ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ РОЗПОДІЛЮВАЧІВ У ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ПРИВОДІ

  • Р. Д. Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Міськов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: гидроімпульсний привод, електрогідравлічний розподілювач, корисні вібрації

Анотація

У статті наведено основні вимоги до електрогідравлічних розподілювачів, які можуть бути використанні у гідроімпульсному приводі, їх конструктивні і технологічні характеристики та надано рекомендації щодо їх використання для різних схем підключення.

Об'єкт дослідження – електрогідравлічні розподілювачі, які можуть бути використанні у гідроімпульсному приводі.

Мета дослідження – провести аналіз конструктивних і технологічних характеристик сучасних електрогідравлічних розподілювачів для подальшого їх використання у гідроімпульсному приводі.

У статті розглянуто конструктивні особливості запірних елементів електрогідравлічних розподілювачів, наведено переваги та недоліки їх використання у гідроімпульсному приводі. Представлено способи встановлення у гідроімпульсному приводі електрогідравлічних розподілювачів з різними типами запірних елементів та можливостями отримання різних типів навантаження. Також розглянуто конструкції електромагнітів, способи їх керування та кріплення до корпусу електрогідравлічного розподілювача.

Наведено переваги використання саме стандартних електрогідравлічних розподілювачів у порівнянні з їх власним виготовлення, шляхом аналізу їх номенклатури, вартості та технічних характеристик, які зведенні у таблицю.

Біографії авторів

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Галузеве машинобудування»
В. П. Міськов, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри «Галузеве машинобудування»

Посилання

1. Абрамов Е. И. Элементы гидропривода : Справочник / Е. И. Абрамов, К. А. Колесниченко, В. Т. Маслов. – К. : Техніка, 1977. – 320 с.
2. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика / Т. М. Башта. – М. : Машиностроение, 1971. – 672 с.
3. Дрючин О. О. Електротехнічні пристрої. Частина 1. Електричні машини та апарати : навчальний посібник / О. О. Дрючин, А. В. Рудик, О. М. Возняк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 150 с.
4. Свешников В. К. Гидрооборудование: Международный справочник. Книга 2. Гидроапаратура: Номенклатура, парметры, размеры, взаимозаменяемость. – М. : «Техинформ» МАИ, 2002. – 508 с.
5. Іскович-Лотоцький Р. Д. Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 171 с.
6. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційне пресування порошків вібропрес-молотом з електрогідравлічним керуванням / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Вип. 2(41). – С. 66–72.
7. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальний вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів / Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. П. Міськов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015. – № 2(78). – С. 80–86.
8. Искович-Лотоцкий Р. Д. Разработка комбинированного электрогидравлического привода вибрационных технологических машин / Р. Д. Искович-Лотоцкий, В. П. Миськов // Наукоемкие комбинированные и виброволновые технологии обработки материалов : сборник трудов Международной научно-технической конференции. – Ростов н/Д : Издательский центр ДГТУ, 2013. – С. 236–241.


============REFERENCES==================
1. Abramov E. I. Hydraulic drive Features: Manual / E. I. Abramov, K. A. Kolesnichenko,
V. T. Maslov. – K. : Tehnіka, 1977. – 320 p.
2. Basta T. M. Engineering Hydraulics / T. M. Basta. – M. : Mechanical engineering, 1971. – 672 p.
3. Dryuchin O. O. Elektrotehnіchnі pristroy. Chastina 1. Elektrichnі that aparata MACHINES: The Teaching posіbnik / O. O. Dryuchin, A. V. Rudik, O. M. Wozniak. – Vinnitsa : VNTU, 2004. – 150 p.
4. Sveshnikov V. K. Hydraulic: International Directory. Book 2. Gidroaparatura: Nomenclature, parameter memory, size, interchangeability. – M. : "Techinform" MAI, 2002. – 508 p.
5. Іskovich-Lototsky R. D. generator іmpulsіv vice to keruvannya gіdroіmpulsnimi drives vіbratsіynih that vіbroudarnih tehnologіchnih machines: monograph / R. D. Іskovich-Lototsky,
R. R. Obertyuh, M. R. Arhipchuk. – Vinnitsa: UNІVERSUM-Vinnitsa, 2008. – 171 p.
6. Іskovich-Lototsky R. D. Vіbratsіyne presuvannya poroshkіv vіbropres-hammer s elektrogіdravlіchnim keruvannyam / R. D. Іskovich-Lototsky, V. P. Mіskov // Collection Naukova Prace Poltava natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu IM. Yurіya Kondratyuk. – Poltava: PoltNTU, 2014 – Vip. 2 (41). – S. 66-72.
7. Іskovich-Lototsky R. D. Experiental vіbropres hammerhead s elektrogіdravlіchnim keruvannyam for formoutvorennya powder blanks materіalіv / R. D. Іskovich-Lototsky, V. P. Mіskov // Vіbratsії in tehnіtsі that tehnologіyah. – 2015. – № 2 (78). – S. 80-86.
8. Iskovich-Lototskii R. D. Development of combined electro-hydraulic drive technology of vibrating machines / R. D. Iskovich-Lototskii, V. P. Misko // High vibrovolnovye combined and material handling technology: Proceedings of the International scientific and technical conference. – Rostov n / D: Publishing Center DSTU, 2013. – P. 236-241.
Опубліковано
2017-01-23
Як цитувати
[1]
Р. Іскович-Лотоцький і В. Міськов, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ РОЗПОДІЛЮВАЧІВ У ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ПРИВОДІ, ВМТ, no 2, pp 51-58, Січ 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)