https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/issue/feed Вісник машинобудування та транспорту 2019-08-27T15:11:40+03:00 Андрій Павлович Поляков farv@inmt.vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, призначеним для публікації статей, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі машинобудування та транспорту.</p> <p>Виходить 2 рази на рік. Заснований у січні 2015р.</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ&nbsp;№&nbsp;21172-10972Р від 23.01.2015р.</p> https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/149 ОЦІНКА ВПЛИВУ МОКРОГО НАПЛАВЛЕННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВАЛІВ 2019-08-27T14:42:15+03:00 Дмитро Віталійович Бакалець BacaletsDima@gmail.com Олег Іванович Шугайло 1zv.15b.shugailo@gmail.com Павло Юрійович Бондарчук 1zv.15b.bondarchuk@gmail.com <p>&nbsp;</p> <p><em>Наплавлення є прогресивним і високопродуктивним способом</em> <em>відновлення зношених робочих поверхонь деталей.</em> <em>Однією з найбільш поширеніших технологій відновлення діаметральних розмірів валів є їх наплавлення в середовищі захисних газів. Однак при такому ремонті валів малого діаметра та великої довжини виникають суттєві деформації, та ливарні укорочення пов’язані з надмірним нагріванням в процесі наплавлення. Нерівномірне місцеве нагрівання металу при наплавленні, зміна його об’єму, внаслідок температурного розширення й структурних перетворень, обумовлюють появу зварювальних напружень і деформацій, які в низці випадків викликають зміну форми і розмірів виробу, і роблять його непридатним для подальшого використання. Особливо це відноситься до процесу наплавлення валів малого діаметра, яке часто проходить з їх нагріванням до температур вище 600 ºС<strong>. </strong>Як відомо, границя текучості сталі з підвищенням температури вище 500 ºС різко падає. В зв’язку з цим вали закріпленні у центрах отримують осьову усадку, а деталі з одностороннім закріпленням можуть деформуватись за рахунок власної ваги. Одним із методів запобігання підвищенню температури є використання різних способів охолодження, в тому числі водяного.&nbsp; </em></p> <p><em>В роботі запропоновано технологію мокрого наплавлення, яка полягає у частковому зануренні деталі у воду, що дозволяє мінімізувати нагрівання під час наплавлення, і відповідно, всі негативні наслідки пов’язані з цим. Запропонована технологія мокрого наплавлення дозволяє відновлювати деталі без їх перегріву, і як наслідок, зменшити поточні деформації на 60-70&nbsp;%, а залишкові майже вдвічі. В роботі також досліджено мікроструктуру та твердість покриттів отриманих мокрим наплавленням. Покриття наплавлені низьковуглецевим дротом Св-08Г2С з додатковим обдувом вуглекислим газом&nbsp; мають структуру подібну атермічному мартенситу та низьку пористість. Вимірювання&nbsp; мікротвердості показали, що лише поверхневі шари мають порівняно високу твердість</em><em> яка знижується в глиб покриття.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/150 ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 2019-08-27T14:44:15+03:00 Віктор Вікторович Біліченко bilichenko.v@gmail.com Євгеній Валерійович Смирнов zhekasmirnov@vntu.edu.ua Віталій Олександрович Огневий ognevoy@ukr.net <p><em>В результаті перехідних процесів економіки України за останні кілька десятиліть відбулися значні зміни в автотранспортній галузі. Існуючі на той момент автотранспортні підприємства були роздержавлені і розукрупнені, що призвело до значних змін в їх організаційно-виробничій та управлінській структурах, втраті виробничих потужностей, кваліфікованого персоналу, руйнування виробничих зв’язків та зношення основних фондів. При цьому спостерігається стійка тенденція заміни рухомого складу існуючих автотранспортних підприємств автомобілями іноземних виробників як новими, так і вживаними. Завдяки цьому суттєво збільшується різномарочність рухомого складу, що ускладнює виконання технічного обслуговування і ремонту автомобілів, а складність конструкції сучасних автомобілів вимагає суттєвих змін технологічного обладнання та технологій ремонтно-обслуговуючого виробництва. </em></p> <p><em>Тому на сьогоднішній день не існує якогось типового вирішення цих проблем, що вимагає розробки комплексних стратегій розвитку цих автотранспортних підприємств на засадах оновлення рухомого складу та виробничо-технічної бази, вдосконалення структури, організації та управління виробництвом.</em></p> <p><em>В статті розглянуто проблему визначення оптимальної комплексної стратегії розвитку автотранспортного підприємства, яка враховує усі аспекти його функціонування в сучасних умовах господарювання. Це, в свою чергу, вимагає використання комплексу критеріїв, який включає як технічні, так і економічні показники. В якості таких критеріїв обґрунтовано використання коефіцієнта технічної готовності, чистої теперішньої вартості, індексу рентабельності та інтегрального показника конкурентоспроможності. На основі цих критеріїв ефективності побудовано цільову функцію оптимізації. Запропоновано метод визначення оптимальної стратегії розвитку на основі «методу найгіршого випадку» та на основі цього методу визначено вагу критеріїв розробленої цільової функції.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/151 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА ЯК ОБ'ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ 2019-08-27T14:45:40+03:00 Дмитро Вікторович Борисюк Borysyuk@gmail.com Віктор Вікторович Біліченко Bilichenko@gmail.com Вячеслав Йосипович Зелінський Zelinsky111@gmail.com <p><em>Пістолет Макарова і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю в світі. Хоча з часу створення пістолета Макарова пройшло вже більше 65 років, він має великий резерв можливостей модернізації як конструкції самого пістолета, так і його боєприпасів. В даний час існують близько 25 вітчизняних і зарубіжних варіантів цього пістолета, а по «тиражах» випуску він поступається хіба що автомату Калашникова.</em></p> <p><em>Однією зі складових боєготовності озброєння є його надійність. Підвищення надійності стрілецької зброї є однією з найважливіших задач, які стоять перед розробниками, виробниками та особовим складом, що здійснює її експлуатацію. В умовах ведення бойових дій підвищення надійності озброєння забезпечує успіх виконання поставлених завдань.</em></p> <p><em>Досвід бойового застосування стрілецької зброї показує, що зразки, які мають високі бойові властивості, не можуть отримати визнання, якщо вони не забезпечують необхідну надійність дії. Під надійністю озброєння розуміють її властивість зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. Надійність дії стрілецької зброї являє собою сукупність властивостей, які характеризують безвідмовність роботи.</em></p> <p><em>Багаторічний досвід експлуатації пістолетів Макарова показав, що найменш довговічним є ударно-спусковий механізм, збільшення ресурсу якого, підвищить експлуатаційні показники пістолета.</em></p> <p><em>У статті представлено огляд модифікацій та конструкції пістолета Макарова та математичну модель діагностування ударно-спускового механізму пістолета Макарова як об'єкта діагностування з метою виявлення несправностей в залежності від їх ознак, що значно підвищить термін експлуатації пістолета. Побудовано матрицю діагностування ударно-спускового механізму пістолета Макарова та блок-схему її синтезу.</em></p> 2019-07-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/152 ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2019-08-27T14:47:15+03:00 Володимир Петрович Волков volf-949@ukr.net Ігор Валерійович Грицук gritsuk_iv@ukr.net Юрій Валерійович Грицук yuri.gritsuk@gmail.com Тетяна Вікторівна Волкова wolf949@ukr.net Володимир Петрович Кужель kuzhel2017@gmail.com Юрій Володимирович Волков yura_volkov_88@mail.ua <p><em>Розглянуто сучасний стан існуючої системи ТО і ремонту транспортних засобів. Показано, що існуюча система ТО і ремонту сформувалася на базі спрощеної моделі функціонування транспортної інфраструктури і вже не відповідає сучасним вимогам тому, що у ній присутня негнучкість в частині забезпечення безвідмовної роботи автомобіля на лінії, що проявляється в одноманітності підходу до автомобілів різного віку: перелік операцій і періодичність ТО ідентичні для нового автомобіля і для автомобіля перед його капітальним ремонтом і списанням. Станом на сьогоднішній день розвиток нових видів перевезень призводив до збільшення часу перебування рухомого складу далеко від основної виробничої бази, і, внаслідок цього, підвищувалася роль профілактичного ТО автомобілів. Тому перспективним напрямком є адаптивна система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту, в якій прогнозування може проводитися на підставі результатів обробки діагностичної інформації відповідно до схеми прогнозування та управлінням технічним станом автомобіля.</em></p> <p><em>Метою роботи є розробка сучасних методів і засобів, що дозволяють дистанційно здійснювати контроль технічного стану автомобіля з урахуванням експлуатаційних умов і оцінювати рівень його працездатності.</em></p> <p><em>Запропоновано підхід до контролю технічного стану рухомого складу, який полягає&nbsp; в створенні інформаційних систем організаційно-функціональної підтримки процесів технічної експлуатації. Впровадження в технічну експлуатації автомобілів нових базових принципів "адаптивної" системи управління технічним станом автомобіля, ключовим моментом якої, є розробка інформаційно-комунікаційної системи і бази прогнозних моделей, що забезпечують шляхом моніторингу дистанційне отримання необхідної поточної інформації від РС і її обробку, а також вироблення коригувальних впливів.</em></p> <p><em>В кінцевому підсумку зроблений висновок, що сформована модель системи моніторингу автомобіля в умовах експлуатації на основі загального підходу до дослідження структури «водій - автомобіль - умови експлуатації - інфраструктура експлуатації автомобіля (транспортна і автомобільних доріг)».</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/153 ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВОГО ПАЛИВА НА РОБОТУ ДВИГУНА 2019-08-27T14:48:34+03:00 Олександр Олександрович Галущак galushchak.gs@gmail.com Сергій Андрійович Бурлака ipserhiy@gmail.com Дмитро Олександрович Галущак galuschak.d@gmail.com Олександр Іванович Малаков Malakov@gmail.com <p><em>В якості біологічного компонента дизельного сумішевого палива широко застосовується ріпакова олія. Однак технологія обробітку ріпаку затратна, його врожаї багато в чому залежать від зони зростання та погодних умов. Значний вплив на процес сумішоутворення в циліндрах двигуна та паливоподачі відіграють фізичні та хімічні показники палив. Одними з таких критеріїв є температурні величини як змішуваних палив, так і навколишнього середовища. Тому метою розрахунків є вивчення властивостей перспективних компонентів дизельного сумішевого палива. В якості досліджуваних рослинних компонентів дизельного сумішевого палива були взяті олії, отримані холодним віджиманням з насіння таких олійних культур: рижію, гірчиці, суріпиці, редьки олійної, льону олійного, сафлору і сої.</em></p> <p><em>Визначено показники технологічних, хімічних, фізичних і теплотворних властивостей, виконано математичний аналіз і розраховано нижчу теплоту згоряння вказаних рослинних олій і дизельного сумішевого палива. Якість змішування біологічного і мінерального компонентів дизельного сумішевого палива побічно оцінювали за величиною оптичної щільності.</em></p> <p><em>В даний час найбільш дослідженим джерелом рослинної сировини є ріпак. Однак заслуговує на увагу застосування олій і інших культур. Найбільш простий і доступний спосіб використання ріпакової олії – розбавлення дизельним паливом. При використанні сумішевого палива, особливості фізичних властивостей рослинних олій і палив на їх основі роблять помітний вплив на параметри процесу паливоподачі, призводячи до трансформації характеристик уприскування і розпилювання палив і подальших процесів сумішоутворення і згорання. Важливою складовою яких є температура палив та їх сумішей, особливо в момент змішування. Встановлено, що для покращення техніко-економічних показників двигунів при використанні дизельного сумішевого палива необхідно регулювати температуру компонентів сумішевого палива в залежності від температури навколишнього середовища та самого палива.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/154 ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛІ ТИПУ «ВИЛКА» 2019-08-27T14:49:53+03:00 Жанна Павлівна Дусанюк Dusaniuk@gmail.com Олександр Володимирович Дерібо deriboov@ukr.net Сергій Володимирович Репінський repinskyisv@gmail.com <p><em>Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка».</em></p> <p><em>Мета роботи – аналіз ефективності використання верстатів з ручним керуванням та верстатів з числовим програмним керуванням для механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка» на основі порівняння техніко-економічних показників.</em></p> <p><em>Виконано порівняння двох варіантів технологічних процесів механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка». Один з них побудовано з використанням верстатів з ручним керуванням, другий – верстатів з числовим програмним керуванням. В першому варіанті, який прийнято за базовий (заводський) технологічний процес, обробка, виконується на шести верстатах, в другому (удосконаленому) – на двох.</em></p> <p><em>Режими різання та норми часу (основного, штучно-калькуляційного) для базового варіанта технологічного процесу прийнято відповідно до заводських операційних карт згідно з нормативами для верстатів з ручним керуванням. Для удосконаленого варіанта технологічного процесу режими різання прийняті згідно з нормативними даними для верстатів з числовим програмним керуванням і вони є вищими за значеннями (подача, швидкість різання, частота обертання), що дозволило скоротити основний час і штучно-калькуляційний час.</em></p> <p><em>Зменшення кількості операцій, часу їх виконання відповідно вплинуло на технологічну собівартість механічної обробки, забезпечило її зниження.</em></p> <p><em>Скорочення часу обробки поверхонь заготовки деталі типу «Вилка» на верстатах з числовим програмним керуванням, зменшення їх кількості знизило енерговитрати в запропонованому варіанті технологічного процесу.</em></p> <p><em>Проведено розрахунок продуктивності обробки заготовки деталі типу «Вилка» для аналізованих варіантів технологічних процесів, який підтвердив доцільність застосування верстатів з числовим програмним керуванням (підвищення в 2 рази).</em></p> <p><em>Зменшення кількості верстатів в запропонованому варіанті технологічного процесу до двох одиниць дозволяє скоротити кількість основних робітників (верстатників). Враховуючи величину штучно-калькуляційного часу на двох операціях при використанні верстатів з числовим програмним керуванням однієї моделі спрощує обслуговування їх одним робітником. Зменшення кількості верстатів до двох дозволяє суттєво скоротити витрати на заробітну плату верстатників, виробничу площу, собівартість продукції.</em></p> <p><em>Вказані техніко-економічні показники підтверджують ефективність використання запропонованого варіанта технологічного процесу, побудованого за принципом концентрації операцій на верстатах з числовим програмним керуванням.</em></p> <p><em>Матеріали виконаних досліджень можуть бути використані в реальних умовах виробництва, а також в навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Технологія машинобудування» та виконання курсових проектів і дипломних робіт.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/155 Моделювання траєкторії руху автомобіля при дослідженні дорожньо-транспортних пригод 2019-08-27T14:54:10+03:00 Андрей Альбертович Кашканов kashkanov_a@ukr.net Виталий Альбертович Кашканов kash_2004@ukr.net Анастасия Андреевна Кашканова Kashkanova@gmail.com <p><em>У статті пропонується один із способів оцінки траєкторії руху легкових автомобілів при дослідженні причин виникнення і реконструкції обставин дорожньо-транспортних пригод. Мета полягає у тому, щоб на основі теорії нечітких множин та експериментальних досліджень запропонувати спосіб зменшення невизначеності побудови розрахункової траєкторії руху автомобіля при гальмуванні в умовах неточності вихідних даних. Основою запропонованого способу є математична модель оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні, яка дозволяє врахувати перерозподіл вертикальних реакцій не тільки по осях, а й по бортах автомобіля, і дає можливість встановити момент виникнення юза кожного колеса за критерієм j / g. Особливістю запропонованого способу є використання розроблених раніше експертних систем для оцінки гальмівних моментів на колесах автомобіля і визначення коефіцієнта зчеплення автомобіля з дорогою. Використання нечіткої експертної інформації про значення факторів, які впливають на гальмівні моменти і коефіцієнт зчеплення, дозволяє зменшити обсяг експериментальних досліджень і значно скоротити час досягнення об'єктивного рішення про причини виникнення аварійних ситуацій. Розбіжність результатів прогнозу експертних систем з експериментальними даними становить відповідно 5% і 3%. Представлені результати експериментальних досліджень поведінки автомобіля при гальмуванні в дорожніх умовах з урахуванням величини гальмівних моментів, які були прикладені до коліс автомобіля, величини коефіцієнта зчеплення по бортах автомобіля, а також поперечного зміщення центру мас автомобіля внаслідок нерівномірного розподілу вантажу. Максимальна похибка розбіжності результатів моделювання і експериментальних даних не перевищує 8%. Наведено опорний алгоритм оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні, який дозволяє врахувати стохастичну і нечітку невизначеність вихідних даних і зменшити діапазон можливої похибки моделювання на 39%. Дослідження дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі зміною траєкторії руху автомобіля при гальмуванні, підтвердили можливість застосування запропонованого способу в автотехнічній експертизі.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/156 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ МЕХАТРОННОГО ГІДРОПРИВОДУ 2019-08-27T14:58:39+03:00 Леонід Геннадійович Козлов osna2030@gmail.com Юрій Анатолійович Бурєнніков Burennikov@gmail.com Володимир Георгійович Пилявець volodymyr.pyliavets@gmail.com Микола Петрович Коріненко k_n_p@ukr.net Олексій Вікторович Лижов info@minidiger.com.ua <p><em>В мобільних та технологічних машинах розширюються застосування мехатронних гідроприводів на основі регульованих насосів, пропорційної апаратури та контролерів. В таких гідроприводах має місце використання декількох регуляторів. Вони працюють в умовах, що характеризуються зміною навантажень та швидкісних режимів в широких діапазонах. В таких гідроприводах на робочі органи та золотники регуляторів діють сили тертя, а робоча рідина та трубопроводи є податливими. Все це породжує проблему забезпечення стійкості механотронних гідроприводів на стадії проектування.</em></p> <p><em>Представлена схема мехатронного гідроприводу на основі регульованого насоса. Гідропривід включає також розподільники, дроселі, гідроциліндр, гідромотор, датчики тиску та контролер. Гідропривід забезпечує одночасну роботу гідроциліндра та гідромотора. Швидкості руху гідроциліндра та гідромотора регулюються в широких діапазонах. Контролер забезпечує зміну швидкості гідроциліндра при зміні навантаження на гідромоторі. Такий режим роботи мехатронного гідроприводу забезпечує адаптацію до зміни зовнішніх умов. </em><em>В статті наведено математичну модель мехатронного гідроприводу та проведено дослідження стійкості його роботи. Виявлено вплив на стійкість роботи параметрів, що характеризують умови та режими роботи гідроприводу. </em><em>На стійкість роботи мехатронного гідроприводу впливають момент інерції на валу гідромотора, маса робочого механізму, витрата робочої рідини, зусилля на гідроциліндрі, момент на гідромоторі. </em><em>Визначено також вплив на стійкість роботи гідропривод</em><em>у</em><em> параметрів регуляторів, що входять до його складу. </em><em>Підвищити стійкість роботи гідроприводу можливо за рахунок вибору дроселів регулятора насоса, коефіцієнта підсилення золотника регулятора насоса, коефіцієнта підсилення клапана, демпфування клапана, величини діаметра клапана.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/157 ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АСПЕКТУ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 2019-08-27T15:04:01+03:00 Тамара Володимирівна Макарова tomamakarova@ukr.net Володимир Андрійович Макаров Makarov@gmail.com <p><em>Наведено дослідження умов для раціонального управління працездатністю рухомого складу автомобільного транспорту, який задіяний в забезпеченні функціонування логістичного ланцюга постачань. </em></p> <p><em>Визначено, що управління робочим станом автомобіля є складною і дуже витратною складовою технічної експлуатації автотранспортних засобів. В ринкових умовах формування господарства країни, необхідно знайти кошти і механізм для підтримання вибраного рівня працездатності. Розглянута схема принципової системи управління працездатністю, яка орієнтована на прибуток від транспортної діяльності в тісному зв'язку з логістикою. </em></p> <p><em>Показано, що функціональна складова ланцюга постачань, якою є автомобільний транспорт, працює не тільки на поліпшення своїх кількісних та якісних параметрів як окремої незалежної одиниці, а також на основний загальний результат дії логістичного потоку. </em></p> <p><em>Підкреслено, що тільки працездатні автомобілі в змозі забезпечити ефективну роботу ланцюга постачань в цілому, а також їх окремих ланок. Працездатний рухомий склад з'єднує функціонально різні ланки в ланцюзі постачань, а також процеси в однорідних за функцією ланках, в дієвий механізм постачання. Показники ефективності роботи, на які повинні орієнтуватися певні сукупності автотранспортних засобів різних ланок ланцюга постачань можуть докорінно відрізнятися за кількостями та марками необхідних транспортних засобів. Однак, рівень працездатності для всіх машин завжди повинен бути заданим, що забезпечує раціональну роботу всіх транспортних засобів в цілому. Інакше матеріальні та пов'язані з ними інформаційні потоки будуть хаотичними за динамікою руху або зупиняться. Тим самим, ланцюг постачань в цілому буде непрацездатним. Економічна ефективність функціонування законів логістики обумовлює синергетичний ефект в ланцюзі постачань, в тому числі виділення коштів для відновлення працездатності автотранспортних засобів.</em></p> <p><em>Виявлено, що слід установити раціональні чисельності та марки працездатних автомобілів на певний період часу життєвого циклу ланцюга постачань. Розрахований рівень працездатності необхідно підтримувати для всіх окремих сукупностей транспортних засобів, а також для всього рухомого складу, який використовується в ланцюгу постачань. Бажано, щоб визначення показників працездатності мало математичну підтримку. Однак, величина показника може бути тільки такою, що в змозі забезпечити технічна служба АТП або СТО.</em></p> <p><em>Пропонується удосконалення функціонування ланцюга постачань за допомогою математичної підтримки шляхом оцінювання якості діагностування автотранспортних засобів. Для виконання цієї задачі складено модель певної випадкової системи, яка побудована з елементів, що відображають технічний стан автомобілів: непрацездатний або працездатний. Також задіяно процес діагностування тобто оцінки працездатності автотранспортних засобів.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/158 ПАРАМЕТРИЧНІ ОДНОКАСКАДНІ ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 2019-08-27T15:05:12+03:00 Роман Романович Обертюх Obertykh@gmail.com Андрій Валентинович Слабкий andrii@gmail.com Сергій Русланович Андрухов aandruhov@stmkvb.vntu.edu.ua Віталій Олександрович Кудраш Kudrash@stmkvb.vntu.edu.ua <p><em>Однією з переваг гідроімпульсних пристроїв для віброрізання (ВР) та поверхневого деформаційного зміцнення деталей (ПДЗД), перед пристроями з іншими типами приводів (механічним, пневматичним, електричним тощо) є його малі габарити за значної енергоефективності. Означена перевага досягнута за рахунок використання в силових і розподільних ланках (генераторах імпульсів тиску&nbsp;(ГІТ) пристроїв пружин високої жорсткості, таких як прорізні (ПП), тарілчасті (ТП) та кільцеві (КП) пружини, які, з метою мінімізації габаритів пристроїв, суміщаються або виготовляються як одна деталь з їх силовими та розподільними (ГІТ) ланками.</em></p> <p><em>Пропускна здатність </em><em>Q</em><em> ГІТ, що використовуються в гідроімпульсних пристроях для ВР та ПДЗД, це, зазвичай, однокаскадні ГІТ параметричного типу з клапанною (фасковою) та золотниковою герметизацією, відповідно, першого та другого ступенів герметизації запірного елемента (ланки) ГІТ, визначається його умовним проходом </em><em>d</em><em><sub>у</sub></em><em>, який регламентується діаметрами ступенів герметизації ГІТ, відповідно, першого – </em><em>d</em><em><sub>1</sub></em><em> та другого – </em><em>d</em><em><sub>2</sub></em><em>, і від’ємним перекриттям </em><em>h</em><em><sub>в</sub></em><em> золотникового ступеня герметизації, яка досягається величиною додатного перекриття </em><em>h</em><em><sub>д</sub></em><em>.</em></p> <p><em>Одним із можливих шляхів підвищення пропускної здатності однокаскадних ГІТ на базі пружних елементів високої жорсткості є зменшення ходу запірного елемента ГІТ за рахунок виключення (використання клапанної герметизації в другому ступені ГІТ) або суттєвого зменшення його додатного перекриття </em><em>h</em><em><sub>д</sub></em><em>, за умов застосування коротких пружин високої жорсткості та збереження напружень, що виникають в поперечних перерізах їх елементів на рівні допустимих.</em></p> <p><em>Згідно з означеним шляхом підвищення пропускної здатності однокаскадних ГІТ на базі пружних елементів високої жорсткості розглянуто конструктивні схеми однокаскадних ГІТ підвищеної пропускної здатності для керування гідроімпульсними приводами (ГІП) вібраційних технологічних машин і пристроїв. Базовою ланкою запропонованих ГІТ є запірний елемент з клапанною (фасковою) герметизацією, виконаний заодно або суміщений з пружною ланкою високої жорсткості, наприклад, прорізною (ПП) чи кільцевою (КП) пружинами.</em></p> <p><em>Розроблено два типи однокаскадних ГІТ підвищеної пропускної здатності зі схемами приєднання до силової ланки ГІП (гідроциліндра тощо) «на виході» та «вході».</em></p> <p><em>Підвищена пропускна здатність ГІТ досягається за рахунок значного зусилля попередньої деформації ПП чи КП та обмеження їх радіальних і осьових розмірів. </em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/159 МОДЕЛЮВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 2019-08-27T15:06:21+03:00 В’ячеслав Миколайович Павленко vp.khadi@gmail.com Володимир Петрович Кужель kuzhel2017@gmail.com Євгеній Валерійович Калашніков kalashnikov0911@gmail.com Денис Петрович Комар necromavashi@gmail.com <p><em>На даний час система технічного обслуговування не є досконалою та має недоліки. Впровадження онтологічного простору та мультиагентних систем дасть можливість модернізувати прийняту планово-попереджувальну систему ТО і Р. Така система буде базуватися на програмно-комунікаційному рівні. Тобто у кожному автомобілі буде знаходитись пристрій, який буде проводити діагностику автомобіля кожен раз коли він буду запускати двигун. Усю інформацію з датчиків та блоків управління усіма системами автомобіля буде передаватися на сервер сервісного центру за яким закріплений автомобіль. Програма буде аналізувати дані та, якщо вони будуть виходити за норми, то відправлятиме повідомлення та рекомендації водію та механіку, який цей автомобіль обслуговує. Також програма буде аналізувати якість масла, гальмівних колодок та інших матеріалів та деталей для попередження неполадок.</em></p> <p><em>Впровадження онтологій для поліпшення технічного обслуговування дозволить зробити так, щоб технічне обслуговування проводилося з фактичним максимальним використанням ресурсу будь-якої деталі, а не за регламентованим пробігом, коли деякі деталі не використали свій ресурс в повній мірі. Це можливо зробити лише при повній діагностиці автомобіля, але проводити її кожного дня дуже затратно. Тому впровадження спеціальних пристроїв до автомобіля та застосування онтологій і мультиагентних систем на станції технічного обслуговування зробить так, що діагностування автомобіля робитиметься на відстані та при кожному запуску двигуна.</em></p> <p><em>Метою дослідження є розробка онтологічного простору для здійснення контролю технічного обслуговування автомобіля з урахуванням експлуатаційних умов і оцінки рівня його працездатності.</em></p> <p><em>Запропоновано підхід до удосконалення існуючої системи технічного обслуговування на основі онтологічного моделювання та з використанням бази знань. Такий підхід забезпечить більш гнучку та адаптивну концептуалізацію системи ТО і Р.&nbsp; </em></p> <p><em>В кінцевому підсумку зроблено висновок, що моделювання онтології для удосконалення ТО і Р автомобіля </em><em>допоможе автоматизувати процес</em><em> та с</em><em>коротити час перебування автомобіля у сервісному центрі, а також значно зменшити затрати на проходження ТО.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/160 КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 2019-08-27T15:07:40+03:00 Андрій Павлович Поляков farv@inmt.vntu.edu.ua Олександр Петрович Терещенко atereschenko96@gmail.com Орест Зенонович Горбай orest_60@yahoo.ca <p><em>Забезпечення автомобільних перевезень являє собою комплекс заходів з розвідки противника, районів завантаження (вивантаження) i маршрутів руху, захисту від зброї масового ураження i запалювальних речовин, охорони, маскування, протиповітряної й протитанкової оборони, інженерного, матеріального, технічного i медичного забезпечення. </em></p> <p><em>Захист від зброї масового ураження включає: радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку; попередження особового складу про загрозу застосування противником зброї масового ураження, інформацію про зони ураження, райони завалів і пожеж, оповіщення про радіоактивне, хімічне і бактеріологічне ураження; використання захисних властивостей місцевості й укриття; проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів; забезпечення засобами протихімічного захисту, санітарної обробки особового складу і спеціальної обробки техніки; знешкодження наслідків застосування противником зброї масового ураження.</em></p> <p><em>Охорона автомобільної колони здійснюється постійно, в основному своїми силами і засобами, у відповідності з бойовим розрахунком; при цьому основна увага звертається на організацію оповіщення особового складу про загрозу нападу противника і дій по сигналах оповіщення.</em></p> <p><em>При організації протиповітряної охорони автомобільні колони використовують, головним чином, пасивні засоби захисту від повітряного нападу, а саме: розосереджене розміщення підрозділів і їх маскування; укриття автомобілів і особового складу; збільшення дистанцій між автомобілями при русі колони; використання природних умов місцевості.</em></p> <p><em>Метою матеріального забезпечення є забезпечення автомашин пальним і мастильними матеріалами, а особового складу – боєприпасами, засобами захисту, речовим майном і продуктами харчування, а також створення необхідних умов для обігріву при виконанні перевезень в холодну пору року.</em></p> <p><em>Технічне забезпечення автоперевезень включає організацію технічного обслуговування, експлуатації і ремонту автомобілів, а також евакуацію несправних автомобілів до місць ремонту.</em></p> <p><em>&nbsp;В ході автомобільних перевезень необхідно передбачити протиепідемічні заходи, основними з яких є розвідка санітарно-епідеміологічного стану районів перевезень, проведення профілактичних дезінфекційних заходів.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/161 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАТРОННОГО ГІДРОПРИВОДУ МАНІПУЛЯТОРА З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА 2019-08-27T15:09:04+03:00 Сергій Володимирович Репінський repinskyisv@gmail.com Леонід Геннадійович Козлов osna2030@gmail.com Оксана Віталіївна Паславська o.v.paslavska@gmail.com Микола Миколайович Мошноріз moshnoriz@stmkvb.vntu.edu.ua Андрій Анатолійович Бартецький bartetskyi@stmkvb.vntu.edu.ua <p><em>Розглядається мехатронний гідропривід маніпулятора, в якому об’ємний насос приводиться в дію від асинхронного електродвигуна з перетворювачем частоти. Привод маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна</em><em> дає можливість пропорційно регулювати подачу робочої рідини від об’ємного гідронасоса до гідродвигуна, оптимально виконувати робочі операції маніпулятора та економити значну кількість енергії в робочому циклі машини порівняно з традиційним дросельним керуванням. Наявність пропорційного регулювання подачі рідини та стабілізації швидкості руху маніпулятора підвищує також точність наведення його на об’єкт, покращує умови роботи оператора.</em></p> <p><em>Метою роботи є створення й апробація математичної моделі мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна, яка була б придатна для імітаційного дослідження статики та динаміки приводу в програмному середовищі </em><em>MATLAB</em> <em>Simulink</em><em>.</em></p> <p><em>Розроблено розрахункову схема мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна. Згідно з розрахунковою схемою та прийнятими припущеннями математична модель включає рівняння сил, що прикладені до поршня гідроциліндра; рівняння нерозривності потоків для відповідних ділянок гідроприводу; рівняння крутного моменту на привідному валу насоса; рівняння датчика головного зворотного зв’язку за частотою обертання вала насоса; рівняння суматора та рівняння, що описують роботу асинхронного електродвигуна з перетворювачем частоти. Математичну модель представлено у вигляді структурної схеми, яка наочно відображає всі зв’язки між рівняннями (розрахунковими блоками). Для імітаційного моделювання приводу в програмному середовищі MATLAB Simulink розроблена відповідна обчислювальна структура (блок-схема). Тестування цієї структури показало, що процес обчислення є стійким, а також підтверджує її працездатність.</em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/162 МОДИФІКУВАННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ З ФОРМУВАННЯМ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ СТРУКТУР 2019-08-27T15:10:14+03:00 Валерій Іванович Савуляк korsav84@gmail.com Валерій Йосипович Шенфельд leravntu@gmail.com Максим Сергійович Дмитріев maxlion1974@gmail.com <p><em>Актуальною задачею є створення на поверхні сталевих деталей шарів, які здатні тривалий час надійно працювати за умов тертя та зношування. Інструментом для підвищення зносостійкості&nbsp; поверхневих шарів сталевих деталей вибрано методи модифікування робочих поверхонь шляхом їх навуглецьовування. У цьому випадку твердість металу регулюють зміною концентрації вуглецю у поверхневих шарах, вмістом легуючих елементів за технологіями термічної та хіміко-термічної обробки.</em></p> <p><em>В роботі виконано порівняльні дослідження ефективності різних технологій навуглецьовування робочих поверхонь сталевих деталей та формування на них властивостей стійкості до зносу, утворювання задирок та схоплювання. Порівняльні дослідження запропоновано виконувати за критеріями продуктивності, собівартості та можливості застосування для габаритних деталей.&nbsp; </em></p> <p><em>Аналіз виявив існування низки способів, які використовують явище дифузії для формування на поверхнях сталевих деталей зносостійких високовуглецевих покриттів з металевою матрицею та карбідними зміцнювальними включеннями або цементованих шарів з різними структурними складовими, які відомі під назвою «гартівні структури», що відрізняються різною техніко-економічною ефективністю. Певну увагу приділено також способу формування композиційного високовуглецевого покриття у режимі високотемпературного синтезу, що саморозповсюджується (СВС).</em></p> <p><em>В результаті виконаних досліджень показано наявність суттєвого недоліку переважної більшості розглянутих методів навуглецьовування робочих поверхонь деталей з низько- або середньовуглецевих сортів сталі – висока собівартість через низьку продуктивність та складність реалізації. Ці недоліки стимулюють розробку нових висопродуктивних методів формування на сталевих деталях відповідних покриттів значної глибини та з низькою собівартістю. </em></p> 2019-07-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/163 ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 2019-08-27T15:11:40+03:00 Світлана Михайлівна Шарай Svetasharai@gmail.com Максим Петрович Рой maximroi@gmail.com Дарина Олександрівна Дехтяренко Dekhtiarenko@gmail.com <p><em>Економічна політика України спрямована на її інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), що потребує подальшого розвитку всіх секторів її економіки. Однією з головних умов такої інтеграції є розбудова економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку за рахунок&nbsp; ефективного функціонування її основних компонентів, зокрема галузі транспорту. Транспортний комплекс є важливою складовою в процесі економічного зростання країни та її регіонів, тому якісна координація та регулювання діяльності всіх учасників ринку транспортних послуг – одне з найважливіших завдань сьогодення. Кластеризація є однією з ефективних форм організації взаємодії усіх учасників логістичного ланцюга доставки вантажів. Вона забезпечує конкурентоспроможність транспортно-логістичної продукції. Досвід Європейських країн довів, що впровадження кластеризації в процеси формування, управління та оптимізації кластерних одиниць сприяє формуванню нової стратегії співпраці усіх структур, що входять у кластер, підвищенню продуктивності їх функціонування. </em></p> <p><em>Процес формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) є складним, оскільки на ефективність функціонування ТЛК впливають взаємозв’язок та взаємодія різних секторів економіки країни. Рівень та якість функціонування ТЛК залежить від підтримки органів влади, від рівня досконалості нормативно-правової бази, від безупинного економічного, інноваційного та професійного розвитку всіх його учасників. Транспортний сектор України має потужний потенціал для якісного функціонування ТЛК. Формування транспортно-логістичних кластерів є інноваційним та перспективним напрямком підвищення ефективності роботи транспортного сектора України.</em></p> <p><em>Проведені теоретичні результати можуть бути використані для подальшого дослідження передумов формування транспортно-логістичних кластерів в Україні та визначення моделі функціонування ТЛК. </em></p> 2019-06-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##