https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/issue/feed Вісник машинобудування та транспорту 2017-11-07T10:33:31+02:00 Поляков Андрій Павлович farv@inmt.vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, призначеним для публікації статей, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі машинобудування та транспорту.</p> <p>Виходить 2 рази на рік. Заснований у січні 2015р.</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ&nbsp;№&nbsp;21172-10972Р від 23.01.2015р.</p> https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/84 МЕТОДОЛОГІЯ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ І СУКУПНОСТІ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 2017-11-07T10:33:31+02:00 Віктор Васильович Аулін AulinVV@gmail.com Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com Дмитро Вадимович Голуб dimchik529@gmail.com Денис Олександрович Великодний AulinVV@gmail.com <p>В даний час не розроблено основних положень методологій дослідження і вирішення проблеми забезпечення надійності транспортних систем, які реалізують сукупність цілей дослідження цієї проблеми. Разом з тим існує необхідність в побудові моделей транспортних систем, які відображають їх основні властивості. При цьому системи розглядаються як складні цілеспрямовані ієрархічні системи, які розвиваються. Слід також враховувати підсистеми і елементи, зв'язки між ними, їх зміни в часі і просторі. Представлено узагальнену схему і модель надійності функціонування транспортних систем з розробкою основних положень, орієнтованих на дослідження проблеми.<br>Розкрито зміст і характер дослідження операцій в транспортних системах, виділено їх три визначальні аспекти, які дають відповідь на питання як діяти, чим діяти і на що впливати для досягнення мети операцій і забезпечення необхідного рівня надійності транспортних систем.<br>Показано, що реалізація шляхів забезпечення та підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем залежить від ступеня інформованості про зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, які характеризують умови проведення операцій. Дано узагальнену їх класифікацію, розроблено і обгрунтовано схему спрямованості властивостей системи в цільовому просторі. Виділено кілька рівнів дослідження ефективності і надійності транспортних систем, розглянуто різні форми їх структурної стійкості.<br>Застосовано комплексний підхід до аналізу якостей транспортних систем, таких як стійкість (R-якість), керованість (С-якість), здатність (А-якість), самоорганізація (L-якість). Схематично представлені напрямки їх розвитку та ускладнення. Виявлено чинники, які визначають ефективність&nbsp;транспортних систем, побудовано схему їх взаємозалежності при визначенні рівня надійності та ефективності функціонування, а також структурну схему факторів, які характеризують властивості систем.</p> 2017-10-30T16:01:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/86 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ 2017-10-31T12:55:00+02:00 Дмитро Вікторович Борисюк bddv@ukr.net <p>У статті представлено функціонально-вартісний аналіз розробленої системи віброакустичного діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів.<br>Розроблено функціональну модель системи діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів та класифікацію функцій функціональної моделі системи діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів.<br>Побудовано діаграму корисності функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта корисності, матрицю пріоритетів системи, матрицю витрат функцій системи, функціонально-вартісну діаграму системи, діаграму витрат функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно коефіцієнта витрат, діаграму значень показника функціональної вартості функцій системи, діаграму ранжування функцій системи відносно показника функціональної вартості.</p> 2017-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/90 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 2017-10-31T14:12:48+02:00 Дмитро Вікторович Борисюк bddv@ukr.net В’ячеслав Йосипович Зелінський zelinskiy.slava@gmail.com Анатолій Володимирович Спірін Spirin@gmail.com Ігор Вікторович Твердохліб Tverdohlib@gmail.com <p>Однією з характерних тенденцій розвитку світового машинобудування в галузі виробництва цукрових буряків є подальше збільшення продуктивності і підвищення технічного рівня техніки для збирання цукрових буряків.<br>У статті представлено огляд вітчизняної та зарубіжної техніки для збирання цукрових буряків. Запропоновано заходи щодо підвищення техніко-технологічного забезпечення техніки для збирання цукрових буряків.</p> 2017-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/93 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ITS УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 2017-11-02T13:20:17+02:00 Володимир Петрович Волков volf949@mail.ru Юрій Валерійович Грицук Gricuk@gmail.com Ігор Валерійович Грицук Gricuk@gmail.com Володимирович Юрій Волков Volkov@gmail.com Віталій Альбертович Кашканов kash_2004@ukr.net <p>Дистанційний моніторинг і прогнозування параметрів поточного технічного стану автомобіля в процесі експлуатації в умовах інтелектуальних транспортних систем є важливим науково-практичним завданням. Отримані параметри технічного стану використовуються в бортових системах автомобіля, які надають водієві допомогу в управлінні, а також і в роботі технічних служб експлуатації автомобільного транспорту при визначенні та прогнозуванні параметрів їх технічного стану. В роботі розглянуто застосування засобів моніторингу інфраструктури автомобільного транспорту і автомобільних доріг з метою дослідження та оцінки дорожніх, транспортних і атмосферно-кліматичних умов експлуатації транспортних засобів. Наведено приклади реалізації визначення умов експлуатації.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/94 ВІБРОЗАХИСТ КУЛЕМЕТА, ВСТАНОВЛЕНОГО НА КОЛІСНОМУ АВТОМОБІЛІ 2017-11-02T13:59:57+02:00 Орест Зенонович Горбай Gorbaj@gmail.com Богдан Михайлович Дівеєв Devev@gmail.com Іван Степанович Керницький ivankernytskyy@ukr.net Андрій Павлович Поляков farv@vntu.edu.ua Д. Л. Паращук Parashhuk@gmail.com <p>У статті розглядаються методи розрахунку вібраційних процесів колісних транспортних засобів з кулеметом.<br>Об’єкт дослідження – математичні моделі для визначення пружно-демпфувальних властивостей турелі кулемета.<br>Мета роботи – розробити систему динамічних гасників коливань для віброзахисту турелі кулемета.<br>Результатом проведених досліджень є розробка розрахункових схем з урахуванням взаємодії руки стрільця з туреллю.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/95 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОВІРОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ДИСКОВИХ ЗАТВОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТІВ SOLIDWORKS FLOW SIMULATION І SOLIDWORKS SIMULATION 2017-11-02T14:14:22+02:00 Костянтин Сергійович Заболотний mmf@ua.fm Олександр Леонідович Жупієв alexzh@ua.fm Юлія Олександрівна Косенко jkoss@meta.ua <p>Об'єкт дослідження – регулювальний дисковий затвор ДХВ DN 400 PN 2,5.<br>Мета роботи – розробка методики повірочних розрахунків регулювальних дискових затворів з використанням комп'ютерних технологій моделювання та аналізу.<br>На прикладі затвора ДХВ DN 400 PN 2,5 обґрунтовано методику повірочних розрахунків регулювальних дискових затворів. Розроблено розрахункові моделі для встановлення тиску потоку на затвор в SolidWorks Flow Simulation і напружено-деформованого стану затвора в SolidWorks Simulation. Проведено серію розрахунків для різних положень дискового регулювального органу. Проаналізовано залежність коефіцієнта динамічності напружень від кута повороту диска. Показано, що значний вплив на напружено-деформований стан конструкції чинить гідродинамічна дія потоку.<br>Практичне значення отриманої методики полягає в полегшенні пошуку раціональної конструкції затвора серед масиву можливих варіантів конструкції.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/96 РОЗРОБКА МОДЕЛІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА З БАРАБАНОМ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ 2017-11-02T14:25:30+02:00 Костянтин Сергійович Заболотний mmf@ua.fm Олександр Леонідович Жупієв alexzh@ua.fm Артур Володимирович Молодченко artamaranth0.0@gmail.com <p>Об’єкт досліджень – процес гальмування шахтної підіймальної машини.<br>Мета роботи – розробка моделі контактної взаємодії колодкового гальма з барабаном при гальмуванні шахтної підіймальної машини з урахуванням кінцевої згинальної жорсткості балки та впливу сил тертя на розподіл контактного тиску задля створення рекомендацій з розробки раціональної конструкції гальмівної балки.<br>Досліджено області застосовності гіпотез про абсолютно жорстку балку та відсутність впливу сил тертя на розподіл контактного тиску при розрахунку гальм шахтних підіймальних машин. Розроблено фізичну та математичну моделі контактної взаємодії гальмівної балки з барабаном при гальмуванні шахтної підіймальної машини. За допомогою методу виключення і методу Ейлера отримано закони розподілу контактного зусилля, зусилля в вертикальній стійці і гальмівного моменту для процесу гальмування. Розроблені рекомендації з використання різних моделей процесу гальмування дозволяють вибрати раціональну модель для розрахунку гальмівної балки методом кінцевих елементів.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/99 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕСТАВНОГО ПРИСТРОЮ БАРАБАНІВ ШАХТНИХ ПІДНІМАЛЬНИХ МАШИН 2017-11-02T14:51:23+02:00 Костянтин Сергійович Заболотний mmf@ua.fm Олена Володимирівна Панченко helean_@ua.fm Олександр Леонідович Жупієв alexzh@ua.fm <p>Аналіз досвіду експлуатації шахтних піднімальних машин показує, що внаслідок некоректно вибраних параметрів їхнього переставного пристрою може статися неповне з'єднання барабанів. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо проектування переставних пристроїв ШПМ, а для її досягнення потрібно виконати актуальне наукове завдання створення математичної моделі переставного пристрою, за допомогою якої можна визначити його науково обґрунтовані параметри. Вперше з похибкою менше 3 % сформульовано аналітичний вираз для розрахунку еквівалентної жорсткості пружин переставного пристрою ШПМ, здатної забезпечити повне входження зубців зовнішнього вінця в зубці вінця маточини переставного барабана.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/100 РАЦІОНАЛЬНА ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ 2017-11-02T15:04:27+02:00 Михайло Абович Подригало pmikhab@gmail.com Руслан Олегович Кайдалов kaidalov.76@ukr.net <p>В статті розглядається проблема вибору раціональної швидкості руху за умовою забезпечення високих показників динамічності автомобіля.<br>Об’єкт дослідження – процес розгону автомобіля.<br>Мета роботи – покращення динаміки розгону автомобіля шляхом раціонального управління швидкістю його руху<br>Результати проведених досліджень такі: отримано раціональну динамічну характеристику автомобіля (залежність прискорення машини від швидкості), що дозволяє розгін при мінімальних витратах енергії двигуна; одержані аналітичні вирази дозволяють визначати раціональну швидкість усталеного руху автомобіля, при розгоні від якої можливе максимальне збільшення швидкості при мінімальних додаткових витратах потужності двигуна. Отримана динамічна характеристика дозволяє управляти процесом розгону автомобіля за рахунок зміни прискорення в залежності від швидкості руху. Ця динамічна характеристика може бути реалізована в конструкції автомобілів з комбінованим електромеханічним приводом ведучих коліс.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/101 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІЛЬНОРОЛИКОВОЇ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТРУБЧАСТИХ ВИРОБІВ ПРИ РАДІАЛЬНОМУ ЗМІЩЕННІ НАПІВФОРМ 2017-11-02T15:21:16+02:00 Микола Миколайович Козяр kaf.tmigm@nuwm.edu.ua Леонід Володимирович Войтович vlv@rv.uar.net Леонід Степанович Серілко l.s.serilko@nuwm.edu.ua Володимир Олександрович Щурик v.o.shchuryk@nuwm.edu.ua <p>Об’єкт дослідження – центрифуга типу МР-380 для формування залізобетонних довговимірних трубчастих виробів, що має вільнороликову підвіску з горизонтальним підпружинюванням станин (опор) і в якій можливі радіальні зміщення напівформ переважно внаслідок зношеності опалубочного парку.<br>Мета роботи – створення математичної моделі динаміки центрифуги при наявності радіального зміщення напівформ, а також оцінка з її допомогою впливу згаданого зміщення на закон та характер руху опор центрифуги.<br>Врахування фактору зміщення напівформ актуальне з точки зору запобігання надмірного впливу на процес центрифугування вібрацій та ударів і, як наслідок, погіршення якості виробів, посиленого зношування деталей і вузлів центрифуги, перевищення допустимих рівнів шуму та вібрацій.<br>В статті наведено результати дослідження динаміки вільнороликової центрифуги для виготовлення залізобетонних трубчастих виробів (типу центрифуги МР-380, з горизонтальним пружним підвішуванням форми-опалубки) при радіальному зміщенні напівформ. Математична модель відповідної механічної системи, створена шляхом графічно-геометричного експерименту, складання диференціальних рівнянь руху та програмного забезпечення для їх розв’язання, дозволила оцінити вплив на динаміку центрифуги чинника зміщення напівформ.<br>Аналіз отриманих результатів свідчить про значний вплив зміщення напівформ (особливо фактору присутніх при цьому ударних взаємодій) на динаміку системи. Спостерігається «зубоподібність» коливань, значне збільшення амплітуд, а отже шуму та вібрацій, і, як результат, посилюється зношування деталей і вузлів центрифуги, зростає енерговитратність виробництва. Такі чинники при експлуатації існуючих центрифуг подібної конструкції, з урахуванням відомих недоліків з міркувань інтенсифікації формування, свідчать про нагальну потребу заміни поширених центрифуг типу МР-380 на більш досконалі.</p> 2017-11-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/103 ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ТРАНСПОРТНИХ МАШИН У ЗИМОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2017-11-03T12:14:35+02:00 Сергій Іванович Кривошапов teas@khadi.kharkov.ua Андрій Альбертович Кашканов a.kashkanov@gmail.com <p>В роботі розглянуто систему нормування паливно-мастильних матеріалів, що діє в Україні. Вказується, щодо використання коригувальних коефіцієнтів, що підвищують витрату палива зі зміною температури повітря, на підприємстві необхідно вести журнал обліку температури. Такий журнал запропоновано створити на комп'ютері у електронному вигляді. Для цього була розроблена структура бази даних для накопичення та зберігання інформації, а також програмне забезпечення для доступу до цієї інформації.<br>У статті запропоновано три метода щодо внесення відомостей температури у базу даних: шляхом ручного введення; отримання даних зі сторінок сайтів Інтернет серверів, які публікують дані про погоду для того або іншого регіону; шляхом безпосереднього отримання результатів вимірювання від температурних датчиків на комп'ютер за допомогою плати введення-виведення аналогового або цифрового перетворювача.<br>Як приклад у статті розглянуто алгоритм синтаксичного аналізу температури зі сервера Gismeteo. Програмою передбачено періодичне звернення до сервера погоди, отримання даних, їх розшифровка і заповнення полів бази даних електронного журналу.<br>Для безпосередньої реєстрації температури запропоновано використовувати два датчика: цифровий DS18B20 або аналоговий TMP36. Зв'язок датчиків з комп'ютером здійснюється через плату ATTiny85-USB-KIT або будь-яку іншу плату, яка сумісна з платформою Arduino, наприклад UNO. Дані з плати заносяться в комп'ютер через USB порт. Програмне забезпечення виконує обробку даних в мікроконтролері плати, прийом даних на комп'ютері та передачу їх в базу даних, взаємодія з оператором для перегляду і складання звіту.&nbsp;Програмно-вимірювальний комплекс з реєстрації та зберіганню температури може використовуватися як елемент системи обліку паливно-мастильних матеріалів, а також комплексної автоматизації виробничої діяльності автотранспортного підприємства.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/104 ПРО МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ СУЧАСНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 2017-11-03T12:22:12+02:00 Володимир Андрійович Макаров tomamakarova@ukr.net <p>В статті розглядається проблема підготовки спеціалістів для інтелектуальних транспортних систем.<br>Об’єкт дослідження – методи освіти.<br>Мета роботи – аналіз підходів до навчання й виховання творчих особистостей, у тому числі інтелектуальних інженерів.<br>Результатом проведених досліджень є розробка методів освіти для спеціалістів транспортного комплексу.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/105 МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ 2017-11-03T12:34:01+02:00 Олександра Олександрівна Орда kost.alexandra@gmail.com <p>Запропоновано модель визначення синергетичного ефекту при функціонуванні системи інтермодальних перевезень між її учасниками на принципах кооперації, яка враховує інтеграційний взаємозв’язок модулів системи. Діяльність учасників інтермодальної доставки вантажів у контейнерах обумовлена необхідністю синхронізації технолого-логістичних параметрів технологічних процесів. В основі кількісної оцінки синергетичного ефекту функціонування всієї системи та окремо кожного з учасників передбачається визначення економії сумарних витрат на виконання технологічних операцій в кожному модулі системи окремо, а також в пунктах «стикування» діяльності учасників. Задачу розподілу синергетичного ефекту між учасниками, за необхідністю врахування узгодження інтересів кожного з них, при взаємодії на вищезазначених принципах пропонується вирішувати за допомогою теоретико-ігрового підходу із застосуванням кооперативних ігор, в основу яких покладено раціональний розподіл загального виграшу між членами коаліції при застосуванні кожним з них раціональних стратегій поведінки.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/106 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ 2017-11-03T12:57:24+02:00 Михайло Абович Подригало pmikhab@gmail.com Олександр Андрійович Бобошко Boboshko@gmail.com Андрій Альбертович Кашканов a.kashkanov@gmail.com Василь Іванович Гацько ivanovich87.90@gmail.com <p>У статті обґрунтовано енергетичний підхід до оцінки технічного стану та функціональної стабільності автомобілів. Обрані й обґрунтовані показники і критерії енергетичної оцінки технічного стану автомобілів. Запропоновано коефіцієнт зв'язку між витратами потужності двигуна на подолання сил зовнішнього опору руху і кінетичною енергією поступального руху, який дозволяє&nbsp;визначити раціональну швидкість автомобіля. Максимальне значення певного коефіцієнта зв'язку може нормуватися при діагностуванні автомобіля за енергетичними показниками.<br>Об'єкт дослідження – показники і критерії енергетичної оцінки технічного стану автомобілів.<br>Мета роботи – розробка коефіцієнта зв'язку між витратами потужності двигуна на подолання сил зовнішнього опору руху і кінетичної енергією поступального руху.<br>Результатом роботи є визначення коефіцієнта зв'язку, який може нормуватися при діагностуванні автомобіля за енергетичними показниками.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/107 АНАЛІЗ РИНКУ АВТОРТАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ 2017-11-03T13:10:04+02:00 Павло Васильович Попович PPopovich@ukr.net Оксана Степанівна Шевчук oksana_shevchuk84@ukr.net Марія Василівна Бабій mvbabiy@ukr.net Володимир Олексійович Дзюра volodymyrdzyura@gmail.com <p>Представлено результати дослідження стану і тенденцій, динаміку і структуру ринку транспортних послуг, включаючи зовнішньоекономічні вантажопотоки за період 2010–2016 рр. Сучасна світова економіка розвивається темпами при яких економічні відносини набувають властивостей комплексності багатошаровості та стають багатоступінчастими, для забезпечення сталого розвитку таких відносин важливу роль має транспорт, причому потреби в галузі транспорту, в тому числі автомобільних перевезеннях, суттєво змінюються. Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення ефективності при формуванні раціональних схем руху вантажів за видами товару, що забезпечить можливість зниження транспортних витрат. Встановлено збалансованість споживчого, оптового, і ринку перевезень вантажів в Україні, що мають близькі тренди розвитку. Доведено – ринок транспортних послуг має тенденцію розвитку при об’єктивному зниженні темпів росту. Високий рівень амортизації основних фондів транспорту і недостатні темпи їхнього оновлення є причиною зменшення кількості парку техніки, невідповідності технічному та технологічному рівню вимог, суттєво збільшуючи енергозатрати, шкідливий вплив на екологію, витрати на ремонт та відновлення, не забезпечується необхідний рівень якості та безпеки наданих послуг. Зменшення обсягів перевезень і транспортної роботи відбувається з причин старіння, погіршення технічного стану і скорочення парку рухомого складу, також це спричиняє погіршення якості та безпеки транспортних послуг. Транспортна галузь України потребує оновлення основних фондів, удосконалення технологій перевезень, підвищення якості транспортно-експедиційних послуг на основі вимог ЄС. З метою комплексного розвитку транспортної системи України необхідно удосконалити транспортну політику на державному рівні, орієнтовану на забезпечення транспортного сектора економіки інвестиційними ресурсами з врахуванням фактора, що частка автомобільного транспорту в транспортній системі країни зростає, в умовах сталого, з позитивним трендом, попиту на перевезення вантажів і пасажирів, матиме місце тривалий динамічний розвиток перевізної галузі в цілому.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/108 ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ АВТОПОЇЗДІВ З ТЯГАЧАМИ КАТЕГОРІЇ N3 ЗА СЕРЕДНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ 2017-11-03T13:27:39+02:00 Володимир Прохорович Сахно sakhno@ntu.edu.ua Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com Костянтин Сергійович Жаров szharov@insat.org.ua Ігор Сергійович Мурований igor_lntu@ukr.net Світлана Михайлівна Шарай sharay_s@voliacable.com <p>У статті проаналізовано показники тягово-швидкісних властивостей автопоїздів, що визначають середню швидкість руху, а отже і їх транспортну продуктивність. Останнє дуже важливо, бо автомобілі-тягачі категорії N3 в Україні не випускаються і перевізники повинні купувати їх за кордоном. Стаття дозволяє обрати кращий автомобіль-тягач категорії N3 для автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях.<br>Об’єкт дослідження – показники тягово-швидкісних властивостей автопоїзда, що визначають середню швидкість руху.<br>Мета роботи – порівняльна оцінка автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях за середньою швидкістю руху, що визначає собою транспортну продуктивність АТЗ.<br>Розв'язання поставленої задачі складається із розгляду низки послідовних питань із метою визначення:<br> опору руху та сумарного опору;<br> довжини ділянок дороги, які долаються на кожній передачі;<br> часу руху на кожній із передач;</p> <p>У статті проаналізовано показники тягово-швидкісних властивостей автопоїздів, що визначають середню швидкість руху, а отже і їх транспортну продуктивність. Останнє дуже важливо, бо автомобілі-тягачі категорії N3 в Україні не випускаються і перевізники повинні купувати їх за кордоном. Стаття дозволяє обрати кращий автомобіль-тягач категорії N3 для автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях.<br>Об’єкт дослідження – показники тягово-швидкісних властивостей автопоїзда, що визначають середню швидкість руху.<br>Мета роботи – порівняльна оцінка автопоїздів, що виконують перевезення у міжміському та міжнародному сполученнях за середньою швидкістю руху, що визначає собою транспортну продуктивність АТЗ.<br>Розв'язання поставленої задачі складається із розгляду низки послідовних питань із метою визначення:<br>–&nbsp;опору руху та сумарного опору;<br>–&nbsp;довжини ділянок дороги, які долаються на кожній передачі;<br>–&nbsp;часу руху на кожній із передач;</p> <p>–&nbsp;середньої швидкості АТЗ на заданому маршруті.<br>Проведеними дослідженнями встановлено, що за середньою швидкістю руху, що визначає продуктивність транспортних засобів, автопоїзди з тягачами категорії N3 MAN TGA, Iveco Magirus, Scania Rseries, DAF XF 105, Volvo FH16 та напівпричепами категорії О4 у заданих дорожніх умовах майже ідентичні.</p> <p>&nbsp;</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/109 ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОРЕКТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 2017-11-03T13:40:47+02:00 Володимир Прохорович Сахно sakhno@i.ua Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com Олександр Миколайович Іванушко ivanushko_o@ukr.net <p>Були проаналізовані та обрані методи проведення і обробки експертних оцінок для визначення вагових коефіцієнтів факторів, що впливають на технічний стан автотранспортного засобу для побудови математичної моделі коректування періодичності проведення технічного обслуговування і ремонту.<br>Виконано розрахунок вагових коефіцієнтів та виконано їх перевірку через коефіцієнт конкордації і критерій Пірсона. Отримані результати мають середню узгодженість думок експертів з ймовірністю 99%.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/110 РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ВАЛЬЦЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ЗАГОТОВОК ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 2017-11-03T13:50:33+02:00 Іван В’ячеславович Севостьянов ivansev70@gmail.com Юрій Володимирович Добранюк dobranuk@mail.ru Ірина Анатоліївна Бубновська biana2510@i.ua <p>Об’єкт дослідження – формозміна, напружено-деформований та граничний стани заготовок із алюмінієвих сплавів під час вальцювання.&nbsp;</p> <p>Мета роботи – розвиток процесів вальцювання для отримання криволінійних заготовок значної кривизни, в тому числі в умовах холодного вальцювання.<br>Проаналізовано формозміну та розв’язано задачу визначення напружено-деформованого стану циліндричної заготовки з криволінійною віссю при вальцюванні із використанням імітаційного моделювання в програмному комплексі DEFORM 3D та експерименту. Отримано картини формозміни та розподілення параметрів напружено-деформованого та граничного станів заготовки під час деформування. Проведено дослідження небезпечних, з точки зору накопичення пошкоджень, точок заготовки. Результати досліджень можуть бути покладені в розробку методологічних основ для розвитку процесів холодного вальцювання криволінійних заготовок із алюмінієвих сплавів.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/111 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ 2017-11-03T13:56:49+02:00 Ігор Вікторович Твердохліб Tverdohlib@gmail.com <p>Насінники трав мають низку специфічних особливостей, які відрізняють їх від зернових культур, що обумовлює значні відмінності фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалу.<br>У статті представлено аналіз технологій збирання насінників бобових трав з обробкою врожаю на стаціонарі з використанням розробленого теркового пристрою.<br>Запропоновано конструкцію пристрою в якому процес витирання бобів відбувається в робочому просторі, який утворюють два диски – рухомий і нерухомий.</p> 2017-11-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##