанорозмірних елементів), з яких вони складаються.<br>Для наночастинок весь матеріал буде працювати як приповерхневий шар, товщина якого оцінюється в діапазоні близько 0,5...20 мкм. Можна також вказати на тонкі фізичні ефекти, які проявляються в специфічному характері взаємодії електронів з вільною поверхнею.<br>Нерівність меж зерен викликає виникнення високих напруг і спотворення кристалічної решітки, зміна міжатомних відстаней і поява значних зсувів атомів, аж до втрати далекого порядку. Результатом є значне підвищення мікротвердості.<br>Важливим чинником, що діє в наноматеріалах є також схильність до появи кластерів.<br>Виявилося, що матеріали з нанорозмірним зерном відрізняються крихкістю. При використанні методів інтенсивної пластичної деформації вдається знизити прояв цього неприємного ефекту<br>Технології обробки поверхні матеріалів до теперішнього часу є однією з найдинамічніших галузей науки про матеріали. Методи, пов'язані зі створенням на поверхні матеріалів, особливо металевих, модифікованих шарів, достатньо вивчені, відпрацьовані і широко застосовуються на практиці. Аналіз літературних даних, показав, що розмір кристалітів в плівках, отриманих за технологіями вакуумного нанесення, може досягати 1–3 нм.<br>Покращити характеристики та властивості матеріалів газових опор можливо шляхом нанесення нанопокриттів вуглецю. Нановуглецеві покриття забезпечують високі характеристики робочих поверхонь пар тертя: високу електропровідність та теплопровідність, дуже низький коефіцієнт тертя, високу міцність та ударну в'язкість, корозійну стійкість при нормальних та підвищених температурах.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/119 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ CПОСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВКИ ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 2018-06-14T14:32:12+03:00 Жанна Павлівна Дусанюк Dusanyuk@vmt.vntu.edu.ua Олександр Володимирович Дерібо deriboov@ukr.net Сергій Володимирович Репінський repinskyisv@gmail.com Максим Сергійович Плис Plys@vmt.vntu.edu.ua <p>Об’єкт дослідження – можливі способи виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» литтям.<br>Мета роботи – розробка методики вибору способу виготовлення литої заготовки на основі порівняння ефективності цих способів за техніко-економічними показниками з урахуванням коефіцієнтів уточнення, що забезпечуються під час виконання переходів подальшою механічною обробкою.<br>Запропонована методика передбачає виконання таких етапів: вибір можливих способів виготовлення заготовки; вибір показників точності, які можуть бути досягнуті під час виготовлення заготовки цими способами; вибір допусків, припусків, розрахунок розмірів заготовок; розрахунок маси заготовок; визначення коефіцієнтів точності мас і собівартості виготовлення заготовок; визначення для найточніших поверхонь коефіцієнтів уточнення і кількості переходів механічної обробки; визначення трудомісткості механічної обробки з урахуванням трудомісткості формоутворення механічною обробкою тих поверхонь, які деякими варіантами виготовлення вихідної заготовки не забезпечуються.<br>З використанням запропонованої методики оцінено техніко-економічні показники можливих способів виготовлення заготовки конкретної деталі і вибрано найраціональніший спосіб для заданих технологічних умов.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/120 РОБОТИЗОВАНІ МОБІЛЬНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 2018-06-14T15:28:09+03:00 Роман Володимирович Зінько Zinko@vmt.vntu.edu.ua Любомир Васильович Крайник l.kraynyk@gmail.com Орест Зенонович Горбай Horbay@vmt.vntu.edu.ua Андрій Павлович Поляков farv@vntu.edu.ua <p>У випадках, коли ліквідація вибухових пристроїв не допускає присутності людей у безпосередній близькості при загрозі вибуху, оскільки існує пряма небезпека їхньому здоров’ю і життю, доцільно використовувати дистанційно керовану техніку. Більшість розроблених методик використання мобільних роботів стосуються окремих випадків і не охоплюють загального підходу в застосуванні машин такого класу. Для розв’язання цієї проблеми необхідно визначити граничні умови застосування мобільних роботизованих комплексів, які можна розділити на технологічні, експлуатаційні і конструктивні.<br>Актуальною проблемою РТК є створення ощадливого приводу для них. Як створення, так і оптимізація такого приводу, можливі на основі дослідження процесів динаміки рушія і вироблення рекомендацій щодо конструювання його елементів, оптимізації його роботи.<br>Сьогодні існує клас мобільних роботизованих машин, які щораз ширше використовуються в&nbsp;недетермінованих середовищах, однак відсутні узагальнені підходи до створення та експлуатації таких машин, методики використання, типові алгоритми їх конструювання та застосування. Розв’язання цієї проблеми визначає можливі межі застосування мобільних роботизованих платформ.<br>Мета роботи – визначення функціональних можливостей застосування мобільних роботів для розміновування на основі модернізації їх конструктивних параметрів.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/121 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРІЄНТАЦІЇ КОНЦЕНТРАТОРА ВІДНОСНО ОСІ ТРУБОПРОВОДУ НА СКЛАДОВІ ЕНЕРГІЇ РУЙНУВАННЯ ТА ТЕМПЕРАТУРУ В’ЯЗКО-КРИХКОГО ПЕРЕХОДУ ЗРАЗКІВ ШАРПІ ЗІ СТАЛІ 22К 2018-06-14T15:40:31+03:00 Андрій Васильович Кравчук kravchuk.a@ipp.kiev.ua Євгеній Олександрович Кондряков Kondryakov@vmt.vntu.edu.ua Олександр В’ячеславович Панасенко Panasenko@vmt.vntu.edu.ua Валерій Володимирович Харченко Kharchenko@vmt.vntu.edu.ua <p>На інструментованому вертикальному копрі при різних температурах проведено ударні випробування стандартних зразків Шарпі зі сталі 22К, вирізаних у двох напрямках – повздовжньому та поперечному. За результатами випробувань побудовано температурні залежності повної енергії&nbsp;деформування та руйнування та її складових. За результатами фрактографічних досліджень отримано температурні залежності часток характерних зон зламів для двох груп зразків Шарпі та проведено їх порівняння. Визначено температури в’язко-крихкого переходу.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/122 ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЯ 2018-06-14T15:58:57+03:00 В’ячеслав Миколайович Павленко vp.khadi@gmail.com Володимир Петрович Кужель kuzhel2017@gmail.com <p>В статті розглянута концепція агентів, яку розроблено в рамках мультиагентних технологій і мультиагентних систем (MAS – Multi-agent system), що передбачає наявність активності, тобто здатності комп'ютерної програми самостійно реагувати на зовнішні події і вибирати відповідні дії. Виходячи з розвитку електронних систем в сучасному автомобілі, кількості виконавчих елементів та різноманітних блоків керування, саме мультиагентна технологія як найкраще дає можливість виведення величезної кількості вимірюваних параметрів, яку ми можемо використати при виконанні ТО та Р автомобіля.<br>Мета роботи: Визначити можливість застосування і адаптовність мультиагентного підходу в автомобільній галузі для надання послуги діагностування та організації обслуговування автомобіля.<br>Дистанційний контроль технічного стану транспортних засобів, за допомогою MAS, дозволить оптимізувати технічне регламентне обслуговування автомобілів, скоротити час очікування на обслуговування транспортного засобу, попередити більшу частину несправностей, які можуть виникати на дорозі і забезпечити виконання екологічних норм в масштабах регіону.<br>В кінцевому підсумку зроблений висновок щодо можливості контролю технічного стану транспортних засобів, що дозволить оптимізувати технічне регламентне обслуговування автомобілів за допомогою мультиагентних технологій.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/123 ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ «ДВИГУН – СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ СУМІШШЮ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ» 2018-06-14T16:09:26+03:00 Андрій Павлович Поляков farv@inmt.vntu.edu.ua Олександр Олександрович Галущак Galushchak.gs@gmail.com Дмитро Олександрович Галущак galuschak.d@gmail.com <p>В статті наведені результати перевірки адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив», для цього було проведено експериментальне дослідження розгону і сповільнення колінчастого вала дизеля при роботі на дизельному та біодизельному паливах. Для дослідження розраховано об’єм вибірки, який забезпечить ймовірність неперевищення фактичної помилки Р = 0,95. За результатами експериментальних досліджень розгону дизеля при роботі на дизельному паливі підтверджено, що точність проведення експериментальних досліджень достатня для забезпечення достовірності отриманих результатів. Завершенням математичної обробки результатів експериментального дослідження є перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив», яка проводилась шляхом порівняння розрахованих та експериментальних даних. За допомогою математичної моделі було розраховано час розгону колінчастого вала дизеля з частоти обертання, яка відповідає холостому ходу, до частоти, яку обмежує регулятор.<br>Використовуючи F-критерій Фішера, підтверджено адекватність аналітичних залежностей, які використовуються в математичній моделі. Також шляхом порівняння даних сповільнення та розгону&nbsp;колінчастого вала дизеля, отриманих експериментальним та розрахунковим шляхами, підтверджено адекватність математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив».</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/125 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 2018-06-15T15:14:19+03:00 Юрій Хомич Савін ghsavin@gmail.com Микола Васильович Митко mytko_83@ukr.net Світлана Олександрівна Романюк romchuk.s85@gmail.com <p>В роботі розглянуто доцільність створення виробничих підрозділів з обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів на прикладі вантажних автомобілів. На ринку транспортних послуг в сучасних умовах склалась важка ситуація, комплексні АТП, що здійснюють обслуговування і ремонт транспортних засобів, які були утворені раніше, в даний час не в змозі конкурувати з дрібними перевізниками, оскільки змушені утримувати надлишково розвинену виробничо-технічну базу.<br>З метою подолання негативних явищ у роботі АТП, в статті розглядається доцільність створення виробничих підрозділів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів на транспортних підприємствах. За критерій доцільності бралися питомі затрати на ТО і поточний ремонт, що припадають на 1 людино-годину трудомісткості для цього виду робіт на підприємстві.<br>За результатами розрахунків визначено мінімальну собівартість 1-ї нормо-години, при якій доцільно виконувати конкретні види робіт на автотранспортних підприємствах і створювати відповідні виробничі підрозділи.<br>З результатів розрахунків випливає, що чим вища вартість технологічного обладнання, яке використовується для виконання конкретного виду робіт та потрібна більша виробнича площа, тим вища собівартість 1 людино-години, тобто більша мінімальна трудомісткість робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, при якій доцільно виконувати роботи на підприємстві.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/126 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ КОЧЕННЯ КОЛЕСА, ВСТАНОВЛЕНОГО ПІД КУТОМ ДО НАПРЯМКУ РУХУ 2018-06-15T15:33:37+03:00 Володимир Прохорович Сахно sakhno@ntu.edu.ua Виктор Вікторович Биличенко bilichenko.v@gmail.com Віктор Михайлович Поляков poljakov_2006@ukr.net Олександр Олександрович Разбойніков razboyn1k@ukr.net Світлана Михайлівна Шарай sharai@ntu.edu.ua Микола Андрійович Новіцький Novitskiy@vmt.vntu.edu.ua <p>В роботі розглянуто використання автопоїздів як ефективний засіб скорочення чисельності транспортних засобів при збереженні обсягів вантажоперевезень. Причому сідельні автопоїзди отримали значне визнання й найбільш поширені у забезпеченні транспортних перевезень вантажів. Тому поліпшення експлуатаційних властивостей автопоїздів у сучасних умовах руху є одним із пріоритетних завдань для забезпечення високого рівня безпеки їх експлуатації з максимальною ефективністю використання. Досягнення цих вимог можливе лише за умови врахування можливих змін технічного стану автопоїздів у процесі експлуатації. Зокрема, наявність перекосу осей ланок автопоїзда спричиняє появу додаткових сил та зміну характеру розподілу реакцій в області контакту шин з опорною поверхнею. Як наслідок, змінюються тягово-швидкісні властивості та паливна економічність автопоїзда, які безпосередньо залежать від характеру взаємодії коліс з опорною поверхнею.<br>Проведено аналіз джерел інформації щодо впливу зміни кутів встановлення мостів ланок автопоїздів на її експлуатаційні властивості. Ця проблема є найбільш актуальною для багатоланкових автотранспортних засобів.<br>У випадку перекосу мостів автопоїзда виникають додаткові сили в контакті колеса з дорогою внаслідок розбіжності площин розташування поздовжньої осі автопоїзда, обертання та кочення колеса. Наведений аналіз статистичних даних вказує на існуючі конструктивні недоліки відповідних деталей та вузлів, або на поганий стан дорожнього покриття, чи на некваліфіковане керування автопоїздом, чи інші порушення, що ведуть до раптових відмов.<br>Метою роботи є експериментальне дослідження опору кочення колеса, встановленого під кутом до поздовжньої вертикальної площини, що імітує перекіс осі автомобіля (причепа).<br>Описано порядок проведення експериментального дослідження, наведено результати щодо визначення опору кочення колеса, встановленого під кутом до поздовжньої вертикальної площини.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/127 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА СКЛАДАННЯ 2018-06-15T15:39:56+03:00 Іван Вячеславович Севостьянов ivansev70@gmail.com <p>Об'єкт дослідження – технологічні процеси механічної обробки і складання в машинобудуванні. Мета роботи – розробка раціональної послідовності автоматизованого проектування процесів виготовлення і складання виробів у машинобудуванні. Метод дослідження – використання баз даних з виробничого завдання, існуючих технологічних процесів аналогічних виробів, наявного устаткування, пристосувань, інструменту, а також логічних алгоритмів і критеріїв оцінки варіантів технологічного процесу.<br>Підвищення ефективності та конкурентноздатності вітчизняних машинобудівних підприємств можливо тільки за рахунок впровадження і випуску сучасної та якісної продукції широкої номенклатури. У зв'язку з цим, актуальною проблемою українських підприємств є не тільки застаріле обладнання, але і відсутність сучасних програмних засобів для автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення і складання виробів машинобудування. Наявні методики технологічної підготовки виробництва є досить застарілими, громіздкими і не придатними як основа для створення таких засобів. Виходячи з цього, автором запропоновано раціональну послідовність автоматизованого проектування технологічних процесів механічного оброблення і складання. Вихідними базами даних для проектування є параметри планованого до випуску виробу, параметри виробничого завдання, типові технологічні процеси виробництва близьких за призначенням і конструкцією виробів, параметри наявних на підприємстві обладнання, оснащення й інструмента. Вся послідовність проектування розділена на декілька невеликих алгоритмів, що легко піддаються програмуванню і за допомогою яких синтезуються й аналізуються варіанти технологічних процесів виготовлення і складання нового виробу. При цьому критеріями для вибору найбільш раціонального варіанта є забезпечувана продуктивність та собівартість готової продукції. Пропонована послідовність може послужити основою для створення комп'ютерних програм автоматизованого проектування сучасних високоефективних технологічних процесів виробництва нових конкурентноздатних виробів.</p> 2018-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##